Молитва ясин на татарском языке читать

Детально: Молитва ясин на татарском языке читать - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Слушать суру Ясин на арабском, читать текст на русском и скачать

Сура Сура Ясин на арабском языке

Транскрипция

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

2. Валь-Кур`ани ль-хаким.

3. Иннакя лямин аль-мурсалин

4. ‘аля сыратим мустаким.

5. Танзиля ль-‘азизи Ррахим

6. ли тунзира каумам ма унзира аба `уhум фаhум гафилюн.

7. Лякад хакка ль-каулю ‘аля аксариhим фаhум ля йу`минун.

8. Инна джа’льна фи а’накиhим аглялан фаhия иля ль-азкани фаhум мукмахун.

9. Ва джа’альна мим байни айдиhим саддав ва мин хальфиhим саддан фагшайнаhум фаhум ля йубсирун.

10. Ва сава`ун ‘алайhим а анзартаhум ам лям тунзирhум ля йу`минун.

11. Иннама тунзиру ман иттаба’а з-зикра ва хашийа Ррахмана би ль-гайби, фа башширhу би магфиратив ва аджрин карим.

12. Инна нахну нухйи аль-маута ва нактубу ма каддаму ва асараhум. Ва куля шай’ин ахсайнаhу фи имамим мубин.

13. Вадриб ляhум масалян асхаба ль-карйати из джа`аhа ль-мурсалюн.

14. Из арсальна иляйhим уснайни фа каззабуhума фа ‘аззазна би салисин фа калу инна иляйкюм мурсалюн.

15. Калю ма антум илля башарум мислюна ва ма анзаля Ррахману мин шай`ин ин антум илля такзибун.

16. Калю раббуна йа’ляму инна иляйкум лямурсалюн.

17. Ва ма ‘аляйна илля ль-балягу ль-мубин.

18. Калю инна татаййарна бикум. Ля`ил лям тантаhу лянарджуманнакум ва ляйамассаннакум мина ‘азабун алим.

19. Калю та’ирукум ма’акум. А`ин зуккиртум. Баль антум каумум мусрифун.

20. Ва джа`а мин акса ль-мадинати раджулуй йас’а каля йа кауми иттаби’у ль-мурсалин.

21. Иттаби’у мал ля йас`алюкум аджрав ва hум муhтадун.

22. Ва ма лийа ля а’буду ллязи фатарани ва иляйhи турджа’ун.

23. А аттахизу мин дуниhи алиhатан ий йуридни Ррахману бидуррил ля тугни `анни шафа’атуhум шай`ав ва ля йункизун.

24. Инна изал ляфи далялим мубин.

25. Инни аманту бираббикум фасма’ун.

26. Кыля дхули ль-джанната каля ляйта кауми йа’лямун

27. бима гафара ли рабби ва джа’аляни мин аль-мукрамин.

28. Ва ма анзальна `аля каумиhи мим ба’диhи мин джундим мин ас-сама`и ва ма кунна мунзилин.

29. Ин кянат илля сайхатав вахидатан фа иза hум хамидун.

30. Йа хасратан `аля ль-‘ибади ма йа`тиhим мир расулин илля кяну биhи йастаhзи`ун.

31. А лям йарав кям аhлякна кабляhум мин аль-курун аннаhум иляйhим ля йарджи’ун.

32. Ва`ин куллюл лямма джами’ул лядейна мухдарун.

33. Ва йатул ляhум уль-арду ль-майтату ахйайнаhу ва ахраджна минhа хаббан фаминhу йа`кулюн.

34. Ва джа’альна фиhа джаннатим мин нахилив ва а’набив ва фаджжарна фиhа мин аль-`уйун

35. лийа`кулю мин самариhи ва ма ‘амилятhу айдиhим. А фа ля йашкурун.

36. Субхана ллязи халяка ль-азваджа кулляhа мимма тумбиту ль-арду ва мин анфусиhим ва мимма ля йа’лямун.

37. Ва йатул ляhум уль-ляйлу насляху минhу ннаhара фа иза hум музлимун.

38. Ва шшамсу таджри лимустакаррил ляhа. Заликя такдиру ль-‘азизи ль-‘алим.

39. Ва ль-камара каддарнаhу маназиля хата ‘ада каль-‘урджуни ль-кадим.

40. Ля шшамсу йамбаги ляhа `ан тудрика ль-камара ва ля ль-ляйлю сабику ннаhари ва куллюн фи фалякий йасбахун.

41. Ва йатул ляhум анна хамальна зуррийатаhум фи ль-фульки ль-машхун.

42. Ва халякна ляhум мим мислиhи ма йаркабун.

43. Ва `ин наша`нугрикhум фаля сариха ляhум ва ля hум йунказун

44. илля рахматам минна ва мата’ан иля хин.

45. Ва иза кыля ляhум уттаку ма байна айдикум ва ма хальфакум ля’аллякум турхамун.

46. Ва ма та’тиhум мин аятим мин аяати раббиhим илля кяну ‘анhа му’ридин.

47. Ва иза кыля ляhум анфику мимма разакакум Уллаhу каля ллязина кяфару ли-ллязина аману а нут’иму мал ляв йаша`у Аллаhу ат’маhу ‘ин антум илля фи далялим мубик.

48. Ва йакулюна мата hаза ль-ва’ду ин кунтум садикум.

49. Ма йанзуруна илля сайхатав вахидатан та`хузуhум ва hум йахиссимун.

50. Фа ля йастати’уна таусийатав ва ля иля аhлиhим йарджи’ун.

51. Ва нуфиха фи ссури фа иза hум мин аль-адждаси иля раббиhим йансилюн.

