Молитва кн даниилу московскому

Детально: Молитва кн даниилу московскому - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Молитва кн даниилу московскому

К няже́ния твоего́ сла́ву отложи́в, / озаря́емый Боже́ственною благода́тию, / Богому́дре кня́же Дании́ле, весь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ / к Зижди́телю неукло́нно возложи́л еси́ / и, я́ко звезда́ на восто́це Росси́йскаго госуда́рства просия́л еси́, / целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м / тече́ние до́брое соверша́я, / ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну, / тем и по сме́рти просла́ви тя Бог в чудесе́х, / я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й; / сего́ ра́ди днесь пра́зднуем успе́ние твое́, лю́дие твои́. / Ты же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́, / моли́ спасти́ оте́чество твое́ // и ми́рней бы́ти держа́ве на́шей.

Тропарь на обретение мощей, глас 4:

Я ви́ся, я́ко звезда́ пресве́тлая, / благове́рный и преподо́бный кня́же Дании́ле, / в богопоруче́ннем твое́м гра́де Москве́ в жи́зни вре́менней / и просвети́ся воздержа́нием, и всено́щным стоя́нием, и посто́м, / и моли́твою, и слеза́ми ко Всеми́лостивому Спа́су / за град свой Москву́ и за вся стра́ны Росси́йския земли́. / И по преставле́нии твое́м честны́я твоя́ мо́щи / источа́ют исцеле́ния неоску́дно приходя́щим с ве́рою, / те́мже вопие́м ти: / моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь на обретение мощей, глас 3:

Я ви́лся еси́ в стpане́ на́шей, / я́ко звезда́ пpесве́тлая,/ благове́pный кня́же Дании́ле,/ луча́ми све́та твоего́ озаpя́я гpад твой и оби́тель твою́,/ лю́дем пpавосла́вным побо́pник еси́,/ пле́нным свободи́тель и ни́щим защи́титель./ Моли́ Хpиста́ Бо́га/ деpжа́ве Роси́йстей даpова́ти миp // и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 5:

Б лагосла́вная похвало́ и благосве́тлый ве́нче / ца́рствующаго гра́да Москвы́, / всеблаже́нне Дании́ле, о́тче наш. / По́двигом бо до́брым подвиза́вся, / благоуго́дное тече́ние соверши́л еси́, / всера́достныя неконча́емыя жи́зни сподо́блься, / зри́ши Го́спода Бо́га, / Ему́же моли́ся, / благочеству́ющим тя и лобыза́ющим богохрани́мыя твоя́ и чудесото́чныя мо́щи // спасе́ние и насле́дие Ца́рства Небе́снаго дарова́ти.

Ин тропарь, глас 5:

Б лагодатноро́дный сын Твой, / Всетвори́телю Го́споди Бо́же наш, / щедрототво́рством христоподража́тельный оте́ц Дании́л / в ева́нгельском запове́дании и благоразу́мном свое́м житии́ / чудесодарова́ние и Небе́сная со святы́ми пребыва́ния восприя́т / от Тебе́, Спаси́теля на́шего Христа́ Иису́са. / Возыме́в бо Твое́ Боже́ственное посо́бие, / суетномирски́я и плотоо́гненныя стра́сти упраздни́ / и враги́ де́моны, неви́димыя и ви́димыя злотво́рцы / и разори́тели своего́ великокня́жескаго насле́дия, победи́. / Того́ моли́твами спаси́ вся, // зову́щия Тебе́: Аллилу́ия.

И збра́нный Бо́гом от чресл роди́тельских / и воспита́нный от младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна / и Про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ насле́дие кня́жества прие́м, / ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем твои́м показа́лся еси́, Богоблаже́нне Дании́ле, / и́хже о́бразом свои́м наставля́я / и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну, / путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя, / Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, // иде́же со а́нгельскими водворя́яся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

Кондак на обретение мощей, глас 8:

К расоту́ ми́ра сего́, княже́ние и сла́ву я́ко вре́менная помышля́я, / и сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, блаже́нне кня́же Дании́ле, / ми́лостию, и моли́твами, и и́ночеством Бо́гу угоди́в, / и по преставле́нии свое́м чуде́с дар прии́м от Христа́ Бо́га, / и свети́льник яви́ся пресве́тлый, просвеща́я свои́ми чудесы́, / приходя́щим с ве́рою подае́ши ско́рое здра́вие и от бед избавля́еши. / Те́мже Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя, благочести́вый кня́же Дании́ле, // ца́рствующему твоему́ гра́ду Москве́ вели́кое утвержде́ние.

Ин кондак на обретение мощей, глас 6:

Е́ же по о́бразу соблю́д непрело́жно,/ и я́же в ми́ре тле́нная оста́вив,/ со а́нгельскими ли́ки предстои́ши Христу́,/ преподо́бне кня́же Дании́ле,/ ника́коже забыва́я чад твои́х,/ но ми́лостивно посеща́я и глаго́ля им:// аз е́смь с ва́ми и никто́же на вы.

Ин кондак, глас 8:

Я́ ко Богонасажде́нное и Богоразу́мное дре́во в Росси́и возра́сл еси́ / и многопло́дием Богоподо́бных доброде́телей твои́х утучня́еши сердца́ благочести́вых. / Те́мже в кре́пости по́мощи твоея́, преблаже́нне Дании́ле, / от вся́ких нас бед свободи́, // да пое́м при́сно: Аллилу́ия.

Ц е́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая, гра́да Москвы́ стено́ необори́мая, держа́вы Росси́йския Боже́ственное утвержде́ние, преподо́бне кня́же Дании́ле! К ра́це моще́й твои́х притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас, па́мять твою́ воспева́ющих и с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром страну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сию́ до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех твои́х насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я. Всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О преподо́бне кня́же Дании́ле, к ико́не твое́й притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас (имена), с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром прихо́д сей и храм сей до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех правосла́вных насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я; всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твам твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х свои́х Христа́ Бо́га на́шего вку́пе со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

У блажа́ем тя, / благове́рный кня́же Дании́ле, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.

