Пантелеймон целитель молитва и тропарь

Детально: Пантелеймон целитель молитва и тропарь - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Пантелеймон целитель молитва и тропарь

С тpастоте́pпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да пpегpеше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

П одража́тель сый Ми́лостиваго/, и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м,/ страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́,/ отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно:// спаси́ ны, Го́споди.

Молитва третья преосвященного Иеремии Отшельника

О вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м, услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Молитва пятая (благодарственная, после исцеления от болезни)

С вяты́й великому́чениче, цели́телю и чудотво́рче Пантелеи́моне, всеизря́дный уго́дниче Бо́жий и моли́твенниче при́сный христиа́н правосла́вных! Досто́йно нарече́н еси́ Пантелеи́моном, е́же есть всеми́лостивый, я́ко, прия́в от Бо́га благода́ть моли́тися за ны и боле́зни цели́ти, ты бога́тно подае́ши всем, к тебе́ притека́ющим, разли́чная исцеле́ния и вся к жи́зни вре́менней и ко спасе́нию потре́бная: сего́ ра́ди и мы недосто́йнии, сподо́бившеся твоея́ ми́лости, па́ки пред свято́ю твое́ю ико́ною прибега́ем к тебе́, и прославля́юще тя, я́ко и́скренняго уго́дника Бо́жия, на́шего же ве́рнаго моли́твенника и исцели́теля, усе́рдне благодари́м тя и пода́теля всех благ Го́спода Бо́га на́шего о вели́ких благодея́ниих, от Него́ тобо́ю нам бы́вших. Приими́ у́бо ми́лостивно ма́лое сие́ моли́твенное благодаре́ние на́ше, зане́ не и́мамы и́но что по достоя́нию возда́ти тебе́, и про́чее вре́мя живота́ на́шего не лиши́ нас, немощны́х и гре́шных, твоея́ по́мощи и моли́твеннаго хода́тайства у Го́спода Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, благодаре́ние и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вяты́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

В елича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й, великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Молитвы, тропарь, кондак святому великомученику и целителю Пантелеимону

Молитва 1

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва 2, наедине от лица болящего читаемая

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

Тропарь, глас 3

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне,/ моли Милостивого Бога,/ да прегрешений оставление// подаст душам нашим.

Кондак, глас 5

Подражатель сый Милостиваго,/ и исцелений благодать от Него прием,/ страстотерпче и мучениче Христа Бога,/ молитвами твоими душевныя наша недуги исцели,/ отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно:// спаси ны, Господи.

Величание

Величаем тя, страстотерпече святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Молитвы святым

Память: 27 июля / 9 августа

Будучи придворным врачом, имел высокое положение, однако предпочел роскоши бедность и лечил людей безвозмездно. Всю жизнь свою посвятил помощи страждущим, больным и убогим. Возвратил к жизни мальчика, умершего от укуса змеи. Святого Пантелеимона всегда почитали на Руси как небесного целителя от различных недугов.

Великомученик Пантелеимон с житием. Икона, XIII век. Византия. Монастырь св. Екатерины на Синае (Египет)

Тропарь великомученика Пантелеимона, глас 3

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак великомученика Пантелеимона, глас 5

Подражатель сый Милостиваго и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.

Читайте так же:  Молитвы иконе Семистрельной Божьей Матери

Молитва первая великомученику и целителю Пантелеймону

  • Чтение псалмов на всякую потребу — какие псалмы читать в различных обстоятельствах, искушениях и нуждах
  • Молитвы о благополучии и счастье семьи — подборка известных православных молитв о семье
  • Молитвы к Божией Матери о детях — молитвы родителей о детях
  • Смотрите также иные молитвы в нашем разделе «Православный молитвослов» — молитвы разные на все случаи жизни, молитвы святым, молитвы путешествующих, псалмы, Молитвы воинов, молитвы за болящих, молитвы на разные случаи семейной жизни: благословление на вступление в брак, молитвы о покровительстве Бога вступающим в брак, молитвы о счастливом браке, молитвы беременных женщин о благополучном разрешении и о рождении здоровых детей, молитвы родителей о детях молитвы при бесплодии, молитвы о учащихся детях и многие другие.
  • Православные акафисты и каноны. Постоянно пополняемый сборник канонических православных акафистов и канонов с древними и чудотворными иконами: Господу Иисусу Христу, Богородице, святым.

Читайте также по теме:

Молитва вторая великомученику и целителю Пантелеймону

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.