52. Калю йа вайляна мам ба’асана мим маркадина. hаза ма ва’ада Ррахману ва садака ль-мурсалюн.

53. Ин кянат илля сайхатав вахидатан фа иза hум джами’ул лядайна мухдарун.

54. Фа ль-айума ля тузляму нафсун шайав ва ля туджзауна илля ма кунтум та’малюн.

55. Инна асхаба ль-джаннати ль-йаума фи шугулин факиhун

56. hум ва азваджуhум фи зилялин ‘аля ль-ара`ики муттаки`ун

57. Ляhум фиhа факиhатув ва ляhум ма йадда’ун

58. Салямун каулам мир раббир рахим.

59. Ва мтазу ль-йаума аййуhа ль-муджримун.

60. А лям а’hад иляйкум йа бани Адама ал ля та’буду шайтана иннаhу лякум ‘адуввум мубин.

61. Ва ан и’будуни. hаза сиратум мустаким.

62. Ва лакад адалла минкум джибиллан касиран а фа лям такуну та’килюн.

63. hазиhи джаhаннаму лляти кунтум ту’адун.

64. Ислауhа ль-йаума бима кунтум такфурун.

65. Аль-йаума нахтиму ‘аля афваhиhим ва тукаллимуна айдиhим ва ташhаду арджулюhум бима кану йаксибун.

66. Ва ляв наша’у латамасна ‘аля а’йуниhим фастабаку ссирата фаанна йубсирун.

67. Ва ляв наша’у ламасахнаhум ‘аля маканатиhим фама стата’у мудиййан ва ля йарджи’ун.

68. Ва ман ну’аммирhу нунаккисhу фи ль-халки а фа ля йа’килюн.

69. Ва ма ‘аллямнаhу аш-ши’ра ва ма йамбаги ляhу ин hува илля зикрув ва кур`анум мубин

70. ли йунзира ман кяна хаййав ва йахикку ль-каулю ‘аля ль-кяфирин.

71. Ау лям йарау анна халакна ляhум мимма ‘амилат айдина ан’аман фаhум ляhа малякун.

72. Ва заллальнаhа ляhум фа минhа ракубуhум ва минhа ай`кулюн.

73. Ва ляhум фиhа манафи’у ва машарибу а фа ля йашкурун.

Читайте так же:  Исламская молитва женщины

74. Ва ттахазу мин дуни лляhи аляhатал ля’алляhум йунсарун.

75. Ля йастати’уна насраhум ва hум ляhум джундум мухдарун.

76. Фа ля йахзунка каулюhум. Инна на’ляму ма йусирруна ва ма йу`минун.

77. Авалям йара ль-инсану анна халякнаhу мин нутфатин фа иза hува хасимум мубин.

78. Ва дараба ляна масалав ва насийа халькаhу. Каля май йухйи ль-‘изама ва hийа рамим.

79. Куль йухйиhа ллязи анша`аhа аввала марратив ва hува бикюлли халкин ‘алим.

80. Аллязи джа’аля лякум мин аш-шаджари ль-ахдари наран фа иза антум минhу тукидун.

81. А ва ляйса ллязи халяка ссамавати ва ль-арда би кадирин аля ай йахлюка мисляhум. Баля ва hува ль-халляку ль-‘алим.

82. Иннама ‘амруhу иза арада шай`ан ай йакула ляhу кун файакун.

83. Фа субхана ллязи бийадиhи малякуту кулли шай`ив ва иляйhи турджа’ун.

Смысловой перевод

Сура 36 «Ясин» («ЯСИН»)

Внимание! Транскрипция суры Ясин, а так же других сур не может передать правильное произношение Священного Корана, т.к. на арабском языке есть буквы, которые никак не передать русскими буквами. Если вы не умеете читать Коран на арабском сами, но хотите выучить суру Ясин, то лучше всего обратиться к тому, кто сможет вам обучить его правильно. Если у вас нет такой возможности, то изучайте суру Ясин по аудио воспроизведению или видео ниже.

Аудио воспроизведение

Видео


Какие суры нужно выучить для намаза?

Яндекс реклама

Google реклама

Для тех кто не знает какие суры читать в намазе, мы приведем некоторые короткие суры из Священного Корана. Все они подходят как женщинам так и мужчинам, потому что читаемые в намазе суры и дуа одинаковы для всех независимо от пола.

Суры читаемые в намазе

Самая первая и основная сура которую должен знать каждый верующий человек для полноценного совершения намаза — это сура Аль-Фатиха.

Сура Аль Фатиха текст

Бисмилляяхир-рахмаанир-рахиим.
Аль-хамду лил-ляяхи раббиль-‘аалямиин.
Ар-рахмаани ррахиим.
Мяялики яумид-диин.
Ийяякя на’буду ва ийяякя наста’иин.
Ихдинас-сырааталь-мустакыим.
Сыраатол-лязиийна ан’амта ‘аляйхим, гойриль-магдууби ‘аляйхим ва ляд-доооооллиин. Аминь

(в последнем слове валядооооооллиин, «о» тянется 2 секунды)

Короткие суры из Корана

Приведем еще суры нужные для намаза, их уже следует читать в каждый раз после чтения вышеприведенной — аль фатиха. Любые из этих сур можете выучить на ваш выбор и читать в намазе.

Сура «Аш-Шарх» (алам нашрах) текст

Бисмилляхир-Рахманир-Рахиим
Алям Нашрах Ляка Садрак.
Уа Уада`на `Анка Уизрак.
Аль-Лязи Анкада Захрак.
Уа Рафа`на Ляка Зикрак.
Фаинна Ма`аль-`Усри Йусраа.
Инна Ма`аль-`Усри Йусраа.
Фа`иза Фарагта Фансаб.
Уа Иля Раббика Фаргаб.

