Молитва пресвятой богородице николаю угоднику

Детально: Молитва пресвятой богородице николаю угоднику - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, великий заступник, архиерей Божий, преблаженный Николай, который осветил чудесами тех, которые находились под солнцем, явись скорым слушателем тех, которые тебя призывают, их же постоянно предупреждаешь и спасаешь, и избавляешь от любых бед, от Бога данной тебе чудес и даров благодатью! Услышь меня недостойного, который с верой тебя призывает и тебе приносит молебное пение; тебе вверяю быть просителем умоления у Христа. О давно известный чудесами, достоинство святителей, который имеет дерзновение, скоро предстань перед Владыкой, и преподобные твои руки в молитве к Нему направь о мне грешном, и от Него подай мне щедроты благости, и прими меня под свое заступление, и избавь от всех бед и зол меня, освободи от нападения врагов видимых и невидимых, и их всех покушения и злохитрства погуби, и тех, которые нападают на меня, во всей жизни моей отрази; испроси прегрешениям моим прощения, и спасённым яви меня Христу и Небесного Царства сподоби достичь из-за множества Его человеколюбия, Ему подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцом, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Читайте так же:  Вечерняя молитва у христианина

11 самых сильных молитв Николаю Чудотворцу

В данной статье собраны молитвы Святителю Николаю Чудотворцу (Угоднику).

Молитва Николаю Чудотворцу изменяющая судьбу

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе

Молитву Николаю Угоднику на успех в работе рекомендуется читать в уединении и сосредоточении пред иконой.

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою. Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.»

Молитва Николаю Чудотворцу в поиске хорошей работы

«Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель. Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей. Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе. Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной. Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду. Да будет так. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах

«О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.
На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.
Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Николаю Угоднику о помощи в дороге

Молитва о путешествующих на автомобиле и по воздуху.

«О святителю Христов Николае! Услыши нас, грешных рабов Божьих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим, но по своей благости воздаст нам. Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны, страстей и бед, возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховной и в тине страстей наших. Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велико милость, ныне и присно, и во веки веков.»

Молитва Николаю Угоднику о помощи в делах и на торговлю

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень! При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки желающей выйти замуж). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моем замужестве. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь».

Также за дочь о ее замужестве могут попросить родители:

«Уповаю на тебя, Чудотворец Николай, и прошу за любимое чадо. Помоги моей дочери встретить избранника — честного, верного, доброго и мерного. Защити мою дочь от замужества грешного, похотливого, бесовского и небрежного. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии болящего

Молитва читается перед образом святого старца (как в храме, так и дома). Читать молитвенный текст разрешается и для себя, и для своих родственников и близких, вместо скобок подставляя имя больного человека.

«О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник нашю Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами. Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств. Аминь.»

Молитва Николаю Чудотворцу в дорогу и о путешествующих

«Господь Всевышний, Бог Наш, к тебе за поддержкой я обращаюсь! Тебя о помощи я прошу, о снисхождении Твоем молю! В дороге я нахожусь сложной, множество препятствий на пути моем: Люди нехорошие, мысли дрянные, проблемы насущные! Убереги меня, сохрани меня, направь меня на путь истинный И помоги не сойти с него. Сделай так, чтобы дорога моя Гладкой и ровной была, проблемы и несчастья стороной обошли. Чтобы таким как в путь подался, таким я и вернулся! На помощь Твою уповаю, к поддержке взываю! Имя Твое восславляю! Аминь!»

Благодарственная молитва Николаю Угоднику

Читается на рассвете.

«Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли, да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной. Аминь»

5 сильных молитв, чтобы ребёнок был здоров и счастлив

Их может читать только мать на своих детей, они помогают даже в том случае, когда дети уже давно выросли.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛОВА О ЗДРАВИИ БОЛЬНОГО

Читайте так же:  Молитва мученицы валерии

Молитва о здравии человека болящего обладает великой силой. Произносить ее разрешается как в храме, так и в домашних условиях.

«О Господи, Создатель наш, помощи Твоей прошу, даруй полное выздоровление Божьей рабе (имя), омой кровушку ее лучами своими. Лишь с Твоей помощью придет исцеление к ней. Силою чудотворную прикоснись к ней да благослови дороги все ее к долгожданному спасению, исцелению, выздоровлению. Подари ее телу здравие, ее душе – легкость благословенную, ее сердцу – божественный Твой бальзам. Боль навсегда отступит и силы к ней вернутся, раны все заживут и придет помощь святая Твоя. Твои лучи с голубых Небес дойдут к ней, дадут ей защиту крепкую, благословят на избавления от болезней ее, укрепят веру ее. Да услышит эти слова мои Господь. Слава Тебе. Аминь».