Молитва третья великомученику и целителю Пантелеймону

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва четвертая великомученику и целителю Пантелеймону

Молитва пятая великомученику и целителю Пантелеймону

К тебе, как безвозмездному врачу, утешителю скорбящих, обогатителю неимущих, прибегаем мы ныне, святый Пантелеймон. Любомудрию мирскому и искусству врачебному хорошо научившись, во Христа ты уверовал и, от Него дар исцелений, безмездно недугующих исцелял их. Богатство все свое нищим, убогим, сиротам и вдовам раздавая, в узах томимых ты посещал, святый страдалец Христов, и врачеванием, беседою и подаянием утешал их. За веру во Христа многообразные испытал мучения, ты во главу мечем был усечен, и пред кончиною твоею, явившись Христос наименовал тебя Пантелеймоном, то есть всемилостивым, потому что дал тебе благодать всегда миловать всех притекающих к тебе в любых обстоятельствах и скорбях. Услышь нас, с верою и любовью прибегающих к тебе, святый великомученик, ибо ты от самого Спаса Христа всемилостивым был наречен, и в жизни своей земной одному врачевание, другому милостыню, иному утешение нескудно подавал, никого не отпуская от себя необлагодетельствованным. Так и ныне, не отринь и не оставь нас, святой Пантелеймон, но внемли и поспеши на помощь нам, от всякой скорби и болезни исцели и уврачуй, от бед и напастей освободи, и в сердца наши пролей утешение Божественное, чтобы бодры будучи телом и духом, прославили мы Спаса Христа во веки. Аминь.

Молитва шестая великомученику и целителю Пантелеймону

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоея и исцели мя, да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь.

Молитва седьмая великомученику и целителю Пантелеймону

Молитва великомученику и целителю Пантелеймону
благодарственная по исцелении от болезни

Святый великомучениче, целителю и чудотворче Пантелеймоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных! Достойно наречен еси Пантелеймоном, еже есть всемилостивый, яко приняв от Бога благодать молитися за ны и болезни целити, ты богатно подаеши всем, к тебе притекающим, различная исцеления и вся к жизни временней и ко спасению потребная. Сего ради и мы, недостойнии, сподобившеся твоея милости, паки пред святою твоею иконою прибегаем к тебе, и прославляюще тя, яко искренняго угодника Божия, нашего же вернаго молитвенника и исцелителя, усердие благодарим тя и Подателя всех благ Господа Бога нашего о великих благодеяниих, от Него тобою нам бывших.

Приими убо милостивно малое сие молитвенное благодарение наше, зане не имамы ино что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас, немощных и грешных, твоея помощи и молитвеннаго ходатайства у Господа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Великомученику Пантелеймону, святым Косме и Дамиану, мученикам Киру и Иоанну, священномученику Ермолаю, мученику Диомиду, мученикам Фотию и Аниките

О, великие Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Космо и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, вам молящихся (имена). Вы весте наши скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам яко скорым помощникам и теплым молитвенникам нашим зовем: не оставляйте нас вашим у Бога ходатайством. Мы присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, благосердия сокровища. Мы присно наветуеми есмы от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помогите нам, безпомощных заступницы. Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на небеси, святые праведницы. Услышите, молим вас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающия и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед избавление. Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Читайте так же:  Молитва на тоску мужчине по женщине

Молитвы Пантелеймону Целителю

Имя великомученика Пантелеймона связано с врачеванием. Он стал известен своими способностями к целительству, которые были раскрыты еще в детстве. После обучения медицинскому делу он стал помогать всем нуждающимся, причем делал это безвозмездно. Будучи христианином, он не только врачевал, но и использовал молитву об исцелении больного, как один из способов избавления страждущих от хворей и недугов. Закончив свою земную жизнь, он не отказался от помощи больным, поэтому молитва Пантелеймону Целителю будет услышана святым, а помощь будет оказана.

Тексты сильных молитв Пантелеймону Целителю

Прошение святому способно исцелить не только физические, но и душевные раны, что повышает значимость обращения. Можно обращаться с молитвой святому Пантелеймону о здравии болящего во время любых болезней.

Церковь не один раз отмечала, что молитва не заменяет квалифицированную медицинскую помощь. Однако ее слова, произнесенные с особым чувством и верой в возможность исцеления, способны творить настоящие чудеса, когда сердце молящегося наполняется силой и твердой уверенностью в том, что молитва Пантелеймону Целителю об исцелении больного человека обязательно будет услышана святым и поможет справиться с недугом.