Сура «Аль Аср» текст

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Валь-‘аср. Инналь-инсээнэ ляфии хуср.
Иллял-лязийнэ ээмэнуу ва ‘амилю ссоолихаати
ва таваасав биль-хаккы
ва таваасав бис-сабр

Сура » Аль Филь»

Бисмилляяхи ррахмаани ррахиим.
Алям тара кяйфя фа‘аля раббукя би асхаабиль-фииль.
Алям ядж‘аль кяйдахум фии тадлииль.
Ва арсаля ‘аляйхим тайран абаабииль.
Тармиихим бихи-джааратим-мин сиджииль.
Фа джа‘аляхум кя‘асфим-ма’кууль

Сура «Кураиш»

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Ли ииляяфи курайш.
Ииляяфихим рихлятэш-шитээи вас-сойф.
Фаль я‘будуу раббэ хаазэль-бяйт.
Аллязии ат‘амахум мин джу‘ив-ва ээмэнэхум мин хавф

Сура «Кавсар»

Инна А`тайнакаль-Каусар.
Фасалли Лираббика Уанхар.
Инна Шани`ака Хуаль-Абтар.

Сура «Ихлас»

Бисми-лляяhи-ррахмаани-ррахииим
Кульху Аллаху ахад.
Аллаху с-самад.
Лям йялид ва лям юляд
Валям йякулляху куфуан ахад.

Сура «Аль-Фаляк»

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Куль а‘уузу би раббиль-фаляк.
Мин шарри маа халяк.
Ва мин шарри гаасикын изээ вакаб.
Ва мин шарри ннаффаасаати филь-‘укад.
Ва мин шарри хаасидин изээ хасад

Сура «Ан-нас»

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Куль а‘уузу би раббин-наас.
Мааликин-наас.
Иляяхин-наас.
Мин шарриль-васваасиль-ханнаас.
Аллязии ювасвису фии судуурин-наас.
Миналь-джиннати ван-наас

Сначала выучите наизусть суру «Аль Фатиха», а потом все или минимум любые четыре других коротких сур на ваш выбор. Их вполне хватит для полноценного совершения всех намазов.

Сура 36: «Ясин» («Йа Син»)

О СУРЕ «Ясин»

Сура «Ясин» начинается с букв арабского алфавита «йа» и «син». Её 83 аята были ниспосланы Пророку Мухаммаду (с.г.в.) в Мекке.

О достоинствах «Йа Син» говорится во многих хадисах Заключительного посланника Всевышнего (с.г.в.).

Например, в одном из своих высказываний он охарактеризовал 36-ю суру как «сердце Корана» и выразил желание, чтобы каждый верующий выучил её и периодически читал (хадис с таким смыслом передаётся в сборнике имама Ас-Суюты).

Кроме того, рекомендуется читать полностью «Ясин», когда кто-то находится при смерти или уже умер.

Пророк Аллаха (с.г.в.) призывал к этому своих последователей, что отражено в сборниках его высказываний от Ахмада, Абу Дауда, Ибн Маджи. Ведь считается, что знание наизусть этих аятов помогает человеку преодолевать непростые обстоятельства жизни с лёгкостью и спокойствием.

Начинается текст суры «Йасин» с клятвы Кораном. И говорится о том, что Мухаммад (с.г.в.) является одним из посланников Всевышнего. Он передаёт Откровения от Аллаха и призывает всех к праведному пути.

Рассказывается и о тех, кто отрицал истину, не желая уверовать. Коран и Откровения посланы для людей мыслящих. Только разумные люди могут понять и принять наставления.

В аятах повествуется о мощи и силе Творца. Он может воскресить мёртвых и Он ведёт отсчёт деяний своих рабов.

В суре «Ясин» Создатель приводит притчу для мекканских многобожников.

Говорится о борьбе верующих с неверными и показывается, что правда всегда на стороне уверовавших. Здесь же приведены доказательства мощи Творца.

Те, кто признаёт знамения Аллаха, обязательно поклоняются Ему и восхваляют. Говорится и о наказании, которое неизбежно в Судный день. Каждый получит то, что ему уготовано.

Те, кто попадет в Рай, будут получать удовольствие от пребывания там. Они будут иметь всё, что пожелают. А для неверных уготован Ад. Уста у них будут запечатаны, а свидетельствовать за них будут части тела.

Создатель в силе изменить их облик, так как Ему подвластно поменять силу на слабость, а ум заменить слабоумием. Всевышний – защитник посланников.

Мухаммаду (с.г.в.) было ниспослано Откровение, которое опирается на логику, а не вымысел.

Читайте так же:  Молитва которая читается во время никаха

Далее в аятах говорится о милости и благах, дарованных Всевышним. Аллах подчинил скот для своих рабов. Они используют его в своих нуждах. Однако есть те, кто создаёт сотоварищей Ему.

В завершении повествуется о сотворении человека. Создатель сотворил огонь, небеса и Землю. Только Он может оживить мёртвое. Ему достаточно сказать «Будь!», и всё будет. Власть над всем принадлежит только Ему.

ВИДЕО С ЧТЕНИЕМ СУРЫ «Ясин»

Аль Вакиа (текст на русском). Сура из Корана для богатства

Яндекс реклама

Google реклама

Сура «Аль-Вакиа» по другому пишется русскими буквами — «аль Вакия», «Вакыйга», «Вакига», «Уакига». Перевод с арабского звучит как «Падающее» (или «Событие»). Состоит из 96 аятов, была ниспослана в Мекке.

