Молитва 4 николаю угоднику

Детально: Молитва 4 николаю угоднику - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, великий заступник, архиерей Божий, преблаженный Николай, который осветил чудесами тех, которые находились под солнцем, явись скорым слушателем тех, которые тебя призывают, их же постоянно предупреждаешь и спасаешь, и избавляешь от любых бед, от Бога данной тебе чудес и даров благодатью! Услышь меня недостойного, который с верой тебя призывает и тебе приносит молебное пение; тебе вверяю быть просителем умоления у Христа. О давно известный чудесами, достоинство святителей, который имеет дерзновение, скоро предстань перед Владыкой, и преподобные твои руки в молитве к Нему направь о мне грешном, и от Него подай мне щедроты благости, и прими меня под свое заступление, и избавь от всех бед и зол меня, освободи от нападения врагов видимых и невидимых, и их всех покушения и злохитрства погуби, и тех, которые нападают на меня, во всей жизни моей отрази; испроси прегрешениям моим прощения, и спасённым яви меня Христу и Небесного Царства сподоби достичь из-за множества Его человеколюбия, Ему подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцом, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Читайте так же:  Очень сильная молитва что меня взяли на работу

Молитва Николаю Угоднику о помощи

На Руси немало святых, много людей славили Господа и удостоились чудесных умений и почитания другими людьми. Но только один из них имеет особое почитание и назван Божьим Угодником. Именно поэтому молитва святому Николаю Чудотворцу о помощи обладает таким сильным воздействием, именно поэтому к нему обращаются нуждающиеся в самых трудных ситуациях и получают поддержку божьего угодника.

Почему так сильна помощь Николая Угодника

Каждый может сам обращаться к Господу и молитва, так или иначе, будет услышана, только вот эффекты могут быть разными. Того, кто действительно развил в себе веру и самоотречение Господь ближе подпускает к себе, а точнее, они сами становятся ближе к нему. Благодаря этому и молитвы таких святых слышны ему лучше и своим приближенным чадам Он помогает по просьбе.

Таким образом молитва Николаю Угоднику о помощи просит святого самого обратиться о вас или вашей проблеме к Господу. В этом смысл подобной практики, которая активно используется на Руси с давних времен. Вы просите святого молиться о вас, ведь зачастую эти люди и после того как почили, продолжают заботиться о верующих и помогать в делах насущных.

На самом деле трудно стать угодником божьим, ведь стандарты невероятно высоки. Лучший пример – Христос, Он угодил Господу, но, кто может повторить Его пример?

Из этого факта становится понятным, насколько своеобразное «звание», которое дано Николаю Чудотворцу является почетным и высоким и почему помощь от этого святого является такой эффективной и утешает верующих.

Как молиться о помощи

Для того, чтобы иметь всегда возможность обратиться к святителю, лучше всего знать наизусть как звучит сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи, ведь не всегда есть возможность посмотреть, например, в молитвослов.

Конечно, есть канонические слова не запомнены, вполне допустимо молиться и своими словами.

Так или иначе, есть много свидетельств о том, как молитва о помощи святителю Николаю Чудотворцу помогала:

 • в непогоду морякам и летчикам;
 • в пугающих ситуациях;
 • когда требовалась поддержка и только чудо могло помочь;
 • справиться со страстями и дурными помыслами.

Помимо этого, полезно молится не только за себя и просить о помощи в жизни, но и взывать о помощи человеку, который вам близок и дорог. Такая просьба Николаю Чудотворцу тоже является действенной и эффективной.

Следует вспомнить о земном пути святого, который творил множество чудес и всегда помогал людям. Также Николай Угодник был священником, то есть наставлял людей в вере и занимался проповедью. Поэтому к нему полезно обращаться регулярно, даже, когда просто требуется поддержка и есть намерение укрепиться в вере.

Он услышит мольбы искренне верующего и поможет стать на верный путь. Вот разные варианты как искать помощи Николая Чудотворца.

Молитвы о помощи Николаю Чудотворцу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, Емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитвы Николаю Чудотворцу: о замужестве, о путешествующих, о помощи

Молитвы святителю Николаю Чудотворцу: о замужестве, о путешествующих, о помощи. Почему именно об этом просят святого? Читайте в нашей статье!