Тропарь, глас 3

Стpастоте́pпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да пpегpеше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Перевод: Страстотерпец святой и целитель Пантелеимон, умоли милостивого Бога, да согрешений прощение подаст Он душам нашим.

Кондак, глас 5

Подража́тель сый Ми́лостиваго/, и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м,/ страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́,/ отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно:// спаси́ ны, Го́споди.

Перевод: Подражатель Милостивого и получивший от Него исцелений благодать, страстотерпец и мученик Христа Бога! Молитвами твоими душевные наши недуги исцели, отгоняя всегда вражии соблазны от взывающих непрестанно: «Спаси нас, Господи!»

Величание святому великомученику и целителю Пантелеимону

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й, великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Молитва первая

Молитва вторая

Молитва третья

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м, услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Молитва четвертая

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва пятая (Иеримии отшельника)

Благодарственная молитва Пантелеймону Целителю (после исцеления)

Святый великомучениче, целителю и чудотворче Пантелеймоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных! Достойно наречен еси Пантелеймоном, еже есть всемилостивый, яко приняв от Бога благодать молитися за ны и болезни целити, ты богатно подаеши всем, к тебе притекающим, различная исцеления и вся к жизни временней и ко спасению потребная. Сего ради и мы, недостойнии, сподобившеся твоея милости, паки пред святою твоею иконою прибегаем к тебе, и прославляюще тя, яко искренняго угодника Божия, нашего же вернаго молитвенника и исцелителя, усердие благодарим тя и Подателя всех благ Господа Бога нашего о великих благодеяниих, от Него тобою нам бывших.

Приими убо милостивно малое сие молитвенное благодарение наше, зане не имамы ино что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас, немощных и грешных, твоея помощи и молитвеннаго ходатайства у Господа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как правильно читать молитвы святому Пантелеймону?

Когда речь идет о здоровье, молитву Пантелеймону с просьбой о помощи можно направлять не только заботясь о своем ближнем, ребенке, родителях, но и просить милости о выздоровлении себя. Такие просьбы не менее важны, а звучащие слова прошения, адресованные святому, особенно если речь идет о длительных недугах, являются очень сильной защитой при серьезных заболеваниях.

Не стоит забывать, что перед чтением молитв нужно покаяться в грехах и попросить прощения у Господа. При этом учесть, что однократное обращение вряд ли даст немедленный результат. Поэтому, чтобы открыть пути выздоровления от болезни, молитвенные слова нужно произносить на протяжении всего периода недуга и по мере выздоровления. Если оно наступило, святого обязательно нужно поблагодарить.

Молитвы великомученику и целителю Пантелеимону

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Тропарь, глас 3 *

Стpастоте́pпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да пpегpеше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Перевод: Мученик святой и целитель Пантелеимон, умоли милостивого Бога, да согрешений прощение подаст Он душам нашим.

Читайте так же:  Молитва пресвятой богородице об исцелении болящего

Кондак, глас 5 *

Подража́тель сый Ми́лостиваго/, и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м,/ страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́,/ отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно:// спаси́ ны, Го́споди.

Перевод: Подражатель Милостивого и получивший от Него исцелений благодать, страстотерпец и мученик Христа Бога! Молитвами твоими душевные наши недуги исцели, отгоняя всегда вражии соблазны от взывающих непрестанно: «Спаси нас, Господи!»

Молитва 1-я *

Молитва 2-я **

Молитва 3-я

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Перевод: О, великий угодник Христов, мученик и врач милостивый, Пантелеймон! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божьим (имя), услыши боль мою и вопль мой, умилостиви Небесного, верховного Врача душ и тел наших, Христа Бога нашего, да подарит мне исцеление от гнетущего меня недуга. Прими недостойное моление грешнейшего более всех людей. Посети меня благодатным твоим посещением. Не отврати лицо твое от греховных язв моих, помажь елеем милости твоей и исцели меня: да, буду здоровый душой и телом, остаток дней моих, благодатью Божией, буду проводить в покаянии и угождении Богу и сподоблюсь принять благой конец жизни моей на земле. Угодник Божий! Умоли Христа Бога, твоим представительством да дарует здоровье моему телу и спасение души моей. Аминь.