Сура аль Вакиа считается сурой богатства. Постоянное чтение после вечернего намаза избавляет от бедноты и материальных проблем. Есть хадис в котором сказано:

«Того кто каждую ночь читал суру аль-Вакъиа, не постигнет бедность».

Сподвижник Абдулла ибн Масуд передает, что Посланник Аллаха (мир ему) сказал:

«Сура Вакиа – защита от бедности для каждого, кто будет читать ее каждую ночь».

Передается от Абу Забйа:
«Абдулла ибн Масуд радияллаху анху находился на смертном одре и халиф Усман ибн Аффан радияллаху анху пришел навестить его и спросил у него:
— На что ты жалуешься?
Абдуллах ибн Масъуд ответил:
— На свои грехи.
— Чего ты хочешь? — спросил почтенный Усман.
— Милосердия моего Господа, — сказал Абдуллах ибн Масъуд.
— Прислать ли к тебе лекаря? — сказал почтенный Усман.
— Сам Лекарь (то есть Аллах) наделил болезнью, — ответил Абдуллах ибн Масъуд.
— Тогда позволь прикажу оказать материальную помощь.
— У меня нет в этом нужды!
— Если не тебе, то твоим дочерям может понадобиться помощь после тебя?
— Неужели ты боишься бедности для моих дочерей?! Им всем я предписал каждую ночь читать суру аль Вакиа. Потому что я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алайхи ва саллам) сказал: “Кто каждую ночь будет читать суру Вакиъа, тот никогда не станет страдать от бедности и нужды”, — сказал Абдуллах ибн Масъуд».
Передал Хафиз ибн Асакир.

Конечно же недостаточно одной только молитвы с просьбой о богатстве и бездействия. Необходимо работать, выполнять на должном уровне работу, которая является причиной обретения богатства и тогда Аллах даст баракат вашим делам и избавит от материальных проблем.
Аллах знает лучше.

Сура аль вакиа текст на арабском

Сура Вакиа текст транскрипция (русскими буквами)

Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджиим.

Сура аль вакиа текст русский

Какая польза от чтения суры Ясин? (+ текст на русском)

Яндекс реклама

Google реклама

«Сердце есть у всего, а Священного Корана сердце — сура «Ясин». Читающий её, подобен тому, кто прочел Коран целиком десять раз».

Сура «Ясин» является сердцем Священной книги и поэтому имеет большое значение для мусульман.

Во многих хадисах упоминается о достоинстве этой суры. В одном из них говорится:

«Если кто-либо войдет на кладбище и там прочтет суру «Ясин», то муки тех, кто в могиле будут уменьшены в этот же день, и читающий получит награду, равной количеству мусульман, которые похоронены на этом кладбище».

Эта сура оберегает мусульманина от бед этого мира и того света. В одном из хадисов говорится: «Читающему суру «Ясин», прощаются многие грехи».

Если будет читать Ясин голодный, то он насытится. Если будет читать заблудившийся, то он находит дорогу. Если читает потерявший животное, то оно находится. Если человек читает, боясь, что не хватит еды, то её становится достаточно.

Если читать на умирающего во время агонии, то его агонии облегчаются. Если читать на женщину, у которой трудности во время родов, то роды облегчаются».

Суру «Ясин» мы читаем мертвым, для того чтобы их душа обрела покой. Однако чтение суры Ясин приносит душевное спокойствие, умиротворение и живым.

Сура Ясин текст, читать

Аузу билляхи минаш-шайтанир-раджиим

Бисмилляхир-Рахманир-Рахиим

1. Йа-Сиииин

2. Уал-Кур-анил-Хакиим

3. Иннака ламинал-мурсалиин

4. ’аля Сыратым-Муста-киим

5. Танзилал-’азизир-Рахиим

6. Ли-тунзира каумам-маа унзира абааа-ухум фахум гафилуун

7. Лакад хаккал-Каулу-’алаа аксарихим фахум ла йу-минуун

8. Инна джа-’ална фи а’-накихим аглалан фахийа илал-азкани фахум-мукмахуун

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

9. Уа джа-’ална мим байни айдихим саддау-уа мин халфихим саддан-фа-агшай-нахум фахум ла йубсыруун

10. Уа сауааа-ун ’алайхим а-анзартахум ам лам тунзир-хум ла йу-минуун

11. Иннама тунзиру маниттаба-’аз-Зикра уа хашийар-Рахмана бил-гайб; фабаш-ширху би-Магфиратиу-уа Аджрин-Кариим

12. Инна Нахну нухйил-маута уа нактубу ма каддаму уа асарахум; уа кулла шай-ин ах-сайнаху фи Имамим-мубиин

13. Уадриб лахум-масалан Ас-хабал-карйати из джаахал-мурсалуун

14. Из арсална илайхимус-найни факаззабухума фа-’аззазна би-салисин-факалуу инна илайкум-мурсалуун

15. Калу маа антум илла башарум-мислуна уа маа анзалар-Рахману мин-шай-ин ин аннтум илла такзибуун

16. Калу Раббуна йа’-ламу инна илайкум ла-мурсалуун

17. Уа маа ’алайна иллал-Балагул-мубиин

18. Калу инна татаййарна бикум; ла-иллам тантаху ланар-жуманнакум уа лайамассан-накум-минна ’азабун алиим

19. Калу тааа-ирукум-ма-’акум; а-ин зуккиртум. Бал антум ка-умум-мусрифуун

20. Уа джааа-амин аксал-Мадинати раджулуй-йас-’а кала йа-каумиттаби-’ул-мурсалиин

21. Иттаби’у малла йас-алукум аджрау-уа хум-мухтадуун

22. Уа ма лийа ла а’-будуллази фатарани уа илайхи турджа-’уун

23. А-аттахизу мин-дунихи алихатан ий-йуриднир-Рахману бидуррил-ла тугни ’анни шафа-’атухум шай-ау-уа ла йункизуун