Молитвы о путешествующих, о замужестве, об избавлении от голода

Святитель Чудотворец Николай – один из самых почитаемых православных святых. Святителю Николаю Чудотворцу молятся в самых разных жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается на молитву верующих.

Николаю Чудотворцу молятся о путешествующих (вспоминая, как святитель Николай силой молитвы усмирил бурю, разыгравшуюся на море, которая чуть не потопила корабль, на котором находился Чудотворец Николай).

Читайте так же:  Католические молитвы в повседневной жизни, к празднику, о здравии и об усопших

Молятся святителю Николаю о благополучном замужестве дочерей (вспоминая, как святитель Николай тайно пожертвовал дочерям разорившегося мужчины денег на приданое, чтобы они могли выйти замуж).

Молятся святителю об избавлении от голода. Еще при жизни Николай Чудотворец прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.

Нет строго обязательного списка дел, в которых надо молиться каждому святому. Поэтому святителю Николаю как и другим святым можно молиться о помощи во всех трудных ситуациях.

Молитва Николаю чудотворцу – первая

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь святителю Николаю, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Николаю, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мир Ликийских – вторая

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу третья

О всехвальный и всечестивый архиерею, великий Чудотворче, Святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, муже желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо осиявающая и освещающая всю вселенную: ты еси праведник, яко финик процветший, насажденный во дворех Господа своего, живый в Мирех, миром облагоухал еси, и миро приснотекущее благодати Божия источаяй.

Твоим шествием пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалите имя Господне.

О преизрядный и предивный Чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, больных врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство.

Услыши нас, молящихся тебе, и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему, и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущия от всякаго озлобления помощию твоею:

Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнаго поспешествующая во благое: тебе же праведнаго, по преблагословенной Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем: ты нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших, подавай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия, понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связани узами греховными, и николиже воли Создателя нашего сотворихом ни сохранихом повелений Его.

Тем же преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим:

Помози нам, Угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякаго зла, и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом мне даст ми пожити в веке сем, и избавит мя шуяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу четвёртая

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Святителю Николаю пятая

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, Емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Святителю Николаю шестая

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е, сиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны.

Видео удалено.
Читайте так же:  Материнская молитва о детях Богородице
Видео (кликните для воспроизведения).

Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую, святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников, от междуусобныя и кровопролитныя брани.

И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави Великия, Малыя и Белыя Руси народ православный от пагубныя ереси латинския.

Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия, иже десницы ни шуйцы своея не познаша, паче же юныя, киим обольщения латинския глаголются во еже отвратити от веры православныя, да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную, да пробудит, волю обратит ко хранению святыя веры Православныя, да помянет убо веру и смирение отцев наших, живот свой за веру Православную положивших, приемлющи моления теплыя святых угодников Своих, в земли нашей просиявших, соблюдающих нас от прелести и ереси латинския, да сохранивши нас во святем Православии сподобит нас на страшнем Судищи Своем деснаго стояния со всеми святыми. Аминь.

Вы прочитали статью Молитвы Николаю Чудотворцу.

Вам могут быть интересны другие материалы:

Молитва Николаю Чудотворцу. Видео:

Сильная молитва о помощи Николаю Чудотворцу

Господь – наш Учитель и Путеводитель по жизни, Церковь – наставник каждого христианина. Горести и беды, встречающиеся на жизненном пути, мы переживаем, обращаясь к Богу, ждем утешения, помощи и защиты.

Одним из святых, предстательства которого перед Всевышним мы просим, является Святой Угодник Николай Мирликийский.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи способна утешить и наставить в горестях, справиться с бытовыми неурядицами.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

Святой Николай получает множество искренних молитв и обращений, в его власти разрешить практически любую жизненную ситуацию. Ему можно молиться как в церкви, так и дома.

Он помогает направить судьбу в нужное русло, исцелить от болезней, удачно выйти замуж, найти хорошую работу, избежать грядущего сокращения.

Читайте о святом:

Важно – произносить молитву каждый день, верить в помощь с Небес и непрестанно благодарить Бога за все.

В сердце человека должна жить любовь ко Христу и Его святым, только тогда можно надеяться на покровительство.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

О всеблагий Отче Николае! Пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих! Скоро по-тщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну Христианскую огради и сохрани святыми своими молитвами от мирского мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал ты триех мужей в темнице сидящих, и избавил ты их царева гнева и посечения мечного, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суша, и избави мя гнева Божия и вечныя казни; яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст мне пожити в веце сем, и избави мя сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь!