Молитвы Даниилу Московскому

Православная культура очень трепетно относится к своей культуре и все миряне, без исключения, почитают всех существующих Святых. Ведь стать благостным человеком, окунуться в святую жизнь может не каждый. И отнюдь не монашеский образ жизни говорит о святости человека. А все зависит от силы веры в Спасителя, в волю Всевышнего, в прославление Божьей истины на земле. Именно личность князя Даниилы Московского стала тому первым доказательством.

История святого Даниила

Даниил был княжеского рода, он приходился сыном Александру Невскому. В тяжелые для Руси время, когда царила безнаказанность монгольской орды, даже великие князья уподоблялись в склоках и междоусобицах. Все стремились захватить земли любой ценой, не щадя никого. Такие обстоятельства не упрощали жизнь верующим людям, а скорее наоборот. Вне зависимости от обстановки, от поведения равных ему по статусу людей, князь Даниил не отступил от веры, действовал исключительно благостно в любых ситуациях. Вера и Божья воля помогли князю заключить множество выгодных союзов, избежать войн.

Любой конфликт Даниил решал исключительно мирно и удачно. Относясь бережно к людям, которые его окружали, заботясь об их благополучии, он и заслужил признание горожан.

В чем помогают молитвы святому Даниилу Московскому?

Перед своей кончиной князь принял монашество, поэтому на иконах его зачастую изображают в монашеском обличии. Очень часто на иконах в одной из рук Даниил изображают монастырь. При жизни князь создал сам монастырь, чем заслужил доверие и любовь горожан. Молитва Даниилу Московскому часто используется предпринимателями, руководителями, ведь именно Святой Даниил – образец мудрого правителя.

Молитвы князю Даниилу Московскому помогают мирянам в следующих вопросах:

  • Земельные вопросы и имущественные споры;
  • Ссоры с соседями, неразрешимые разногласия с родственниками;
  • Вопросы руководителей и начальников.

Молитва князю Даниилу Московскому о работе

Данное молитвенное обращение святому помогает в трудный период выбрать верное решение, которое приведет вас к успеху и благополучию.

О угодниче Божий, святый благоверный княже Данииле, сада Христова благовонный цвете, неба церковнаго кроткая звездо, земли нашея небесный уме, града Москвы и державы нашея мудрый здателю. Теплый к Богу молитвенниче, скорый в помощи, милостивый в нуждах, к тебе припадаем и тебе молимся: буди предстатель наш пред Престолом Божией славы неусыпный. Собери нас друг ко другу, да печали ближняго своего кийждо любовию нелицемерною приобщается. Онебеси ум наш, да, иго тяжкое земных попечений отвергше, бремя легкое Христова Евангелия возлюбим. Открый очи наши, да узрим нетленную красоту Господню и да не отчуждени будем жизни Божией. Тихость Духа Божия да соблюдет сердце наше. Весна покаяния да украсит дела наша.

Княже милостивый и щедрый, сохрани страну нашу, град твой и зде молящихся тебе от всякия напасти, от враг видимых и невидимых, от губительства и глада, от междоусобныя распри и внезапныя смерти. Отверзи нам двери милосердия Божия и избави нас от всякаго зла. Под крепкий покров благостыни твоея прибегающе, молим: буди нам тихое пристанище в скорбех. Остени нас молитвами твоими. Соблюди нас от падений греховных и заблуждений, да сердцем сокрушенным, духом смиренным в печали и радости выну зовем: Господи, предстательством преподобнаго Твоего помилуй нас. Аминь.

Молитва о приобретении жилья

Церкве Христовы похвало высокая, града Москвы стено необоримая, державы Российския Божественное утверждение, преподобне Данииле. К раце мощей твоих притекающе, усердно молим тя: призри на нас, память твою воспевающих и с верою под кров молитв твоих прибегающих. Пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром страну нашу, грады и веси ея и обитель сию добре да сохранит, благочестие и любовь в людех твоих насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя; всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвами твоими, яко да прославляем дивнаго во святых Своих Христа Бога нашего во веки веков. Аминь.

Молитва о продаже жилья

О преподобне княже Данииле, к иконе твоей притекающе, усердно молим тя: призри на нас (имена), с верою под кров молитв твоих прибегающих. Пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром приход сей и храм сей добре да сохранит, благочестие и любовь в людех православных насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя; всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвам твоими, яко да прославляем дивнаго во святых своих Христа Бога нашего вкупе со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Икона Даниила Московского

Многим верующим святость кажется чем-то далеким и недостижимым. «Конечно, он свят по этим и этим обстоятельствам.. конечно, ему даровал милость Господь быть святым».. – говорят они. На самом деле святости может достичь каждый человек, и православная вера знает массу тому примеров. Более того, для обретения этого статуса совсем не требуется монашеский или священнический чин, требуется только вера и воплощение Божьей истины на земле. Подтверждением этому факту является личность и иконы Даниилы Московского, который по сей день почитается во многих храмах и вдохновляет прихожан.

Читайте так же:  Молитва для начальства царю давиду

История Даниила Московского

Действительно, этот святой имел знатное происхождение – младший сын Александра Невского, который первым удостоился стать удельным князем московским. Однако действительно ли такое положение давало в те времена (вторая половина 13 века) какие-то преференции и облегченный путь к святости? Скорее наоборот.

Времена монгольской орды, Русь раздирается не только ханством, но и самими князьями, они подобно крысам в клетке, забыв о милосердии и собственной роли перед людьми и родной землей, впадают в склоки и междоусобицы. Основная цель – захватить побольше земли и ресурсов, получить привилегии для себя и собственного княжества, отдать остальных на поругание монголам. Уступчивость и мягкость является признаком слабости, а подлость (к примеру, обратиться за помощью к ханству, чтобы воевать с другими князьями) распространена повсюду.

Согласитесь, в таких обстоятельствах не так легко стать святым, тем более князю, которому нужно заботиться о собственной земле. Тем не менее, князь Даниил бережно хранит веру и поступает благоразумно в отличие от остальных. Благодаря этому заключается не только множество выгодных и полезных союзов, но и увеличивается Московское княжество, также Даниила зовут княжить и в другие города.