24. Инни изал-лафи Далалим-мубиин

25. Инни аманту би-Раббикум фасма-’ун

26. Киилад-хулил-джанната кала йа-лайта кауми йа’-ла-муун

27. Бима гафара ли Рабби уа джа-’алани минал-мукрамиин

28. Уа ма анзална ’ала каумихи мим-ба’-дихи мин джундим-минассама-и уа ма кунна мунзилин

29. Ин канат илла сайхатау-уахидатан-фа-иза хум хамидун

30. Йа-хасратан ’алал-’ибад! Маа йа-тихим-мир-расулин илла кану бихи йастахзи-ун

31. Алам йарау кам ахлакна каблахум-минал-куруни аннахум илайхим ла йаржи-’ун

32. Уа ин-кул-лул-ламма жами-’ул-ладайна мухдарун

33. Уа Айатул-лахумул-ардул-майтах; ахйайнаха уа ахраджна минха хаббан фаминху йа-кулун

34. Уа жа-’ална фиха жаннатим-мин-нахилиу-уа а’на-биу-уа фажжарна фиха минал-’уйун

35. Лийа-кулу мин самарихи, уа ма ’амилатху айдихим; афала йаш-курун

36. Субханаллази халакал-азуажа куллаха мимма тумбитул-арду уа мин анфусихим уа мимма ла йа’-ламун

37. Уа Айатул-лахумул-Лайлу наслаху минхун-Нахара фа-иза хум-музлимун

38. Уаш-Шамсу таджри ла-муста-каррил-лаха; залика такдирул-’азизил-’ал-им

39. Уал-Камара каддарнаху маназила хатта ’ада кал-’уржунил-кадим

40. Лаш-Шамсу йамбаги лаха ан тудрикал-Камара уа лал-Лайлу сабикун-Нахар; уа куллун-фи фалакий-йасбахун

41. Уа Айатул-лахум анна хамална зурриййатахум фил-фулкил-маш-хун

42. Уа халакна лахум-мим-мислихи ма йаркабун

43. Уа ин-наша нугрикхум фала сариха лахум уа ла хум йунказун

44. Илла Рахматам-минна уа мата-’ан ила хин

45. Уа иза Кила лахумуттаку ма байна айдикум уа ма халфакум ла-’аллакум турхамун

46. Уа ма та-тихим-мин Айатим-мин Айати Раббихим илла кану ’анха му’-ридын

47. Уа иза кила лахум анфику мим-ма разакнакуму-ЛЛаху калаллазина кафару лиллазина аману анут-’иму маллау йаша-у-ЛЛаху ат-’амах? Ин антум илла фи далалим-мубин

48. Уа йакулуна мата хазал-уа’-ду ин-кунтум-садикин

49. Ма йан-зуруна илла Сайха-тау-уахидатан та-хузухум уа хум йахисс-имун

50. Фала йастаты-’уна таусы-йатау-уа ла ила ахлихим йаржи-’ун

51. Уа нуфиха фис-Сури фа-иза хум-минал-аждаси ила Раббихим йансилун

52. Калу йа-уайлана мам-ба-’асана мим-маркади-на-Хаза ма уа-’адар-Рахману уа садакал-мурсалун

53. Ин-канат илла Сайха-тау-уахидатан фа-иза хум жами-’ул-ладайна мухдарун

54. Фал-Йаума ла тузламу нафсун шай ау-уа ла туж-зауна илла ма кунтум та’-малун

55. Инна Ас-хабал-Жаннатил-Йаума фи шугулин-факихун

56. Хум уа азуажухум фи зылалин ’алал-ара-ики муттаки-ун

57. Лахум фиха факихатуу-уа лахум-ма йадда-’ун

58. Саламун-Каулам-мир-Раббир-Рахим

59. Уамтазул-Йаума аййухал-мужримун

60. Алам а’хад илайкум йа-Бани-Адама алла та’-будуш-Шайтан; иннаху лакум ’адуууум-мубин

61. Уа ани’-будуни. Хаза Сыратум-Мустаким

62. Уа лакад адалла минкум жибиллан-касира. Афалам такуну та’килун

63. Хазихи Жаханнамул-лати кунтум ту-’адун

64. Ислау-хал-Йаума бима кунтум такфурун

65. Ал-Йаума нахтиму ’ала афуахихим уа тукаллимуна айдихим уа ташхаду ар-жулу-хум-бима кану йаксибун

66. Уа лау наша-у латамасна ’ала а’йунихим фастабакус-Сырата фа-анна йубсырун

67. Уа лау наша-у лама-сахнахум ’ала маканати-хим фамаста-та-’у мудыййау-уа ла йаржи-’ун

68. Уа ман-ну-’аммирху нунаккис-ху фил-халк; афала йа’-килун

69. Уа ма ’алламнахуш-Ши’ра уа ма йамбаги лах; ин хууа илла Зикруу-уа Кур-анум-Мубин

70. Лийунзира ман кана хаййау-уа йахиккал-каулу ’алал-кафирин

71. Ауалам йарау анна халакна лахум-мимма ’амилат айдина ан-’аман фахум лаха маликун

72. Уа заллалнаха лахум фаминха ракубухум уа минха йа-кулун

73. Уа лахум фиха манафи’у уа машариб. Афала йашкурун

74. Уаттахазу мин-дуни-ЛЛахи алихатал-ла-’аллахум йунсарун

75. Ла йастаты-’уна насра-хум уа хум лахум жундум-мухдарун

76. Фала йахзунка каулухум. Инна на’-ламу ма йусирруна уа ма йу’-линун

77. Ауалам йарал-инсану анна халакнаху мин-нутфатин фа-иза хууа хасымум-мубин

78. Уа дараба лана масалау-уа насийа халках; кала май-йухйил-’изама уа хийа рамим