Правило чтения молитв

Молитвенное чтение Николаю Угоднику имеет ряд особенностей, присущих чтению молитв каждому святому:

 • молитва – это беседа мирянина со святым, к заступничеству которого он обращается, поэтому не стоит кому-либо рассказывать о своих планах;
 • перед тем как начать молитвенный труд, следует взять благословение у священника, исповедоваться, причаститься;
 • молиться можно как в святом храме, так и дома;
 • при произнесении молитвы требуется уединение и тишина, желательно перед иконой возжечь лампаду.

Житие святого

Биография Николая Угодника не блещет фактами. Причиной тому сокрытие святым своих добрых дел от людей. Он творил добро тайно и тщательно скрывал свои благодеяния.

Известно, что мальчик родился в благочестивом семействе состоятельных христиан в римской провинции Ликия. Он всем сердцем возлюбил Христа и решил посвятить свою жизнь служению Богу.

В церкви он находился целыми днями, творя молитву, изучая Библию и христианскую литературу. Его дядя, епископ Патарский, утвердил племянника во чтецы. Эта должность не так проста, как кажется изначально. Служитель церкви обязан не только толковать Священное Писание в часы Литургий и прочих богослужений, но и гласить проповеди, обучать оглашенных и детей. Будущий святитель исполнял свою работу «на отлично», поэтому вскоре был возведен в священнический сан и назначен младшим клириком.

После того как его отец и мать отошли ко Господу, наследник раздал полученное состояние бедным и нуждающимся.

Служение Богу Николай начал во времена гонений на верующих, за свои убеждения он был арестован, но и здесь непрестанно проповедовал Слово Божие и подбадривал сокамерников. После тюремного заключения он возвратился к любимой пастве, был настоящим воином Христовым и боролся с арианской ересью.

В 325 году святитель Николай был удостоен чести принять участие в 1 Вселенском соборе, где яростно обличил учение еретика Ария и в конце обличительной речи отхлестал лжеучителя по щекам. За рукоприкладство он был наказан и лишен принадлежности богослужебного одеяния священника – омофора, затем взят под стражу. Но ночью некоторым отцам, принимавшим участие в собрании, было явлено, что дерзновенное поведение Николая было угодно Всевышнему. Его освободили и восстановили в сане.

Святитель Николай Мирликийский преставился ко Христу в пожилом возрасте.

Его бренные мощи не сразу обрели постоянное пристанище. Его нетленное и источающее благоухающее миро тело было упокоено в местной церкви. С 1807 года и по настоящее время бренные мощи Чудотворца покоятся в Италии в городе Бари.

Чудеса по молитвам святого

Святитель во время земной жизни был великим благодетелем: немым возвращал речь, слепым даровал зрение, спасал от потопления и смертной казни, обогащал нищих, освобождал из плена безвинно осужденных.

И по смерти он является скорым заступником любого, с верой обращающегося к нему.

О чем еще можно молиться Николаю Угоднику:

Перед праздником Благовещения некий старичок попросил охрану, окружавшую дом, пропустить его. Он обратился к Зое с вопросом: «Ты устала стоять?», а потом исчез. Охранники были уверены, что к окаменевшей девушке приходил сам святой. Зоя простояла недвижимая 4 месяца, после чего, к Пасхе, окаменение стало спадать. Она умоляла всех молиться о гибнущем во грехе мире.

Читайте так же:  Что на старую работу взяли молитва

Эти события потрясли местных жителей, многие уверовали в Бога и поспешили в церковь с покаянием.

Молитвы, составленные Отцами православной церкви, способны изменить к лучшему судьбу любого человека. Тексты молитвословий, обращенные к Николаю Чудотворцу – не исключение. Главное – иметь чистую и глубокую веру, только тогда великий старец донесет просьбу до Господа, который пошлет ему помощь.

Взывать ко святому можно не только стандартными текстами молитв, разрешено обращаться своими словами, идущими от самого сердца, из глубины души. И не забывайте благодарить своего помощника.

А в день памяти старца, 19 декабря, желательно посетить церковь и помолиться.

Молитва Николаю Чудотворцу на удачу и везение

В жизни человека ежедневно происходит множество ситуаций, в которых нужны не только людские усилия, но и небольшое участие, и вмешательство Высших сил. Миряне называют их везением и удачей. Верующие люди уверены, что молитвенное обращение, обращенное непосредственно к Господу или к Небесным угодникам, способно привлечь в жизнь человека эти изменчивые явления.