Молитва 4-я

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Перевод: Святой великомученик и целитель Пантелеймон, Бога милостивого последователь! Обрати внимание благим своим сердцем и услышь нас, грешных, перед святым твоим образом усердно молящихся. Усердно попроси у Господа Бога, Ему же со Ангелами предстоишь на Небесах, оставление грехов и прегрешении наших. Исцели болезни душевные и телесные рабов Божиих, сейчас поминаемых, здесь стоящих и все христиан православных, к твоей защите приходящих. Вот мы, по грехам своим люто одержимы во многих недугах своих и не имеем помощи и утешений, тебя призываем, как только дается тебе благодать молиться за нас и исцелить все недуги и все болезни. Подари всем нам святыми молитвами твоими здоровье и сил души и тела, утверждение веры и благочестия и все к жизни на земле и к спасению необходимый. Ибо, удостоившись тобою больших и богатых милостей, славим тебя и подателя всех благ, дивного во всех святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва 5-я

Краткое житие

День памяти 27 июля/9 августа

Будучи придворным врачом, имел высокое положение, однако предпочел роскоши бедность и лечил людей безмездно. Всю жизнь свою посвятил помощи страждущим, больным и убогим. Возвратил к жизни мальчика, умершего от укуса змеи. Святого Пантелеимона всегда почитали на Руси как небесного целителя от различных недугов.

Молитвы великомученику Пантелеймону о здоровье ребенка

Один из почитаемых христианских святых, Великомученик целитель Пантелеймон, не одно столетие считается сильнейшим исцелителем больных и страждущих. Молитва Пантелеймону о здоровье ребенка способна излечить малыша от самой страшной болезни, когда медицина уже не способна помочь.

Жизнеописание Пантелеймона Целителя

Родившись в семье христианки и язычника, он долго искал свой жизненный путь, обучаясь врачебному искусству. Однажды он стал свидетелем, когда искренняя молитва к Сыну Божьему спасла жизнь умирающему ребенку и принял христианство.

Всю оставшуюся жизнь Целитель помогал страждущим и лечил больных абсолютно безвозмездно, прославляя веру в Христа. Истинного христианина подвергли за это страшным пыткам и казнили. Однако по сей день молитва Пантелеймону о здоровье детей имеет чудотворную силу, поднимая на ноги заболевших и немощных.

Когда помогают молитвы Святому Пантелеймону?

Чтобы помочь тяжело заболевшему ребенку, надо произносить слова молитвы Целителю Пантелеймону. К покровителю обращаются во многих случаях:

  • перед тяжёлой операцией;
  • при заболевании и немощи;
  • о скорейшем выздоровлении.

Если, к примеру, тяжело заболела ваша дочь, то надо читать самую сильную молитву о здоровье дочери Пантелеймону, обращаясь не только к нему душой и сердцем, но и к лику святого на иконе, расположив её у изголовья больного.

Считается, что слова молитвы способны излечить не только от физической, но и от душевной боли. Читать их можно не только у образов в храме, но и дома, в уединении и покое. Перед началом молитвы нужно отбросить все суетные мысли и настроиться на благостный лад. Если вы будете произносить слова молитвы автоматически, то никакой пользы от них не будет.

Тексты молитв Пантелеймону Целителю о здоровье детей

Тропарь, глас 3

Стpастоте́pпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да пpегpеше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Перевод: Страстотерпец святой и целитель Пантелеимон, умоли милостивого Бога, да согрешений прощение подаст Он душам нашим.

Кондак, глас 5

Подража́тель сый Ми́лостиваго/, и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м,/ страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми душе́вныя на́ша неду́ги исцели́,/ отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих ве́рно:// спаси́ ны, Го́споди.

Перевод: Подражатель Милостивого и получивший от Него исцелений благодать, страстотерпец и мученик Христа Бога! Молитвами твоими душевные наши недуги исцели, отгоняя всегда вражии соблазны от взывающих непрестанно: «Спаси нас, Господи!»