Часто, когда Даниил оказывался где-то с войском, ему удавалось провести грамотные переговоры и завершить дело миром. Такое отношение было вызвано повышенной заботой о людях, но никак не слабостью и тем более не страхом. Святой князь, когда нужно мог исполнить свою роль и этот факт проявится в противоборстве с рязанским князем (Константин Романович), после которого войско рязанское было разбито.

Даниил имел все возможности захватить Рязань, присвоить себе богатства города и даже поработить людей – так бы сделал практически каждый князь. Однако святой не чинит ущерба, он оставляет Рязань с миром и возвращается к себе в княжество.

Таким образом, он не чурался исполнения своего дела земного, но всегда стремился действовать в интересах людей, проявлять подлинную милость и в этом проявлялась его духовная сила.

Описание иконы Даниила Московского

Святой князь нередко изображается в монашеском облачении, так как практически перед собственной кончиной он принял монашество. Помимо этого распространен образ с изображением в одной из рук Даниловского монастыря. Этот монастырь создал сам князь, назвав в честь святого Даниила столпника.

Особым значением икона Даниила Московского пользуется у людей, которые занимаются управлением и руководством, ведь святой является примером мудрого руководства, которое не только не противоречит вере, но и согласуется с идеалами христианского делания. Помимо этого молятся перед иконой Даниила, когда требуется разрешить различные споры или просить о защите родной земли. Поэтому князь считается также защитником Руси и к нему обращаются в дни смуты или чего-то подобного.

В чем помогает икона Даниила Московского

Икона святого Даниила помогает в примирении различных противоборствующих сторон. Как вы помните, князь всегда умел отыскать выгодное решение для каждой стороны и поддерживал мир. Поэтому ему молятся часто для того чтобы простые бытовые неурядицы разрешились лучшим образом:

  • земельные и имущественные споры;
  • споры с соседями или родственниками;
  • выборы начальников и руководства – помогает принять лучший вариант.

Нередко Даниил Московский помогает в том, чтобы обрести собственное жилище или решить какой-то вопрос с недвижимостью. Помогает улучшить отношения с начальством.

При этом нужно помнить, что святой Даниил принимает сторону высшей справедливости, поэтому и помогает тем, на чьей стороне истина.

Молитвы святому благоверному князю Даниилу Московскому

Церкве Христовы похвало высокая, града Москвы стено необоримая, державы Российския Божественное утверждение, преподобне княже Данииле! К раце мощей твоих притекающе, усердно молим тя: призри на нас, память твою воспевающих и с верою под кров молитв твоих прибегающих. Пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром страну нашу, грады и веси ея и обитель сию добре да сохранит, благочестие и любовь в людех твоих насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя. Всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвами твоими, яко да прославляем дивнаго во святых Своих Христа, Бога нашего, во веки веков. Аминь.

О угодниче Божий, святый благоверный княже Данииле, сада Христова благовонный цвете, Неба церковнаго кроткая звездо, земли нашея небесный уме, града Москвы и державы нашея мудрый здателю, теплый к Богу молитвенниче, скорый в помощи, милостивый в нуждах! К тебе припадаем и тебе молимся: буди предстатель наш пред Престолом Божия славы неусыпный. Собери нас друг ко другу, да печали ближняго своего кийждо любовию нелицемерною приобщается. Онебеси ум наш, да, иго тяжкое земных попечений отвергше, бремя легкое Христова Евангелия возлюбим. Открый очи наши, да узрим нетленную красоту Господню и да не отчуждени будем жизни Божия. Тихость Духа Божия да соблюдет сердца наша. Весна покаяния да украсит дела наша. Княже милостивый и щедрый, сохрани страну нашу, град твой и зде молящихся тебе от всякия напасти, от враг видимых и невидимых, от губительства и глада, от междоусобныя распри и внезапныя смерти. Отверзи нам двери милосердия Божия и избави нас от всякаго зла. Под крепкий покров благостыни твоея прибегающе, молим: буди нам тихое пристанище в скорбех. Остени нас молитвами твоими. Соблюди нас от падений греховных и заблуждений, да сердцем сокрушенным, духом смиренным в печали и радости присно зовем: Господи, предстательством преподобнаго Твоего помилуй нас. Аминь.

О преподобне княже Данииле, к иконе твоей притекающе, усердно молим тя: призри на нас (имена), с верою под кров молитв твоих прибегающих. Пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром приход сей и храм сей добре да сохранит, благочестие и любовь в людех православных насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя; всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвам твоими, яко да прославляем дивнаго во святых своих Христа Бога нашего вкупе со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Молитвы благоверному князю Даниилу Московскому

Тропарь, глас 4 *

Княже́ния твоего́ сла́ву отложи́в,/ озаря́емый Боже́ственною благода́тию,/ Богому́дре кня́же Дании́ле, весь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́/ к Зижди́телю неукло́нно возложи́л еси́/ и, я́ко звезда́ на восто́це Росси́йскаго госуда́рства просия́л еси́,/ целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м/ тече́ние до́брое соверша́я,/ ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну,/ тем и по сме́рти просла́ви тя Бог в чудесе́х,/ я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й;/ сего́ ра́ди днесь пра́зднуем успе́ние твое́, лю́дие твои́./ Ты же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ спасти́ оте́чество твое́// и ми́рней бы́ти держа́ве на́шей.

Читайте так же:  Что сделать чтобы забыть человека которого любишь. Как забыть любимого человека после расставания

Перевод: От княжеской славы отказавшись, просвещаемый Божественной благодатью, Богомудрый князь Даниил, весь разум и сердце от суетного мира этого ты без уклонений вверил Творцу и, как звезда, на востоке Российского государства ты просиял, целомудренно и подобно ангелу совершая прекрасный жизненный путь, сохранил непорочную веру, поэтому после смерти прославил тебя Бог в чудесах, так как ты изливаешь исцеление всем с верой приходящим к чтимой раке твоей. Поэтому сегодня празднуем успение твоё, люди твои. Ты же, как имеющий благоговейную смелость обращаться ко Христу, моли спасти Отечество твоё и в мире быть государству нашему.