Кому молиться

Существует множество молитв для привлечения удачи и везения. Их обращают к различным Небесным сущностям, но чаще всего люди обращаются к:

Ангел-Хранитель — это дух, сопровождающий человека с рождения, который обретается людьми в день крещения. Также покровителями являются святые, в честь которых назван человек. Одной из самых сильных молитв на удачу и везение считается обращение к святому Николаю Чудотворцу.

Другие молитвы Николаю Чудотворцу:

Чтобы выбрать правильный акафист необходимо прислушаться к своему сердцу и душе. Они подскажут, кому и где обращаться с просьбой, чтобы сделать свою жизнь благополучной и привлечь в неё везение.

Как молиться

Любое молитвенное обращение к Высшим силам, должно читаться по определённым правилам. Их выполнение позволит людской просьбе достигнуть Господа. Только Сила Всевышнего может изменить жизнь детей Его.

Правила чтения молитвы Николаю Чудотворцу, привлекающей удачу и везение следующие:

 1. Обращаться к Николаю Угоднику следует перед его образом, находящимся в храме или в домашнем иконостасе.
 2. Находясь в храме, следует зажечь свечи и прочитать краткие молитвы перед иконами Иисуса Христа и Богоматери. Затем свечу зажигают перед образом Святого Николая и читают выбранный акафист в коленопреклоненной позе. В домашних условиях также зажигают церковную свечу и преклоняют колени.
 3. Перед началом молитвенного обращения необходимо отрешиться от сильных эмоций, оставив в душе только искреннее желание, твёрдую веру в Силу Господа и надежду на Его помощь.
 4. Обращаясь к Небесным защитникам, читают специальный акафист. Но можно и простыми словами, идущими от сердца, рассказать о своём желании и попросить помощи в его исполнении.
 5. Не следует уповать только на помощь Господа, так как Он помогает только тем, кто стремится к цели и прилагает усилия для её достижения.
 6. После благополучного достижения своей цели необходимо вознести благодарность святому Николаю Чудотворцу и Господу.

Чем и как помогает

Молитва на везение и удачу, читаемая перед образом Николая Чудотворца помогает в следующем:

 • почувствовать уверенность в своих силах и возможностях;
 • ощутить надежду на благоприятное исполнение своей просьбы;
 • укрепить дух и сознание просящего человека.

Ещё православные молитвы на удачу:

Начиная чтение, следует понимать, что Господь даёт просящему человеку возможность для скорейшего достижения его цели или исполнения желания. Только искренняя вера в Божий Промысел позволяет увидеть помощь Всевышнего и воспользоваться ей.

Молитва об удаче и везении Николаю Чудотворцу

При жизни святой Николай Угодник совершал множество добрых дел, не отказывая в помощи страждущим людям. Он считается покровителей путников и моряков, всех невинно обвиняемых и притесняемых. Оберегает и защищает святой Николай детей, для которых он преобразился в доброго волшебника Санта-Клауса. Поэтому ему молятся о путешествующих, о благополучии и везении в житейских неурядицах и в благих начинаниях. Каждый верующий человек может обратиться к Николаю Угоднику и попросить его о помощи, прочитав следующий текст:

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень,теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы;и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа,и твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сильные молитвы об удаче и везении

В православии существуют молитвы на удачу, обладающие великой силой. К ним относятся:

Молитва Господу

Просьбы, обращенные к Создателю, обладают большой силой. Но чтобы это молитвенное обращение было услышано, оно должно быть нацелено на благое дело и нести добро окружающим. Обращаются к Творцу перед его образом. Это может быть:

Перед чтением молитвы человек осеняет себя крестным знамением, и с поклонами читает следующий текст:

Господи, Спаситель наш, Отец наш милостивый! Да взлетит слово мое к Престолу Твоему, да не затеряется оно в молениях других, да не осквернится оно помыслами греховными! Каждое дитя Свое Ты благословляешь на житие праведное и радостное. Каждое дитя кающееся Ты прощаешь и милуешь, любовью Своею исцеляя да пороки омывая с чела грешного. Присно молящиеся покой да счастие покой находят подле стоп Твоих. Даруй мне, Господи, прощение Свое да удачу в делах благочестивых, Тебе угодных. Во имя Отца, м Сына, и Святого Духа. Аминь!