МОЛИТВЕННЫЕ СЛОВА О ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

Облегчить состояние малыша и тем самым избавить его от болезни поможет эта молитва.

«Господи Всевышней, пусть будет Твоя милость на моем ребенке (имя) (если детей 2-е и больше, то надо говорить «на моих детях»), сохрани и убереги его под покровом своим, покрой дитя моего от зла всякого, отдали от него всех врагов, открой ему глаза и уши, подари смирение и умиление сердечку маленькому. Господи Боже, все мы Твои создания, пожалей моего ребенка (имя) и направь его на раскаяние. Спаси, Боже Всевышней, и помилуй моего ребенка (имя) и просвечивай ему ум ярким светом разума Твоего Евангелия, и направь его на дорогу заповедей Твоих, и обучи его, Господи, волю Твою святую творить. Аминь».

МОЛИТВЕННЫЕ СЛОВА О ЗДОРОВЬЕ К БОГОРОДИЦЕ

Молитва о крепком здоровье Пресвятой Матери Богородице также произносится дома или в храме. Для прочтения молитвенных слов в домашних условиях понадобиться икона Богородицы, но если нет возможности ее купить, то можно читать и перед образом Божьей Матери.

«О, Госпожа Пресвятая Владычица. Достань нас, Божьих рабов (имена), из греховной глубины и избавь от внезапной смерти и всякого темного зла. Подари нам, Госпожа наша, здравие и мир да просвети нам очи и ум сердечный, ибо к спасению светлому. Пособи нас, Божьих рабов (имена), Великое Царствие Твоего Сына, Иисуса Бога нашего: еси Его держава благословенна с Пресвятым Духом и Отцом Его. Аминь».

МОЛИТВЕННЫЕ СЛОВА О ЗДОРОВЬЕ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

Еще в древние времена при различных проблемах, в том числе со здоровьем, предки всегда обращались за помощью к Святому Николаю Чудотворцу. Слова должны произноситься людьми, которые хотят избавиться от болезней и обрести здоровье.

«О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник наш. Помоги мне,Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами. Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здоровье крепком, избавь меня от мучений и мытарств. Аминь».

Эту молитву можно читать не только за себя, но и за любого родственника или друга, только в этом случае нужно вместо своего подставлять соответствующее имя.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛОВА О ВЫЗДОРОВЛЕНИИ

Молитва о желанном выздоровлении Святой Матроне считается наиболее эффективной и сильной. Произносить эту молитву можно дома или в церкви, но обязательно перед иконой Святой Матроны.

«Мать наша, Блаженная Матрона, душою Ты на Небесах перед Божьим Престолом предстоишь, телом же на земле почиваешь, и благодатью данною всякие чудеса творишь. Молю Тебя, посмотри на меня, Божьего раба (имя), грешного, в горе, болезни и греховных искушений. Утеши меня, исцели все болезни мои лютые. От Господа Бога нам по грехам попущаемая, избавь от всех бед и врагов. Попроси Господа пусть простить он нам все согрешения, грехопадения и беззакония. Аминь».

Молитвы перед судом на благополучный исход

Никто не защищен от резких поворотов судьбы. Попасть на скамью подсудимых порой неожиданным для себя способом может каждый. В столь трудные минуты Господь не оставляет своих чад, наставляя на истинный путь. Получить ответ Бога на вопросы: «Зачем? Почему я? Как так случилось? Где оступился?» поможет великая сила православной молитвы для выигрыша дела в суде.

В судьбе православного человека возникают ситуации, требующие обращения в суд. Дележ имущества, несправедливые действия властей, гражданские споры и многие другие проблемы заставляют человека обращаться к закону. Иногда и суд выносит несправедливое решение. Поэтому для разрешения судебной тяжбы в вашу пользу, читайте молитву перед судом на благополучный исход дела. Только Господь знает, прав человек или нет, и только суд Господа праведен, а наказание божье ведет к покаянию. Главное перед обращением к Богу очистить совесть, признать ошибки честно перед самим собой. Только с добрыми помыслами можно приступать к молитве, чтобы выиграть дело в суде.

Сильная молитва Господу перед судом

Господи спаси меня в моем судном деле

Пусть по зову твоему со мной будут –

архангел Михаил, архангел Гавриил и Николай Угодник, божий помощник.