Кондак, глас 4 *

Избра́нный Бо́гом от чресл роди́тельских/ и воспита́нный от младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна/ и Про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ насле́дие кня́жества прие́м,/ ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем твои́м показа́лся еси́, Богоблаже́нне Дании́ле,/ и́хже о́бразом свои́м наставля́я/ и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну,/ путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя,/ Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́,// иде́же со а́нгельскими водворя́яся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

Перевод: Избранный Богом от рождения и воспитанный с младенчества в законе Господнем до зрелости мужа совершенного ( Еф.4:13 ) и Промыслом Всевышнего Бога получивший наследство княжения славного города Москвы, ты оказался верным управителем благочестивым людям твоим, в Боге блаженствующий Даниил, их же образом своим воспитывая и поучая всегда заповедям Господним, путем, ведущим в жизнь вечную, непрестанно идя, Небесного Царства ты достиг, где с ангельским пребывая хором, поёшь Богу: «Аллилуия».

Молитва 1-я *

Молитва 2-я *

Це́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая, гра́да Москвы́ стено́ необори́мая, держа́вы Росси́йския Боже́ственное утвержде́ние, преподо́бне кня́же Дании́ле. К ра́це моще́й твои́х притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас, па́мять твою́ воспева́ющих и с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром страну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сию́ до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех твои́х насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я; всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, преподо́бне кня́же Дании́ле, к ико́не твое́й притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас (имена), с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром прихо́д сей и храм сей до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех правосла́вных насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я; всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твам твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х свои́х Христа́ Бо́га на́шего вку́пе со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 4/17 марта и 30 августа /12 сентября

Любовью и братолюбием положил начало объединению Руси в мощную державу — Московское царство. Св. князю Даниилу молятся о спасении России, о добром нраве властей и правителей, об избавлении от пагубных разделений и междоусобной брани.

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы святому Даниилу благоверному князю Московскому

Оглавление:

Молитва святому благоверному князю Даниилу Московскому о приобретении жилья

«Церкве Христовы похвало высокая, града Москвы стено необоримая, державы Российския Божественное утверждение, преподобне Данииле. К раце мощей твоих притекающе, усердно молим тя: призри на нас, память твою воспевающих и с верою под кров молитв твоих прибегающих. Пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром страну нашу, грады и веси ея и обитель сию добре да сохранит, благочестие и любовь в людех твоих насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя; всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвами твоими, яко да прославляем дивнаго во святых Своих Христа Бога нашего во веки веков. Аминь.»

Молитва Даниилу князю Московскому о хорошей работе

«О угодниче Божий, святый благоверный княже Данииле, сада Христова благовонный цвете, неба церковнаго кроткая звездо, земли нашея небесный уме, града Москвы и державы нашея мудрый здателю. Теплый к Богу молитвенниче, скорый в помощи, милостивый в нуждах, к тебе припадаем и тебе молимся: буди предстатель наш пред Престолом Божией славы неусыпный. Собери нас друг ко другу, да печали ближняго своего кийждо любовию нелицемерною приобщается. Онебеси ум наш, да, иго тяжкое земных попечений отвергше, бремя легкое Христова Евангелия возлюбим. Открый очи наши, да узрим нетленную красоту Господню и да не отчуждени будем жизни Божией. Тихость Духа Божия да соблюдет сердце наше. Весна покаяния да украсит дела наша.

Видео удалено.
Читайте так же:  Лев оптинский молитва при суициде
Видео (кликните для воспроизведения).

Княже милостивый и щедрый, сохрани страну нашу, град твой и зде молящихся тебе от всякия напасти, от враг видимых и невидимых, от губительства и глада, от междоусобныя распри и внезапныя смерти. Отверзи нам двери милосердия Божия и избави нас от всякаго зла. Под крепкий покров благостыни твоея прибегающе, молим: буди нам тихое пристанище в скорбех. Остени нас молитвами твоими. Соблюди нас от падений греховных и заблуждений, да сердцем сокрушенным, духом смиренным в печали и радости выну зовем: Господи, предстательством преподобнаго Твоего помилуй нас. Аминь.»

Молитва святому Даниилу Московскому о продаже жилья

«О преподобне княже Данииле, к иконе твоей притекающе, усердно молим тя: призри на нас (имена), с верою под кров молитв твоих прибегающих. Пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром приход сей и храм сей добре да сохранит, благочестие и любовь в людех православных насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя; всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвам твоими, яко да прославляем дивнаго во святых своих Христа Бога нашего вкупе со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.»

Святой Даниил Московский

Дни памяти:
17 марта — день преставления святого князя Даниила Московского
12 сентября – день обретения святых мощей благоверного и преподобного Даниила

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ СВЯТОЙ КНЯЗЬ ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ

Святому благоверному князю Даниилу Московскому молятся о защите родной державы. В жизни, будучи миролюбивым, он помогает в защите от всяких ссор, от нападений.

Московский Даниилов монастырь хранит многочисленные свидетельства о помощи святого князя Даниила в исцелении от многих болезней, в том числе и от онкологических, о рождении ребенка, о помощи в поиске работы, при несправедливых обвинениях, о решении жилищных проблем. Таких свидетельств очень много и это все можно увидеть в благодарственных книгах, находящихся в монастыре.
Некоторые из этих свидетельств ( а также житие, акафист и молитвы) есть в небольшой брошюрке Благоверный и преподобный князь Даниил Московский.
Святого благоверного князя Даниила Московского почитают небесным покровителем Инженерных войск Российской армии.

Необходимо помнить, что иконы или святые не «специализируются» в каких-то конкретных областях. Будет правильно, когда человек обращается с верой в силу Божию, а не в силу этой иконы, этого святого или молитвы.
Каким святым и кому нужно молиться в разных случаях и почему наши молитвы остаются без ответа.

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО

В своих молитвах Русская Церковь так обращается к святому благоверному князю Даниилу:

“Церкве похвало высокая, града Москвы стено необоримая, державы Российския Божественное утверждение”

Мы почитаем его, как устроителя, создателя и небесного покровителя основанного им Даниилова монастыря в Москве.