Читать этот акафист можно ежедневно, но особенно к нему необходимо обращать перед важными событиями.

Обращение к Ангелу-хранителю

Молитвенная просьба верующего человека, обращенная к своему Ангелу-хранителю, обладает очень большой силой. Небесное создание сопровождает подопечного от рождения до самой смерти, и как никто знает его мечты, нужды и помыслы. Ежедневная искренняя молитва о даровании удачи и благополучия делает их постоянной частью жизни верующего праведного человека. Каждый день перед сном необходимо читать следующий текст:

Ангел Божий, что днесь да присно за моей спиной стоишь! Ты всякое деяние мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается да помощи просит. Помолись со мной Господу за грехи мои, прошлые да грядущие. Наставь меня на путь истинный, к Отцу нашему ведущий. Подсоби в делах праведных, защити от лиха худого. Привнеси процветание в житие мое во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

Акафист на удачу Николаю Чудотворцу

Текст сильной молитвенной просьбы на удачу, произносимой перед образом Николая Чудотворца, выглядит следующим образом:

Николай Чудотворец, Угодничек Божий, святой заступник наш да благодетель! Возьми меня под крыло свое благодатное да благослови дела мои молитвою своею. Заслони от подступов греховных да помоги душу от пороков очистить, дабы Отца нашего восхвалять и Создателя. Направляй рукою своею удачу мне в помощь. Заступничества твоего смиренно прошу как в пути, так и в пучине морской. Славлю тебя, Николай, да чудеса твои! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

Это прошение читают в тех случаях, когда Божья помощь действительно необходима.

Читайте так же:  Молитва чтобы отвести беду от человека

Читайте также статьи о святителе Николае:

Молитвы на удачу имеют разное содержание и адресата, но при правильно использовании они приводят в судьбу человека везение и благополучие. Но сохранить их рядом с собой надолго смогут только искренне верующие люди с чистой душой и добрым сердцем.

11 самых сильных молитв Николаю Чудотворцу

В данной статье собраны молитвы Святителю Николаю Чудотворцу (Угоднику).

Молитва Николаю Чудотворцу изменяющая судьбу

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе

Молитву Николаю Угоднику на успех в работе рекомендуется читать в уединении и сосредоточении пред иконой.

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою. Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.»

Молитва Николаю Чудотворцу в поиске хорошей работы

«Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах

«О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.
На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.
Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Николаю Угоднику о помощи в дороге

Молитва о путешествующих на автомобиле и по воздуху.

«О святителю Христов Николае! Услыши нас, грешных рабов Божьих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим, но по своей благости воздаст нам. Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны, страстей и бед, возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховной и в тине страстей наших. Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велико милость, ныне и присно, и во веки веков.»

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах и на торговлю

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень! При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки желающей выйти замуж). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моем замужестве. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь».

Также за дочь о ее замужестве могут попросить родители:

«Уповаю на тебя, Чудотворец Николай, и прошу за любимое чадо. Помоги моей дочери встретить избранника — честного, верного, доброго и мерного. Защити мою дочь от замужества грешного, похотливого, бесовского и небрежного. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии болящего

Молитва читается перед образом святого старца (как в храме, так и дома). Читать молитвенный текст разрешается и для себя, и для своих родственников и близких, вместо скобок подставляя имя больного человека.

«О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник нашю Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами. Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств. Аминь.»

Молитва Николаю Чудотворцу в дорогу и о путешествующих

«Господь Всевышний, Бог Наш, к тебе за поддержкой я обращаюсь! Тебя о помощи я прошу, о снисхождении Твоем молю! В дороге я нахожусь сложной, множество препятствий на пути моем: Люди нехорошие, мысли дрянные, проблемы насущные! Убереги меня, сохрани меня, направь меня на путь истинный И помоги не сойти с него. Сделай так, чтобы дорога моя Гладкой и ровной была, проблемы и несчастья стороной обошли. Чтобы таким как в путь подался, таким я и вернулся! На помощь Твою уповаю, к поддержке взываю! Имя Твое восславляю! Аминь!»

Благодарственная молитва Николаю Угоднику

Читается на рассвете.

«Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли, да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной. Аминь»

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва 4 николаю угоднику
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here