Пусть они защитят меня, от гнева судьи

Укроют от суровости закона,

Простят мне мои прегрешения вольные и невольные

Умолят за меня судей грозных, стражу суровую, мытарей безжалостных.

Как ты Господь наш милостивый, всех прощаешь,

так пусть и меня раба божия простят и с суда домой отпустят.

Во имя отца и сына и святого духа.

Ныне и присно и во веки веков.

Начинать молиться нужно, как только конфликт начал разгораться. Если дело дошло до заседания, можно читать молитву во время суда. Можно молиться своими словами или читать молитвы из молитвослова. Главное — молитва должна быть искренней, неоднократно повторенной, звучащей в унисон с душой просящего. Она поможет настроиться на нужный лад, успокоит нервы, придаст сил, судью сделает справедливым и внимательным, а решение – законным.

Несправедливость будет восстановлена, если молящийся отбросит гордыню и тщеславие, оглядится по сторонам и задаст себе вопрос: почему так случилось в жизни?

Обращаться можно к Пресвятой Богородице, Николаю Чудотворцу.

Молитва Пресвятой Богородице, чтобы выиграть суд

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Пресвятая Богородица защищает обездоленных, не даст в обиду простого человека наглым богачам, пользующимся своей властью и простотой бедняка. Защититься от несправедливости поможет молитва пресвятой Богородице на удачный исход суда.

Пресвятая Богородица, к познанию разума нас всех приводящая. Прими молитвы недостойных рабов Господа, с верою глубокою и умилением преклоняющихся пред пречистым образом Твоим. Умоли Сына Твоего, Господа Иисуса, чтоб даровал мудрость и направил на справедливое решение судий. А нам чтобы внушил смирение духа и покорность перед судьбой. Пресвятая Богородица, веди нас путем правды и соединения враждующих сторон в союз любви всех, избавления от тьмы гордыни к свету духа. Славим мы премудрость и справедливость Господа нашего Иисуса Христа и возносим ему хвалу. Аминь!

Молитва о помощи в судебных делах святому Николаю

Николай Чудотворец, угодничек — как ласково называет его православный люд, помогает сохранить честь и достоинство, оберегает от судебной ошибки. Однажды святой Николай спас жизнь людям, которых обвинили несправедливо. Поддержит и направит в тяжелый период жизни молитва Николаю чудотворцу о помощи в суде.

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче. Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Создетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва святому Спиридону

Избежать тяжелых препирательств в суде при защите имущественных интересов поможет молитва святому Спиридону, чтобы дело решилось в вашу пользу.

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

После вердикта, каким бы он не был, церковь рекомендует поблагодарить Бога и святых за помощь, принять исход таким, как он есть. Ведь пути господни неисповедимы, и каждое событие имеет положительное воспитательное действие на человека. Недаром говорят, что Бог посылает испытаний столько, сколько человек может вынести.

Читайте так же:  Сильная молитва Николаю Чудотворцу от пьянства брата

Молитвы для вынесения оправдательного приговора

В случаях, связанных с уголовной ответственностью, необходимо полное личное раскаяние в содеянном грехе перед собой и Господом, дабы мольба была услышана. Если большой грех взят на душу человеком, а в суде решается степень его наказания, требуется сильная молитва от суда. Можно обратиться к святому, почитаемому в семье несколькими поколениями или святому Николаю Угоднику, Анастасии Узорешительнице, Спиридону Тримифунтскому. Николай Чудотворец почитаем в народе, его имя слетает даже с уст атеистов. Обращаться с просьбой могут родственники и сам подсудимый. Обратитесь своими словами к святому или читайте молитву от суда для вынесения оправдательного приговора Николаю Чудотворцу. Также святой помогает выйти из передряги, если человек попал на скамью подсудимых по оговору или его подставили, он абсолютно невиновен перед Богом и людьми.

Предстающему перед лицом Фемиды и Господа человеку, дабы оправдаться, требуется, чтобы нужный свидетель не утаил детали. Свидетельские показания порой полностью меняют состав дела. Зачастую присутствие нужного свидетеля так необходимо в суде для восстановления справедливости. Удача — нужное условие для смягчения приговора в спорных уголовных делах. Чудотворная молитва на удачу в судебном деле обязательно предрешит благоприятный исход.

Господи помилуй нас грешных,

Помилуй всякого, ибо ответов правильных не знаем мы,

Сию молитву яко грешны мы, приносим тебе:

Ты Бог наш есть

Помилуй нас Господи.