Святой благоверный князь Даниил — сын святого благоверного князя Александра Невского, защитника Руси.
Он родился в 1261 году во Владимире-на Клязьме, тогда столице мощного Владимирского княжества. Он рано осиротел, через два года после рождения, в 1263 году, князь Александр умер, по пути домой из Золотой Орды.

После раздела наследства, Даниил стал князем самого маленького, на то время, Московского княжества, превратившееся усилиями святого в Великое княжество Московское.
Это время было очень трудное для Руси, которое осложнялось не столько монголо-татарским игом, сколько княжескими междуусобицами. Именно миролюбие, которым отличался святой князь, было в те годы необходимым и редким качеством для правителей. За тридцать лет своего правления Даниил не только ни разу не пытался расширить свои владения, наоборот, он часто старался примирить враждовавших князей, даже и в тех случаях, когда они восставали против него самого.

В 1293 году его жадный властолюбивый брат, князь Андрей Александрович, с монголо-татарским войском напал на Москву и разграбил ее. Князь Даниил помог своим подданным, он раздал все свое имущество на восстановление города и в помощь разоренным людям.
Через два года святой князь все-таки вынужден был выступить в поход против «немирного и свирепого» князя Андрея. Встретившись возле города Юрьево Полчища, их войска девять дней стояли друг против друга, но битва так и не началась, миролюбие, проявленное святым Даниилом предотвратило братубийственное сражение.
Московский князь, по примеру Христа, простил своему старшему брату все зло.

В 1296 году состоялся съезд русских князей, на котором, благодаря князю Даниилу Московскому, произошло их примирение друг с другом.

В 1300 году князю Даниилу снова пришлось сражаться — рязанский князь Константин, при помощи одного из монгольских ханов, запланировал захват Московской земли. Но Даниил выступил навстречу и разбил нападавших возле Переяславля рязанского, а Константина взял в плен. По обычаям того времени, Даниил Московский мог захватить земли или ограбить побежденных, но он не стал этого делать. Вместо этого, он содержал брата князя Константина в Москве не как пленника, а как дорогого гостя, чем и примирил его с собой.
Эта победа князя Даниила была началом на пути избавления от монголо-татарского ига, предвестником поражения монголо-татар в 1380 году на Куликовом поле, которое выиграл его правнук князь Дмитрий Донской.

Святой князь Даниил никогда не захватывал чужие земли, он был исключительно миролюбивым правителем и за эту его добродетель Господь Бог много помогал святому.
В 1302 году князь получил по завещанию Переяславльское княжество от своего умершего племянника князя Иоанна. В то время это было второе, после Ростова Великого, княжество по числу людей и укреплению главного города (сейчас это Переславль-Залесский). Хотя размеры московских земель были меньше, князь Даниил остался в Москве, и не стал переносить столицу. Это объединение превратило московское княжество в мощное и влиятельное, и положило начало объединению русских земель вокруг Москвы.

Благочестивый князь Дмитрий придавал огромное значение распространению православной веры и строительству новых храмов. На Боровицком холме, внутри Кремля, по его указанию был воздвигнут храм «Спас-на–Бору».
Около 1282 года было завершено на берегу Москвы-реки строительство церкви прп. Даниила Столпника, при которой был основан первый в Москве мужской монастрь. В 1296 году князем Даниилом был основан Богоявленский монастырь. В 1300 году в Крутицах был построен храм в честь Первоверховных апостолов Петра и Павла.

«С кротостью и мудростию в богоугодных добродетелях» управлял святой Даниил Московский своими землями. На 42 году своей жизни, приняв схиму в честь пророка Даниила, 4/17 марта 1303 года он скончался.
По его завещанию, он был погребен не в храме основанного им Данииловского монастыря, а на монастырском кладбище среди простых иноков «конечного ради смирения».

Основанный святым князем Данилов монастырь вскоре, после его смерти, по приказу его сына Ивана Калиты, был перенесен в Кремль в храм Спаса-на Бору, а на месте обители, около 200 лет, стоял только храм Даниила Столпника. За эти годы стерлась даже память о том, что на этом месте когда-то был монастырь, да и сама могила князя была предана забвению.

Читайте так же:  Молитва больному инсультом

В правление Иоанна III произошло первое напоминание о святости Даниила Московского. Тогда одному юноше, из свиты Великого князя Иоанна, явился какой-то незнакомый человек, который сообщил о том, что он христианин и господин этому месту, имя его Великий князь Даниил Московский. И просил передать князю Иоанну:

“Себя ты утешаешь, а меня забыл, но не забыл меня Бог”.

Князь Иоанн после этого указал совершать соборные панихиды и божественные службы в честь своих предков – Великого князя Даниила и всех сродников.

Второе явление святого князя Даниила случилось при сыне Иоанна III, Великом князе Василии. Тогда, проезжая в свите мимо церкви святого Даниила, князь Шуйский захотел сесть на своего коня с одного из могильных камней. Но, вдруг, ему явился незнакомец, который сообщил:

“Не дерзай с камня сего садиться на коня своего. Знай, что здесь лежит Великий князь Даниил”.

На что Шуйский произнес: “Мало ли лежит здесь князей”. После этой дерзости конь вздыбился, упал на землю, придавил Шуйского и издох, а сам князь только чудом остался жить. После этого он раскаялся о своих словах и повелел петь молебен о своем прегрешении. После панихиды по Великому князю Даниилу, князь получил здравие и потом всю жизнь почитал князя Даниила, как святого.

Третье напоминание о святом Данииле Московском было при Иоанне Грозном, который был его потомком в девятом поколении.
Один купец, вместе с больным сыном, на лодке плыли в Москву и проплывали как раз мимо Даниловской церкви. Сын уже был при смерти, тогда купец отнес его на могилу святого Даниила и положил на надгробный камень, а «сам же с великою верою и со многими слезами» молился Богу, призывая в помощь святого угодника князя Даниила. Внезапно сын, как от сна проснувшись, открыл глаза и встал совершенно здоровым.