79. Кул йухйихаллази анша-аха аууала маррах! Уа Хууа би-кулли халкин ’алим

80. Аллази жа-’ала лакум-ми-наш-шажарил-ахдари наран фа-иза антум-минху тукидун

81. Ауа лайсаллази халакас-самауати уал-арда би-Кадирин ’ала ай-йахлука мислахум? Бала! Уа Хууал-Халлакул-’алим

82. Иннама Амруху иза арада шай-ан ай-йакула лаху КУН файакун

83. Фа-Субаханаллази би-йадихи Малакуту кулли шай-иу-уа илайхи туржа-’ун.

Молитва Ясин

Ислам, как религия, появился у арабов в Аравии. На формирование ислама оказали большое воздействие древние верования, такие как: иудаизм, христианство и маздеизм. До ислама существовали различные языческие культы с элементами фетишизма и тотемизма.

Читайте так же:  Христианская молитва как медитация

Молитва Ясин

Люди поклонялись силам природы, небесным телам, верили в демонов. Почитая своих богов, древние племена знали, что у других также существуют боги, и не отрицали их. В Мекке, например, насчитывалось около 300 идолов. Божество мекканцев называлось Иллях.

Также почитался источник воды под названием Зям-Зям. Люди во время религиозных обрядов стремились прикоснуться к идолу, чтобы получить часть его силы. Молитв как таковых не было, присутствовали стихи, которые создавали поэты.

В места погребений бросались камни прохожими, так выражалось уважение к покойным.
Основоположником ислама был пророк Мухаммед, который, путешествуя, встречался с иудеями. Многое из его рассказов запомнилось людям, и эти новые знания затем вошли в основы новой религии.

Молитва мусульманки

Ислам считается естественным этапом в эволюции различных религиозных учений у жителей аравийского полуострова. Значительной в это время считалась деятельность ханифов – эти любители уединенной жизни проповедовали единобожие. Их духовные искания оказали серьезное влияние на арабов того времени в условиях политического и экономического кризиса.

Ислам говорит, что Творец создал мир за 6 дней, и нельзя и предположить, что кто-то есть более великий, чем Аллах.
Аллах отправляет людям откровения через пророков. Эти откровения записаны в определенных священных книгах. Откровение ислама считается самым истинным, потому что Мухаммед стал последним из всех пророков. Диктовал же все откровения Мухаммеду архангел Джабраил.

Так появился священный Коран, написанный на арабском языке. Все мусульмане стремятся изучить арабский язык, чтобы читать Коран, считающийся эталоном красноречия. Коран всегда на почетном месте в доме мусульманина, а также в мечети. В начале книги расположены самые длинные суры, а в конце – самые короткие.

Помимо деления на суры и айты, Коран содержит в себе 30 частей (джуз). Джузы делятся на хизбы, а хизбы – на 4 части. Так Коран проще читать.
Считается, что Коран первый раз был дан Мухаммеду в Рамадан.

Священный Коран

В Коране содержатся советы на все случаи жизни, ответы на любые вопросы, любые молитвы для помощи во всех жизненных ситуациях. Одна из таких мощных молитв, данных мусульманам, — это молитва Ясин.

Верующие мусульмане считают данную молитву очень важной. Этот текст приносит облегчение в сложной ситуации. А если его читать рядом с умершим человеком, то это приносит облегчение душе при выходе из тела.

По мусульманским верованиям, любая смерть – это судьба, так решил Аллах, и никуда от этого не деться. Дата и причина смерти пишутся у человека на лбу еще при рождении. Смерть приходит, когда Ангел смерти, Израил, перерезает человеку горло. Противостоять смерти нельзя, также как и изменить продолжительность жизни или поменять причину смерти.

По верованиям, если человек оставил большое потомство, много сделал и умер в глубокой старости, не нужно даже сожалеть о его смерти. После смерти Мулла обязательно читает Ясин (от букв арабского алфавита, стоящих в начале суры — па сын) над покойником.

Читайте так же:  Есть молитва от аллергии

Ясин не содержит упоминаний о смерти, но считается, что без этой молитвы мусульманин не попадет в рай, в противном случае, умерший без этой молитвы становится неверным. Исключение делается только для умерших неестественной смертью: аварии, катастрофы и т.д.

Т.е., когда человека настигла внезапная смерть. Почившим младенцам эту молитву не читают.
Сура Ясин читается также во время Рамадана, что подчеркивает особое место этой молитвы среди других. Переписанный текст данной суры может быть использован и всегда использовался как талисман.

Священный Коран

Молитва Ясин текст на татарском

Для желающих приводим текст с транскрипцией Суры Ясин на татарском языке.

Происхождение

Смотрите видео

Считается, что Аллах прочитал Ясин задолго до того, как появились небо и земля, поэтому Ангелы провозгласили, что счастлив будет каждый, в чьи руки попадет эта молитва, и кто будет ее читать. Многие мусульмане не начинают свой день, прежде чем не прочитают с глубоким вниманием этот текст.

Дуа Ясин

Ясин (Йа Син) является Мекканской сурой, содержащей восемьдесят три аята. Если эту молитву слушать, то становится видно, что в ней содержатся короткие фразы и частые остановки, и они оказывают на верующих, которые слушают, сильное действие. Как и в Мекканских сурах, темой Ясин является Единство Всевышнего Аллаха и Господство Всевышнего Аллаха, то есть Таухид-улухия и Таухид-рубубия и наказание тех, которые не верят в Таухид-рубубию и Таухид-улухию. Также в тематике аятов речь идет о воскрешении.