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й, великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

Молитва вторая

Молитва третья

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м, услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Молитва четвертая

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Великомученик Пантелеи ́ мон целитель

День памяти

Житие

Житие великомученика и целителя Пантелеимона

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник и це­ли­тель Пан­те­ле­и­мон ро­дил­ся в Вифи­нии (Ма­лая Азия) в го­ро­де Ни­ко­ми­дия в се­мье знат­но­го языч­ни­ка Евстор­гия и был на­зван Пан­то­лео­ном (что зна­чит «по все­му лев»), так как ро­ди­те­ли же­ла­ли ви­деть его му­же­ствен­ным и бес­страш­ным юно­шей. Мать, свя­тая Евву­ла (па­мять 30 мар­та), вос­пи­ты­ва­ла маль­чи­ка в хри­сти­ан­ской ве­ре, но ра­но окон­чи­ла свою зем­ную жизнь. То­гда отец от­дал Пан­то­лео­на в язы­че­скую шко­лу, а за­тем обу­чал его ме­ди­цин­ско­му ис­кус­ству у зна­ме­ни­то­го в Ни­ко­ми­дии вра­ча Ев­фро­си­на. От­ли­ча­ясь крас­но­ре­чи­ем, хо­ро­шим по­ве­де­ни­ем и необык­но­вен­ной кра­со­той, юный Пан­то­ле­он был пред­став­лен им­пе­ра­то­ру Мак­си­ми­а­ну (284–305), ко­то­рый за­хо­тел оста­вить его при­двор­ным вра­чом.

Читайте так же:  Тяжело идет молитва

В это вре­мя в Ни­ко­ми­дии тай­но про­жи­ва­ли свя­щен­но­му­че­ни­ки пре­сви­те­ры Ер­мо­лай, Ер­мипп и Ер­мо­крат, уцелев­шие по­сле со­жже­ния 20 ты­сяч хри­сти­ан (па­мять 28 де­каб­ря) в Ни­ко­ми­дий­ской церк­ви в 303 го­ду и стра­да­ний свя­щен­но­му­че­ни­ка Ан­фи­ма (па­мять 3 сен­тяб­ря). Из ок­на уеди­нен­но­го до­ми­ка свя­той Ер­мо­лай неод­но­крат­но ви­дел бла­го­об­раз­но­го юно­шу и про­зор­ли­во про­ви­дел в нем из­бран­ный со­суд бла­го­да­ти Бо­жи­ей. Од­на­жды пре­сви­тер по­звал Пан­то­лео­на к се­бе и на­чал с ним бе­се­ду, во вре­мя ко­то­рой из­ло­жил ему ос­нов­ные ис­ти­ны хри­сти­ан­ской ве­ры. С этих пор Пан­то­ле­он стал еже­днев­но за­хо­дить к свя­щен­но­му­че­ни­ку Ер­мо­лаю и с на­сла­жде­ни­ем слу­шал то, что от­кры­вал ему Бо­жий слу­жи­тель о Слад­чай­шем Иису­се Хри­сте.

Од­на­жды, воз­вра­ща­ясь от учи­те­ля, юно­ша уви­дел ле­жав­ше­го на до­ро­ге мерт­во­го ре­бен­ка, уку­шен­но­го ехид­ной, ко­то­рая из­ви­ва­лась тут же ря­дом. Ис­пол­нив­шись со­стра­да­ния и жа­ло­сти, Пан­то­ле­он стал про­сить Гос­по­да о вос­кре­ше­нии умер­ше­го и умерщ­вле­нии ядо­ви­то­го га­да. Он твер­до ре­шил, что в слу­чае ис­пол­не­ния его мо­лит­вы станет хри­сти­а­ни­ном и при­мет Свя­тое Кре­ще­ние. И по дей­ствию Бо­же­ствен­ной бла­го­да­ти ре­бе­нок ожил, а ехид­на раз­ле­те­лась на кус­ки на гла­зах удив­лен­но­го Пан­то­лео­на.

По­сле это­го чу­да свя­той Ер­мо­лай кре­стил юно­шу во имя От­ца и Сы­на и Свя­та­го Ду­ха. Семь дней про­вел но­во­кре­ще­ный у сво­е­го ду­хо­нос­но­го учи­те­ля, впи­ты­вая в свое серд­це бо­го­от­кро­вен­ные ис­ти­ны свя­то­го Еван­ге­лия. Став хри­сти­а­ни­ном, Пан­то­ле­он ча­сто бе­се­до­вал со сво­им от­цом, рас­кры­вая ему лжи­вость язы­че­ства и по­сте­пен­но под­го­тав­ли­вая к при­ня­тию хри­сти­ан­ства. В это вре­мя Пан­то­ле­он уже был из­ве­стен как хо­ро­ший врач, по­это­му к нему при­ве­ли сле­по­го, ко­то­ро­го ни­кто дру­гой не мог ис­це­лить. «Свет гла­зам тво­им воз­вра­тит Отец све­та. Бог ис­тин­ный, – ска­зал ему свя­той, – во имя Гос­по­да мо­е­го Иису­са Хри­ста, про­све­ща­ю­ще­го сле­пых, про­зри!» Сле­пец тот­час же про­зрел, а вме­сте с ним ду­хов­но про­зрел и отец свя­то­го – Евстор­гий, и оба с ра­до­стью при­ня­ли Свя­тое Кре­ще­ние.