Господи помилуй, Господи помилуй

(перекрестится 3 раза)

Господи, помилуй нас грешных

на тебя господи уповаем

не гневайся на нас сильно

не помяни беззаконий наших,

пожалей нас господи в доброте своей

избави нас от врагов наших;

Руку Твою, и имя Твое призываем.

Господи помилуй, Господи помилуй

Господи помилуй нас грешных

Во имя отца и сына и святого духа.

Ныне и присно и во веки веков.

Святая Анастасия Узорешительница помогает осужденным. При жизни она заботилась об узниках, лечила их раны и поддерживала морально. С тех пор страждущие мягкого приговора заключенные обращаются с молитвой о помощи в судебных делах к ней, дабы облегчить свою участь. Молиться может сам осужденный и его родственники.

О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасие! Ты душею на небеси у Престола Господня предстоиши, на земли же, данною тебе благодатию, различная совершаеши исцеления: призри убо милостивно на предстоящия люди и молящиеся пред мощами твоими, просящия твоей помощи: простри ко Господу святыя молитвы твоя о нас, и испроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь: умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Своем, да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о суде имеет большую силу для смягчения вердикта судей. Хорошо, если обращается к святому мать того, кого судят. Эта молитва помогает невинному выйти оправданным, а раскаявшемуся в злодеянии получить мягкий приговор.

Святой Николай! Ты являешься защитником всех страждущих. При жизни явил такие чудеса милосердия, что предстал пред Божиим Престолом за доброту свою. Прошу тебя, защити меня, Господа раба (имя), от несправедливости судей мирских, от оклеветавших безвинно, от их злобных наветов. Ты, святой Николай, сам ощутил, каково быть заключенным в тюрьму, волю потерять. Как помог многим, обращающимся за милостью, так и меня не оставь в страшном положении. Аминь!

Человеку необходимо помнить, что главный суд на земле – божий. Если избежать ошибок и неудач в жизни не удалось, и человек оказался на скамье подсудимых, уповайте на милость Господа нашего Иисуса Христа, молитесь во имя спасения души, раскайтесь в грехах, бог простит и люди простят.

Молитва Николаю Угоднику о помощи

На Руси немало святых, много людей славили Господа и удостоились чудесных умений и почитания другими людьми. Но только один из них имеет особое почитание и назван Божьим Угодником. Именно поэтому молитва святому Николаю Чудотворцу о помощи обладает таким сильным воздействием, именно поэтому к нему обращаются нуждающиеся в самых трудных ситуациях и получают поддержку божьего угодника.

Почему так сильна помощь Николая Угодника

Каждый может сам обращаться к Господу и молитва, так или иначе, будет услышана, только вот эффекты могут быть разными. Того, кто действительно развил в себе веру и самоотречение Господь ближе подпускает к себе, а точнее, они сами становятся ближе к нему. Благодаря этому и молитвы таких святых слышны ему лучше и своим приближенным чадам Он помогает по просьбе.

Таким образом молитва Николаю Угоднику о помощи просит святого самого обратиться о вас или вашей проблеме к Господу. В этом смысл подобной практики, которая активно используется на Руси с давних времен. Вы просите святого молиться о вас, ведь зачастую эти люди и после того как почили, продолжают заботиться о верующих и помогать в делах насущных.

На самом деле трудно стать угодником божьим, ведь стандарты невероятно высоки. Лучший пример – Христос, Он угодил Господу, но, кто может повторить Его пример?

Из этого факта становится понятным, насколько своеобразное «звание», которое дано Николаю Чудотворцу является почетным и высоким и почему помощь от этого святого является такой эффективной и утешает верующих.

Как молиться о помощи

Для того, чтобы иметь всегда возможность обратиться к святителю, лучше всего знать наизусть как звучит сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи, ведь не всегда есть возможность посмотреть, например, в молитвослов.

Конечно, есть канонические слова не запомнены, вполне допустимо молиться и своими словами.

Так или иначе, есть много свидетельств о том, как молитва о помощи святителю Николаю Чудотворцу помогала:

  • в непогоду морякам и летчикам;
  • в пугающих ситуациях;
  • когда требовалась поддержка и только чудо могло помочь;
  • справиться со страстями и дурными помыслами.
Читайте так же:  Сильная молитва что бы забыть любимого человека

Помимо этого, полезно молится не только за себя и просить о помощи в жизни, но и взывать о помощи человеку, который вам близок и дорог. Такая просьба Николаю Чудотворцу тоже является действенной и эффективной.