Достоинства дуа Ясин

О том, какими достоинствами обладает эта сура, рассказывает множество хадисов, из которых большая часть является вымышленными, ложными или слабыми (даиф). Не найдено достоверных сообщений о том, какими особенностями обладает эта сура. Но есть сообщения о Ясин, которые ученые расценили как даиф, предостерегая тем самым от того, чтобы слушать их. К таким сообщениям относятся «Кто читает суру «Ясин» ночью, тот будет прощен утром», а также то, в которых говорится, что вошедший на кладбище должен прочитать текст дуа Ясин, и тогда наказание тех, кто лежит в могиле, уменьшится, а прочитавшему достанется награда, которая будет равно тому количеству людей, что лежит на кладбище. К таким сообщениям относятся и те, что обещают читающему каждую ночь дуа Ясин, что он умрет подобно шахиду, и те, что говорят, что Ясин является сердцем Корана, и прочитать ее – все равно, что прочитать Коран десять раз.

Есть хадис, в котором сказано, что Ясин читают для того, чтобы решить проблемы и облегчить дела читающего. Но ассоциировать эти слова с Сунной Пророка Мухаммада ﷺ будет неправильным. Точно также нельзя ассоциировать эти утверждения с мнением кого-то из числа ученых, Табиинов, Сахабов или имамов, поскольку такого не было у них записано, и они свидетельствовали, что это не является правдой.

Аль Шахави по поводу этого хадиса говорил, что у этой версии нет основы, а Аль Гади аль Закария назвал в Хашиат аль-Байдави его вымышленным. Относить к сунне Пророка Мухаммада ﷺ этот хадис не разрешено, а также не разрешается упоминать этот хадис и его транскрипцию во время людских собраний.

Читать дуа с целью, чтобы Всевышний Аллах решил за верующего его проблемы, — это неправильно, ведь Аллах помогает человеку не потому, что он читает специальные дуа, произносит возле могил или в каких-то еще специальных местах. Аллах отвечает на ду’а верующего по причине его смиренности, видя, как он верит в Аллаха, испытывает в Нем нужду и искренне к Нему обращается.

Медиа

Прослушайте суру Йа Син в исполнении разных чтецов, также вы можете скачать Ясин в mp3 формате.

 • Слушать сура Yassin в чтении Мухаммада Амина :
 • Yasin, чтец Мишари бин Рашид аль-Афаси:
 • Али аль-Хузейфи:

Дуа из Ясин

Это дуа из 9-й аята суры Йа Син читается для избавления от нежелательных встреч с врагами и теми, кто может или желает навредить мусульманину. Несмотря на то, что это мурсаль-хадис, многие салафы использовали эту молитву в качестве защиты.

На арабском

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ

Транскрипция

Ва джаАльна мин бейни айдихим садда ва мин хальфихим садда фа агшайнахум фа хум ла юбсируун

Перевод на русский

«Мы поставили перед ними преграду и позади них преграду и набросили на них покрывало, и они ничего не видят».

Чтение 9-аята

 • Мишари Рашид:
 • Абдуррахман ас-Судейс:
 • Айман ас-Сувейд:

Из тафсира Ибн Касира

Значение мусульманской суры Ясин: оригинальный текст и перевод

Сура Ясин или Йасин— это 36 сура Корана, написана в Мекке, состоит из 83 аятов (предложений). В названии заключены две буквы арабского алфавита. Молитва раскрывает благословение мусульманам в жизни и последующем мире, укрепляет веру в сердце, позволяет помнить о Всемогуществе Господа. Способна оберегать от бед и несчастий.

Что такое и зачем читают суру Ясин

Пророк Мухаммад назвал Ясин сердцем священной книги Коран. Сура рассказывает о Судном дне, о воскрешении мертвых, несет колоссальный смысл для верующих. Хадис уверяет, Всевышний наградит праведного, прочитавшего слова на кладбище. Вознаграждение будет равноценно количеству похороненных мертвецов, наказание смягчится мертвым в день молитвы.

36 сура Корана читается, чтобы души обрели спокойствие в загробном мире. Помогает найти умиротворение, очиститься от грехов, попросить Бога о помощи.

Священная книга способна исцелить верующих. Мусульмане веками взывали к Корану за умиротворением, спокойствием во времена бедствий и войн. Разрешается читать Йасин дуа из Корана после прошения о награждении усопших родственников, друзей.

Мусульмане пишут, говорят о чудодейственных свойствах текста, значимости в жизни верующего. День должен начинаться с произношения великой суры. Она приближает к Всевышнему, повествуя о Судном дне и воскрешении. Молитва — ежедневное напоминание о праведном смысле жизни, веровании, преклонении Аллаху.

Читайте так же:  Молитва на сдачу экзаменов в колледже

Как правильно читать дуа

Дуа – один из видов обращения к Аллаху. Для чтения необходимо соблюдение правил. В качестве ежедневных молитв можно использовать любую суру из Корана.

Обращаются с искренними намерениями, решимостью, твердыми убеждениями. Нельзя проявлять настойчивость, пытаться ускорить события. Аллаха не просят о вреде кому-либо, о греховном или расторжении родственных уз. Во время Ясин признаются грехи, вымаливают у Всевышнего прощение.

 1. Помыть руки до локтей 3 раза чистой водой, прополоскать рот, обмыть лицо. Ноги ополаскиваются водой до щиколоток.
 2. Руки складываются ладонями вверх, произносятся слова «Аллаху Акбар» и ладони прижимаются к сердцу. Затем открытые ладони направляются вверх, читается молитва Ясин.
 3. Глаза опущены.
 4. Произносить суру следует вслух, негромким голосом.