По­сле смер­ти от­ца свя­той Пан­то­ле­он по­свя­тил свою жизнь страж­ду­щим, боль­ным, убо­гим и ни­щим. Он без­мезд­но ле­чил всех об­ра­щав­ших­ся к нему, по­се­щал в тем­ни­цах уз­ни­ков и при этом ис­це­лял страж­ду­щих не столь­ко ме­ди­цин­ски­ми сред­ства­ми, сколь­ко при­зы­ва­ни­ем Гос­по­да Иису­са Хри­ста. Это вы­зва­ло за­висть, и вра­чи до­нес­ли им­пе­ра­то­ру, что свя­той Пан­то­ле­он хри­сти­а­нин и ле­чит хри­сти­ан­ских уз­ни­ков.

Мак­си­ми­ан уго­ва­ри­вал свя­то­го опро­верг­нуть до­нос и при­не­сти жерт­ву идо­лам, но из­бран­ный стра­сто­тер­пец Хри­стов и бла­го­дат­ный врач ис­по­ве­дал се­бя хри­сти­а­ни­ном и на гла­зах им­пе­ра­то­ра ис­це­лил рас­слаб­лен­но­го: «Во имя Гос­по­да Иису­са Хри­ста, встань и будь здо­ров», – про­из­нес свя­той Пан­то­ле­он, и боль­ной тот­час вы­здо­ро­вел. Оже­сто­чен­ный Мак­си­ми­ан при­ка­зал каз­нить ис­це­лен­но­го, а свя­то­го Пан­то­лео­на пре­дал же­сто­чай­шим му­кам. «Гос­по­ди Иису­се Хри­сте! Пред­ста­ни мне в эту ми­ну­ту, дай мне тер­пе­ние, чтобы я до кон­ца мог вы­не­сти му­че­ние!» – мо­лил­ся свя­той и услы­шал го­лос: «Не бой­ся, Я с то­бой». Гос­подь явил­ся ему «во об­ра­зе пре­сви­те­ра Ер­мо­лая» и укре­пил пе­ред стра­да­ни­я­ми. Ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­то­лео­на по­ве­си­ли на де­ре­ве и рва­ли те­ло же­лез­ны­ми крю­ка­ми, об­жи­га­ли све­ча­ми, рас­тя­ги­ва­ли на ко­ле­се, бро­са­ли в ки­пя­щее оло­во, ввер­га­ли в мо­ре с кам­нем на шее. Од­на­ко во всех ис­тя­за­ни­ях му­же­ствен­ный Пан­то­ле­он оста­вал­ся невре­ди­мым и с дерз­но­ве­ни­ем об­ли­чал им­пе­ра­то­ра. Гос­подь неод­но­крат­но яв­лял­ся свя­то­му и укреп­лял его. В это же вре­мя пе­ред су­дом языч­ни­ков пред­ста­ли пре­сви­те­ры Ер­мо­лай, Ер­мипп и Ер­мо­крат. Они му­же­ствен­но ис­по­ве­да­ли Слад­чай­ше­го Гос­по­да Иису­са и бы­ли обез­глав­ле­ны (па­мять 26 июля).

По по­ве­ле­нию им­пе­ра­то­ра свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­то­лео­на при­ве­ли в цирк и бро­си­ли его на рас­тер­за­ние ди­ким зве­рям. Но зве­ри ли­за­ли его но­ги и от­тал­ки­ва­ли друг дру­га, ста­ра­ясь кос­нуть­ся ру­ки свя­то­го. Ви­дя это, зри­те­ли под­ня­лись с мест и ста­ли кри­чать: «Ве­лик Бог хри­сти­ан­ский! Да бу­дет от­пу­щен непо­вин­ный и пра­вед­ный юно­ша!» Разъ­ярен­ный Мак­си­ми­ан при­ка­зал во­и­нам убить ме­ча­ми всех, кто сла­вил Гос­по­да Иису­са, и да­же убить зве­рей, не тро­нув­ших свя­то­го му­че­ни­ка. Ви­дя это, свя­той Пан­то­ле­он вос­клик­нул: «Сла­ва Те­бе, Хри­сте Бо­же, что не толь­ко лю­ди, но и зве­ри уми­ра­ют за Те­бя!»