Следует вспомнить о земном пути святого, который творил множество чудес и всегда помогал людям. Также Николай Угодник был священником, то есть наставлял людей в вере и занимался проповедью. Поэтому к нему полезно обращаться регулярно, даже, когда просто требуется поддержка и есть намерение укрепиться в вере.

Он услышит мольбы искренне верующего и поможет стать на верный путь. Вот разные варианты как искать помощи Николая Чудотворца.

Молитвы о помощи Николаю Чудотворцу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, Емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Православные молитвы ☦

15 сильных молитв о замужестве

Оглавление:

Молитва Ксении Петербургской о замужестве и о даровании детей

Молитва Николаю Чудотворцу о замужестве

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень! При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки желающей выйти замуж). Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моем замужестве. Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его. Аминь».

Также за дочь о ее замужестве могут попросить родители:

«Уповаю на тебя, Чудотворец Николай, и прошу за любимое чадо. Помоги моей дочери встретить избранника — честного, верного, доброго и мерного. Защити мою дочь от замужества грешного, похотливого, бесовского и небрежного. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Матроне Московской о замужестве дочери

«О, блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь»

Молитва Серафиму Саровскому о любви и замужестве

«О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме!

Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру Православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойным быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства.

Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления; ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския

На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый, буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поём со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь!»

Молитвы о замужестве Богородице

Молитва о замужестве пред иконой Божьей Матери «Неувядаемый цвет»

«О , Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным! Защити всех в несчастиях к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему. Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас, не отступи от нас, рабов Твоих, за роптание наше. Буди нам Мать и Покровительница, вручаем себе милостивому Покрову Твоему. Приведи нас, грешных, к тихой и безмятежной жизни, да оплачем грехи наши. О, Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством, защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас. О, Мати Господа Творца нашего! Ты еси Корень Девства и Неувядающий Цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающим сердцами. Просвети наши душевныя очи, да видим пути правды Божия. Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на Страшнем Суде Сына Твоего, Емуже мы воздаем славу, честь и покланение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва о замужестве иконе Казанской Божьей Матери

«О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О, Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва о замужестве иконе Божией Матери «Взыскание погибших»

«О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивым Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе, воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею Небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от напрасныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница всем, притекающим к Тебе, и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец живота нашего, мирен и непостыден, и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися в обителях Небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва в Рождество Пресвятой Богородицы о замужестве

Молитва о замужестве Господу Иисусу Христу о замужестве

«О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастие мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душею и всем сердцем моим и чтобы исполняла во всем волю Товю. Управляй же Сам, о Боже мой, душею моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе Одному, ибо Ты создатель и Бог мой. Сохрани меня от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои.

Поелику же закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи мя, Отче Святый, к сему освященному Тобой званию, не дляугождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: не добро быть человеку одному, и, создав ему жену в помощницы, благословил и растить, множится и населять землю. Услышь смиренную молитву мою, из глубины девичьего сердца Тебе возсылаемую; дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Читайте так же:  Молитва на зажигания свечей в пятницу

Молитва о замужестве Петру и Февронии

Молитва о замужестве Андрею Первозванному

Молитва Параскеве Пятнице о замужестве и даровании детей

«О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися; разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших: испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим: просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угоднице Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице, святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва праведному Иосифу Обручнику о замужестве

Молитва святителю Тихону Задонскому о замужестве

«О великий угодниче Божий и преславный чудотворче святителю отче наш Тихоне!
Со умилением припадающе к иконе твоей, молим тя: принеси молитву нашу к человеколюбцу Господу, да дарует же с долгоденствием душевное же и телесное здравие рабам Божиим (имена) и прихожанам святаго храма сего, да пробавит Своя великия и богатыя милости на нас, грешных и недостойных рабех Своих, да растворит окаменелыя сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениях наших и да избавит ны от вечных мук и огня геенского, да поем и славим неизреченныя щедроты Человеколюбца Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое отеческое заступление, во веки веков. Аминь.»

Молитва на Рождество Христово о замужестве

«С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья.
Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего.
Я, раба Божья (свое имя) молю тебя сейчас о помощи.
Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней.
Пошли мне мужа любящего и заботливого,
чтобы я могла растить детей в счастье и радости.
Да святится имя твое. Аминь».

Молитва пресвятой богородице николаю угоднику
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here