Святые мощи святого князя Даниила находились в земле 350 лет, с 1303 по 1652 год и он сам охранял место почивания своих мощей, не единожды являясь людям и указывая это место.

Эти явления, и многочисленные их подтверждения, побудили Иоанна Грозного отдать указ о восстановлении в 1547-1560 годах Даниловой обители на ее прежнем месте.
А 30 августа 1652 года царь Алексей Михайлович, со священным собором во главе с Патриархом Никоном, прибыли в Даниловский монастырь для раскрытия могилы святого. Когда тело подняли, все увидели, что оно сохранилось целым и неповрежденным, а среди людей произошло немало исцелений. Тогда же благоверный князь Даниил был прославлен в лике святых.

Сама история Данилова монастыря показывает, насколько Господь любит Своего Угодника. За 700 лет существования обители, она много раз испытывала бедствия, дважды была полностью разорена, но всегда получала помощь от своего святого Божиего заступника и хранителя.

В новой истории, во время гонений на Церковь в XX веке, Данилов монастырь был закрыт в числе последних в 1930 году. А в 1983 году Патриарху Пимену было предложено, для возвращения Церкви, выбрать одну из обителей и его выбор пал на Даниловский монастырь, хотя его состояние было самым тяжелым из всех предложенных. Так оказалось, что после многих лет атеизма, Данилов монастырь стал первым, возвращенных Церкви. Святой князь Даниил снова призвал свою обитель на служение людям.

ВЕЛИЧАНИЕ ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО

Ублажаем тя, благоверный княже Данииле, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Молитвы святым

Память: 4 / 17 марта, 30 августа / 12 сентября (обретение мощей)

Любовью и братолюбием положил начало объединению Руси в мощную державу — Московское царство. Св. князю Даниилу молятся о спасении России, о добром нраве властей и правителей, об избавлении от пагубных разделений и междоусобной брани.

Благоверный князь Даниил Московский

Тропарь благоверному князю Даниилу Московскому, глас 4

Княжения твоего славу отложив, озаряемый Божественною благодатию, Богомудре княже Данииле, весь разум в сердце от суетнаго мира сего к Зиждителю неуклонно возложил еси и, яко звезда на востоце Российскаго государства просиял еси, целомудрием же и равноангельным твоим житием течение добре совершая, веру соблюл еси непорочну, тем и по смерти прослави тя Бог в чудесех, яко источаеши исцеления верно притекающим к честней раце твоей; сего ради днесь празднуем успение твое, людие твои. Ты же, яко имаши дерзновение ко Христу, моли спасти отечество твое и мирней быти державе нашей.

Тропарь второй благоверному князю Даниилу Московскому, глас 5

Благославная похвало и благосветлый венче царствующаго града Москвы, всеблаженне Данииле, отче наш. Подвигом бо добрым подвизався, богоугодное течение совершил еси, всерадостныя нескончаемыя жизни сподоблься, зриши Господа Бога, Емуже молися, благочествующим тя и лобызающим богохранимыя твоя и чудесоточныя мощи спасение и наследие Царства Небеснаго даровати.

Тропарь на обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, глас 3

Явился еси в стране нашей, яко звезда пресветлая, благоверный княже Данииле, лучами света твоего озаряя град твой и обитель твою, православным поборник еси, пленным свободитель и нищим защититель, моли Христа Бога державе Российстей даровати мир и спасти души наша.

Кондак благоверному князю Даниилу Московскому, глас 4

Избранный Богом от чресл родительских и воспитанный от младенчества в законе Господни в мужа совершенна и Промыслом Вышняго, именитаго града Москвы наследие княжества прием, верен строитель благочестивым людем твоим показался еси, Богоблаженне Данииле, ихже образом своим наставляя и поучая заповедем Господним выну, путем, ведущим в живот вечный, присно шествуя, Небеснаго Царства достигл еси, идеже со ангельскими водворяяся лики, поеши Богу: Аллилуия.

Кондак второй благоверному князю Даниилу Московскому, глас 8.

Яко Богонасажденное и Богоразумное древо в России возрасл еси и многоплодием Богоподобных добродетелей твоих утучняеши сердца благочестивых. Темже в крепости помощи твоея, преблаженне Данииле, от всяких нас бед свободи, да поем присно: Аллилуиа.

Кондак на обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, глас 6

Еже по образу соблюд непреложно и яже в мире тленная оставив, со ангельскими лики предстоиши Христу, преподобне княже Данииле, никакоже забывая чад твоих, но милостивно посещая и глаголя им: аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Молитва первая благоверному князю Даниилу Московскому

Церкве Христовы похвало высокая, града Москвы стено необоримая, державы Российския божественное утверждение, преподобие княже Данииле, усердно молим тя: призри на нас (имена), память твою воспевающих, пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром страну нашу, грады и веси ея и обитель сию добре да сохранит, благочестие и любовь в людех твоих насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искореняя: всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвами твоими, яко да прославляем дивнаго во святых Своих Христа Бога нашего во веки веков, аминь.

Молитва вторая благоверному князю Даниилу Московскому

О угодниче Божий, святый благоверный княже Данииле, сада Христова благовонный цвете, неба церковнаго кроткая звездо, земли нашея небесный уме, града Москвы и державы нашея мудрый здателю. Теплый к Богу молитвенниче, скорый в помощи, милостивый в нуждах, к тебе припадаем и тебе молимся: буди предстатель наш пред Престолом Божией славы неусыпный. Собери нас друг ко другу, да печали ближняго своего кийждо любовию нелицемерною приобщается. Онебеси ум наш, да, иго тяжкое земных попечений отвергше, бремя легкое Христова Евангелия возлюбим. Открый очи наши, да узрим нетленную красоту Господню и да не отчуждени будем жизни Божией. Тихость Духа Божия да соблюдет сердце наше. Весна покаяния да украсит дела наша.