На­ко­нец, обе­зу­мев­ший от яро­сти Мак­си­ми­ан при­ка­зал от­ру­бить ве­ли­ко­му­че­ни­ку Пан­то­лео­ну го­ло­ву. Во­и­ны при­ве­ли свя­то­го на ме­сто каз­ни и при­вя­за­ли к мас­лич­но­му де­ре­ву. Ко­гда ве­ли­ко­му­че­ник на­чал мо­лить­ся Гос­по­ду, один из во­и­нов уда­рил его ме­чом, но меч стал мяг­ким как воск и не на­нес ни­ка­кой ра­ны. По­ра­жен­ные чу­дом, во­и­ны за­кри­ча­ли: «Ве­лик Бог хри­сти­ан­ский!» В это вре­мя Гос­подь еще раз от­крыл­ся свя­то­му, на­звав его Пан­те­ле­и­мо­ном (что зна­чит «мно­го­мило­сти­вый») вме­сто преж­не­го име­ни Пан­то­ле­он, за его ве­ли­кое ми­ло­сер­дие и со­стра­да­тель­ность. Услы­шав Го­лос с Неба, во­и­ны упа­ли на ко­ле­ни пе­ред му­че­ни­ком и про­си­ли про­ще­ния. Па­ла­чи от­ка­за­лись про­дол­жать казнь, но ве­ли­ко­му­че­ник Пан­те­ле­и­мон по­ве­лел вы­пол­нить при­каз им­пе­ра­то­ра. То­гда во­и­ны со сле­за­ми про­сти­лись с ве­ли­ко­му­че­ни­ком, це­луя его ру­ку. Ко­гда му­че­ни­ку от­сек­ли го­ло­ву, то из ра­ны вме­сте с кро­вью ис­тек­ло и мо­ло­ко, а мас­ли­на, к ко­то­рой был при­вя­зан свя­той, в этот мо­мент про­цве­ла и ис­пол­ни­лась це­ли­тель­ных пло­дов. Ви­дя это, мно­го лю­дей уве­ро­ва­ло во Хри­ста Иису­са. Те­ло свя­то­го Пан­те­ле­и­мо­на, бро­шен­ное в ко­стер, оста­лось непо­вре­жден­ным, и то­гда ни­ко­ми­дий­ский стра­сто­тер­пец был по­гре­бен хри­сти­а­на­ми на близ­ле­жа­щей зем­ле схо­ла­ста Ада­ман­тия.

Читайте так же:  Как избавиться от преследования

Лав­рен­тий, Вас­сой и Про­ви­ан, слу­ги ве­ли­ко­му­че­ни­ка, на­пи­са­ли по­вест­во­ва­ние о жиз­ни, стра­да­ни­ях и кон­чине ве­ли­ко­му­че­ни­ка. Па­мять свя­то­го Пан­те­ле­и­мо­на из­древ­ле чтит­ся пра­во­слав­ным Во­сто­ком. Уже в IV ве­ке бы­ли воз­двиг­ну­ты хра­мы во имя свя­то­го в Се­ва­стии Ар­мян­ской и Кон­стан­ти­но­по­ле. Кровь и мо­ло­ко, ис­тек­шие при усе­че­нии свя­то­го, хра­ни­лись до Х ве­ка и по­да­ва­ли ве­ру­ю­щим ис­це­ле­ния.

Чест­ные мо­щи ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на ча­стич­ка­ми разо­шлись по все­му хри­сти­ан­ско­му ми­ру. Осо­бен­но мно­го их на Свя­той Го­ре Афон. Чест­ная и мно­го­це­леб­ная гла­ва его хра­нит­ся в Рус­ском Афон­ском Свя­то-Пан­те­ле­и­мо­но­вом мо­на­сты­ре, в со­бор­ном хра­ме, по­свя­щен­ном его име­ни.

В Ни­ко­ми­дии на­ка­нуне 27 июля – дня па­мя­ти свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка – со­вер­ша­ет­ся тор­же­ствен­ный крест­ный ход с чу­до­твор­ной ико­ной свя­то­го. Ты­ся­чи лю­дей – пра­во­слав­ных хри­сти­ан и ино­слав­ных – ар­мян, ка­то­ли­ков, и да­же ма­го­ме­тане съез­жа­ют­ся сю­да и при­во­зят сот­ни боль­ных, ко­то­рые по­лу­ча­ют ис­це­ле­ние по мо­лит­вам свя­то­го. В цер­ков­ной кни­ге «Кондак», хра­ня­щей­ся в Ни­ко­ми­дий­ской мит­ро­по­лии, за­фик­си­ро­ва­но две ты­ся­чи ав­то­гра­фов гре­ков, ту­рок, ита­льян­цев и ар­мян, по­лу­чив­ших ис­це­ле­ние по мо­лит­вам ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на.