В Мусульманской религии считается, что Аллах принимает дуа, помогает просящим людям только в определенное время:

 • ночь предопределения;
 • остаток ночи (третья часть), во время внезапного пробуждения, при постоянных молитвах пять раз в день;
 • в дождливую погоду;
 • во время совершения Суджа (земного поклона);
 • совершения суры Ясин после смерти праведного человека;
 • один мусульманин может просить за другого, когда он отсутствует;
 • в месяце Рамадан;
 • когда мусульмане собираются для общего поминания Господа (зикр);
 • просящие друг для друга дети или родители;
 • сура для путника;
 • дуа во время поста или разговения;
 • крайне тяжелая в жизни ситуация, когда не у кого просить помощи;
 • после омовения;
 • во время совершения хаджа;
 • в священных для верующих мусульман местах.

Текст суры Ясин на арабском языке

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Смысловой перевод молитвы для усопших

В начале молитвы произносятся слова верности Аллаху. Клятва на священной книге Коране, потом произносится текст суры Ясин для усопших.

Создана для последователей Всевышнего. Не видя Бога воочию, люди должны страшиться его. Всеотец порадует благими новостями и вознаградит. Мертвецы оживут, мы запомним поступки, которые делали мертвые при жизни, что оставили после смерти потомкам. Аллах милостив и милосерден.

Для доказательства силы Аллаха снизошли посланники в людское поселение. В народе двух посчитали лгунами, послал Бог третьего. Жители сказали: «Вы – в точности как мы. Всевышний ничего не послал. Вы не сможете защитить и одарить чудом. Ложь». Пригрозили забить камнями посланников Господа. Получили ответ: «Сделанное повернется против каждого. Это выходит за границы позволенного Богом».

Старый мужчина, пришедший с окраины города, просил уверовать и последовать за посланниками, которые не просят ничего взамен. Они держат свой путь прямо. Милостивый пошлет беду и несчастья — посланники не уберегут людей. Истинное заблуждение. Только Бог может спасти, сохранить людей и после смерти встретит со словами: «Входи в Рай!». Народ не верил: «Если бы люди верили, что Аллах даровал прощение и почтение. Господь не посылал бы войска».

Сура описывает, как народ издевался над посланниками божьими. Старик пытался убедить жителей: «Много поколений погублено. Доказательством могущества Бога будет воскрешение мертвой земли. Вырастет зерно, им будут питаться люди. Аллах одарил садами из пальм, винограда, забили там источники. Народ пользовался щедростью божьей. Неужто теперь не будут благодарить Бога?»

Ночь – знамение, жизнь погружается во тьму. Солнце уходит, луна идет своей дорогой, пока снова не станет на место, как ветхая ветвь пальмы. Солнце не догонит луну. Ночь не придет вперед дня. Каждому уготован свой черед.

Знамение в Ясин – переселение живого на ковчеге. Господу будет угодно — утопит неверных. Не будет спасения, милости пользоваться дарами божьими. Посланники предостерегают людей страшиться поступков в жизни, подумать о загробном мире.

Люди отвернулись от знамений и знаков Божьих. Мудрец сказал: «Делитесь наградами и дарами Аллаха». Неверующие ответили праведникам: «Зачем кормить того, кого мог бы накормить Всевышний?».

Когда сбудется пророчество, мертвые устремятся из могил, не оставят послание поколениям, не возвратятся к семьям. Тогда произнесут: «Несчастье! Разбудили и лишили спокойного сна в могилах». Расскажут усопшие о праведности слов посланников и знамении Господа.

Все души приобретут в день суры Ясин спокойствие и прощение. Находящимся в раю, уготовано наслаждение. Супружеские пары расположатся и возлежат в блаженной тени рядом. Уготовано им все, что попросят. Всевышний встретит усопших словами мира.

Пусть отделяться грешники. Не верьте сатане. Он недруг. Поклонитесь мне, Господу — праведный путь. Сатана многих вводил в неведение , направлял на неверный путь. Будет вам наказание, запечатаем рты, лишим дара зрения. Неверные бросятся в путь, но не увидят дорогу. Сделаем так, что не двинутся с места, даруем долголетие.

Знамение – доказательство. Светлый Коран оберегает, предупреждает живущих на земле о расплате с неверными. Всевышний создал подвластный народу скот. Его запрягают, употребляют в пищу.

Люди просят помощи через суру Ясин, но уверуют в неправедных богов, не будут они услышаны. Боги не окажут помощь. Язычники до смерти бьются за идолов, но идолы в Последней жизни пойдут войной против. Не расстраивайся от слов предателей. Забыли язычники о творении. Всевышний из зеленого дерева сотворил огонь. Пламя поселится в душах. Изменники обречены на страдания.

Создатель Всевышний небес и земли может сотворить подобных народу. Он – Творец, дух просветленный. Просите у Господа, обещания сбудутся. Будет тот свят, кто сохранит власть над всякой вещью. К Всевышнему все вернетесь.

Достаточно ли посмотреть видео с молитвой

В каждом районе арабского города построена мечеть. Несколько раз в день раздается молитва, призывающая совершить намаз. Мусульмане слушают суры, молятся дома, на работе, в мечете. Необходимо соблюдать правила, последовательность действий.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Повторяя мусульманские молитвы на арабском языке или используя транскрипцию на русском языке, энергия пропускается через тело, душу и сура отправляется к Всевышнему.

Молитва ясин на татарском языке читать
Оценка 4.3 проголосовавших: 4

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here