Читайте так же:  Молитва Киприану от колдовства от порчи самая сильная

Княже милостивый и щедрый, сохрани страну нашу, град твой и зде молящихся тебе от всякия напасти, от враг видимых и невидимых, от губительства и глада, от междоусобныя распри и внезапныя смерти. Отверзи нам двери милосердия Божия и избави нас от всякаго зла. Под крепкий покров благостыни твоея прибегающе, молим: буди нам тихое пристанище в скорбех. Остени нас молитвами твоими. Соблюди нас от падений греховных и заблуждений, да сердцем сокрушенным, духом смиренным в печали и радости выну зовем: Господи, предстательством преподобнаго Твоего помилуй нас. Аминь.

Ублажаем тя, благоверный княже Данииле, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Благоверный князь Дании ́ л Московский

Дни памяти

6 сентября (переходящая) – Собор Московских святых

Житие

Краткое житие благоверного князя Даниила Московского

Ро­дил­ся в 1261 го­ду и был чет­вер­тым сы­ном свя­то­го ве­ли­ко­го кня­зя Алек­сандра Нев­ско­го. В жиз­ни св. бла­го­вер­ный князь Да­ни­ил от­ли­чал­ся бла­го­че­сти­ем, кро­то­стью и ми­ро­лю­би­ем.

Во все дни его жиз­ни ни­кто не на­нес ущер­ба дер­жа­ве его, и сам он не по­ку­шал­ся на­си­ли­ем при­об­ре­тать чу­жие об­ла­сти, бла­го­да­ря Бо­га за дан­ное ему в жре­бий бла­го­сло­вен­ное на­сле­дие – дер­жа­ву пре­слав­но­го гра­да Моск­вы. Со вре­мен бла­жен­но­го кня­зя Да­ни­и­ла честь и сла­ва пер­во­кня­же­ния и пер­во­свя­ти­тель­ства на­ча­ли при­бли­жать­ся к бо­го­лю­би­во­му гра­ду Москве. В 1302 г. Мос­ков­ское кня­же­ство уве­ли­чи­лось за счет мир­но­го при­со­еди­не­ния Пе­ре­я­с­лав­ско­го кня­же­ства. Од­на­ко св. князь не услаж­дал­ся вла­сто­лю­би­ем, но, ограж­да­ясь стра­хом Бо­жи­им, пре­успе­вал в бра­то­лю­бии.

Бо­го­угод­но гос­под­ствуя в Мос­ков­ских пре­де­лах, св. князь Да­ни­ил по­стро­ил за Моск­вой-ре­кой мо­на­стырь, ко­то­рый стал на­зы­вать­ся по его име­ни Да­ни­лов­ский. В этом мо­на­сты­ре сам князь при­нял ино­че­ское по­стри­же­ние. При­няв схи­му, св. бла­го­вер­ный князь на 42 го­ду жиз­ни мир­но ото­шел ко Гос­по­ду 4 мар­та 1303 го­да. 30 ав­гу­ста 1652 го­да мо­щи его бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми.

Бла­го­вер­ный князь Да­ни­ил Мос­ков­ский, сын бла­го­вер­но­го кня­зя Алек­сандра Нев­ско­го, скон­чал­ся 4 мар­та 1303 го­да. 30 ав­гу­ста 1652 го­да мо­щи его бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми. Све­де­ния о нем по­ме­ще­ны 4 мар­та.

Полное житие благоверного князя Даниила Московского

Свя­той бла­го­вер­ный князь Да­ни­ил Мос­ков­ский ро­дил­ся во Вла­ди­ми­ре в 1261 го­ду. Он был чет­вер­тым сы­ном свя­то­го Алек­сандра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го (па­мять 30 ав­гу­ста и 23 но­яб­ря) и пра­вед­ной Вас­сы. Двух лет от ро­ду он ли­шил­ся от­ца. Вре­мя пре­став­ле­ния его ма­те­ри в ле­то­пи­сях не ука­за­но, из­вест­но толь­ко, что по­гре­бе­на она в церк­ви в честь Рож­де­ства Хри­сто­ва во Вла­ди­мир­ском Успен­ском мо­на­сты­ре (Кня­ги­нин мо­на­стырь) и у окрест­ных жи­те­лей по­чи­та­лась пра­вед­ной.

В 1272 го­ду бла­го­вер­ный князь Да­ни­ил по­лу­чил до­став­ший­ся ему по раз­де­лу го­род Моск­ву с при­ле­га­ю­щи­ми зем­ля­ми. Бла­го­вер­ный князь по­стро­ил на бе­ре­гу Моск­вы-ре­ки храм (и при нем мо­на­стырь) в честь сво­е­го те­зо­име­ни­то­го по­кро­ви­те­ля, пре­по­доб­но­го Да­ни­и­ла Столп­ни­ка (па­мять 11 де­каб­ря). Мос­ков­ское кня­же­ство бы­ло в те вре­ме­на ма­лень­ким и неза­вид­ным. Воз­му­жав­ший бла­го­вер­ный князь Да­ни­ил укре­пил и уве­ли­чил его, но не пу­тем неправ­ды и на­си­лия, а ми­ло­сер­ди­ем и ми­ро­лю­би­ем. Неспо­кой­но бы­ло на Ру­си. Меж­до­усо­би­цы меж­ду удель­ны­ми кня­зья­ми бы­ли по­сто­ян­ны­ми. И ча­сто, бла­го­да­ря бла­го­вер­но­му кня­зю Да­ни­и­лу, его неустан­но­му стрем­ле­нию к еди­не­нию и ми­ру на Рус­ской зем­ле, уда­ва­лось предот­вра­тить кро­во­про­ли­тие. Ко­гда в 1293 го­ду его брат, ве­ли­кий князь Ан­дрей Алек­сан­дро­вич, вме­сте с при­зван­ны­ми из Ор­ды та­та­ра­ми во гла­ве с Дю­де­нем («Дю­де­не­ва рать») опу­сто­шил рус­ские го­ро­да: Му­ром, Суз­даль, Ко­лом­ну, Дмит­ров, Мо­жайск, Тверь, бла­го­вер­ный князь ре­шил­ся впу­стить их в Моск­ву, чтобы спа­сти на­род от ги­бе­ли. Сил для от­по­ра не бы­ло. Вме­сте со сво­им на­ро­дом князь пе­ре­жи­вал тя­го­ты ра­зо­ре­ния и раз­боя. От­ста­и­вая свои пра­ва, свя­той Да­ни­ил был вы­нуж­ден в 1295 го­ду вы­сту­пить про­тив сво­е­го бра­та близ ме­ста, на­зы­ва­е­мо­го Юрье­во Тол­чи­ще, но и здесь стрем­ле­ние к ми­ру по­бе­ди­ло в нем, и кро­во­про­ли­тия уда­лось из­бе­жать.