По­чи­та­ние свя­то­го му­че­ни­ка в Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви из­вест­но уже с XII ве­ка. Ве­ли­кий князь Изя­с­лав, в Свя­том Кре­ще­нии Пан­те­ле­и­мон, имел изо­бра­же­ние ве­ли­ко­му­че­ни­ка на сво­ем бо­е­вом шле­ме и его за­ступ­ни­че­ством остал­ся жив в сра­же­нии 1151 го­да. Под ко­ман­до­ва­ни­ем Пет­ра I рус­ские вой­ска одер­жа­ли в день па­мя­ти ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на две мор­ских по­бе­ды над шве­да­ми: в 1714 го­ду при Ган­гау­зе (Фин­лян­дия) и в 1720 го­ду при Грен­га­ме (неболь­шая га­вань на Аланд­ских ост­ро­вах).

Имя свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на при­зы­ва­ет­ся при со­вер­ше­нии Та­ин­ства Еле­освя­ще­ния, освя­ще­ния во­ды и мо­лит­ве о немощ­ном. Па­мять его осо­бен­но тор­же­ствен­но со­вер­ша­ет­ся в Рус­ском Свя­то-Пан­те­ле­и­мо­но­вом мо­на­сты­ре на Афоне. Со­бор во имя его по­стро­ен в 1826 го­ду по ти­пу древ­них Афон­ских хра­мов. В ал­та­ре, в дра­го­цен­ном ков­че­ге, хра­нит­ся глав­ная свя­ты­ня оби­те­ли – гла­ва свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на. За 8 дней до празд­ни­ка на­чи­на­ет­ся пред­праздн­ство. В эти дни по­сле ве­чер­ни по­ют­ся мо­леб­ные ка­но­ны на 8 гла­сов, при­ме­ча­тель­но, что для каж­до­го дня име­ет­ся осо­бый ка­нон. В день празд­ни­ка со­вер­ша­ет­ся тор­же­ствен­ное все­нощ­ное бде­ние и ты­ся­чи го­стей и па­лом­ни­ков участ­ву­ют в Бо­го­слу­же­нии. По ру­ко­пис­ной Афон­ской служ­бе на­пе­ча­та­ны при­пе­вы на 9-й песне ка­но­на ве­ли­ко­му­че­ни­ку. По древ­ней тра­ди­ции па­лом­ни­ки Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви еже­год­но со­вер­ша­ют по­езд­ки в Гре­цию и на Свя­тую Го­ру Афон к дню па­мя­ти свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на.

Молитвы Пантелеймону Целителю о здравии

Жизнеописание этого великомученика окружено многочисленными легендами. Но главное остается на поверхности. Он обучился медицинскому искусству и бесплатно исцелял больных, что вызывало недовольство других врачевателей. Но главной причиной его смерти стала твердая вера в Иисуса Христа. Никакие пытки не сломили юного врача, он не отказался от христианской веры. И только после отсекновения его головы, которое палачи провели по его же просьбе, он расстался с земной жизнью и был призван на небеса. Но и находясь в Царствии Небесном, не оставлял без помощи обращавшихся с молитвой Святому Пантелеймону о здравии.

У него просят здоровья себе, матери просят здоровья своему ребенку, жены – о выздоровлении мужа. Дети в свою очередь молятся великомученику Пантелеймону о здоровье своих родителей.

Текст сильной молитвы святому Пантелеймону о здравии болящего

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших. Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих. Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Текст молитвы о здравии целителю Пантелеимону от лица болящего

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м, услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Чтобы молитва быстрее дошла до святого, лучше читать ее в храме. Однако, если такой возможности нет, молиться можно и дома, но обязательно иметь образ святого Пантелеймона. Во время чтения молитвы возле иконы должны стоять зажженные свечи.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Хорошо, если перед молитвой Пантелеймону проситель покается в своих грехах. А если молитва Пантелеймону Целителю о здравии принесла желаемый результат, нужно не забыть поблагодарить святого.

Пантелеймон целитель молитва и тропарь
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here