Как див­но на про­тя­же­нии ве­ков яс­но про­яв­лял­ся Про­мысл Бо­жий о на­шей Рус­ской Зем­ле, о ее судь­бе!

С бла­го­да­ре­ни­ем пом­ня о неот­ступ­ном Бла­гом Пу­те­во­ди­те­ле как в сво­ей лич­ной жиз­ни, так и в жиз­ни Рус­ско­го го­су­дар­ства, отец свя­то­го Да­ни­и­ла – свя­той бла­го­вер­ный князь Алек­сандр Нев­ский вы­ра­зил то в сло­вах – «Бог не в си­ле, а в прав­де».

В 1303 го­ду свя­той Да­ни­ил тя­же­ло за­бо­лел. Он при­нял ве­ли­кую схи­му и за­по­ве­дал по­хо­ро­нить се­бя в Да­ни­ло­вом мо­на­сты­ре. По глу­бо­ко­му сми­ре­нию он хо­тел быть по­гре­бен­ным не в церк­ви, а на об­щем мо­на­стыр­ском клад­би­ще. Скон­чал­ся бла­го­вер­ный князь 4 мар­та.

Не про­шло и 30 лет со вре­ме­ни пре­став­ле­ния бла­го­вер­но­го кня­зя Да­ни­и­ла, как ос­но­ван­ная им Да­ни­лов­ская оби­тель бы­ла в 1330 го­ду пе­ре­ве­де­на в Кремль, цер­ковь пре­вра­ще­на в при­ход­скую, а клад­би­ще ста­ло мир­ским. Во вре­ме­на ве­ли­ко­го кня­зя Иоан­на III (1462–1505) пре­по­доб­ный Да­ни­ил на­пом­нил о се­бе за­быв­чи­вым по­том­кам. Юно­ше из окру­же­ния ве­ли­ко­го кня­зя явил­ся некто неиз­вест­ный и ска­зал: «Не бой­ся ме­ня – я хри­сти­а­нин и гос­по­дин се­го ме­ста, имя мое Да­ни­ил, князь Мос­ков­ский, по во­ле Бо­жи­ей я по­ло­жен здесь. Ска­жи от ме­ня ве­ли­ко­му кня­зю Иоан­ну: сам ты уте­ша­ешь се­бя, а ме­ня за­был, но не за­был ме­ня Бог». С то­го вре­ме­ни ве­ли­кий князь уста­но­вил петь со­бор­ные па­ни­хи­ды по род­ствен­ни­кам – кня­зьям. Во вре­ме­на ца­ря Иоан­на Гроз­но­го при гро­бе пре­по­доб­но­го Да­ни­и­ла ис­це­лил­ся уми­ра­ю­щий сын ко­ло­мен­ско­го куп­ца. Царь, по­ра­жен­ный чу­дом, воз­об­но­вил древ­ний Да­ни­лов мо­на­стырь и уста­но­вил еже­год­но со­вер­шать мит­ро­по­ли­ту со свя­щен­ным со­бо­ром крест­ный ход к ме­сту по­гре­бе­ния бла­го­вер­но­го кня­зя и слу­жить там па­ни­хи­ды.

В 1652 го­ду бла­го­вер­ный князь Да­ни­ил был про­слав­лен об­ре­те­ни­ем свя­тых нетлен­ных мо­щей, ко­то­рые 30 ав­гу­ста бы­ли пе­ре­не­се­ны в цер­ковь в честь Свя­тых Отец Сед­ми Все­лен­ских Со­бо­ров.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Свя­тые мо­щи бы­ли по­ло­же­ны в ра­ке «на про­слав­ле­ние Свя­тыя Тро­и­цы и на ис­це­ле­ние немо­щству­ю­щих». Мит­ро­по­лит Мос­ков­ский Пла­тон († 1812) в со­став­лен­ном им Жи­тии свя­то­го кня­зя пи­шет: «Сей-то пер­во­на­чаль­ный ос­но­ва­тель по­ло­жил на­ча­ло ны­неш­не­му ве­ли­чию Моск­вы, про­ло­жив для это­го ти­хи­ми сто­па­ми толь­ко ма­лую сте­зю. Ибо как и вся­кое зда­ние, со­ору­жа­е­мое не с чрез­вы­чай­ной по­спеш­но­стью, а толь­ко с боль­шим ис­кус­ством и ста­ра­ни­ем, по­лу­ча­ет осо­бую твер­дость и неру­ши­мо пре­бы­ва­ет дол­гое вре­мя; и как де­ре­во, мно­го ве­ков рас­ту­щее, на­чав преж­де с ма­ло­го пру­ти­ка, по­не­мно­гу утол­ща­ет­ся, и вет­ви его рас­про­стра­ня­ют­ся да­ле­ко окрест, так и гра­ду это­му над­ле­жа­ло воз­рас­ти от ма­лых, но твер­дых на­чал, чтобы пер­вый его блеск не омра­чил очи за­вист­ву­ю­щих и чтобы в пер­вое вре­мя не по­тря­стись и не пасть ему ско­рее, чем оно воз­рос­ло в свою вы­со­ту. Так преду­го­то­вил сей ве­ли­кий град ос­но­ва­тель, дав ему, хо­тя ма­лое, но не пре­ры­ва­ю­ще­е­ся ни­ка­ким ду­но­ве­ни­ем вет­ра си­я­ние, и предо­ста­вил боль­шую сла­ву его воз­вы­ше­ния сво­е­му сы­ну ве­ли­ко­му кня­зю Иоан­ну Да­ни­ло­ви­чу, про­зван­но­му Ка­ли­той».

Молитва кн даниилу московскому
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here