Простая поминальная молитва

Детально: Простая поминальная молитва - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Молитвы за всякого усопшего христианина

Молитва 1-я 1

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Молитва 2-я 2

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго (до 40 дня со дня смерти — новопреста́вленнаго) раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва 3-я 3

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.
Т е́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: Помяни, Господи Боже наш, (по нашей) вере и надежде на жизнь вечную преставившегося раба Твоего (имя усопшего). И, поскольку ты Благ и Человеколюбив, отпусти (ему) грехи, пренебреги самообманом (его), умали, освободи, оставь и прости ему все грехи его, сознательно и неосознанно совершенные, избавь его от наказания бесконечного и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным Твоим благам, которые приготовлены любящим Тебя и радость от них: пусть он и согрешил, но не отступил же (он) от Тебя (не предал); и, несомненно, веровал в Отца и Сына и Святого Духа — Бога, прославляемого (нами всеми) как Троицу; и до последнего вздоха своего (он) придерживался этого.
Поэтому будь милостив, и (этой) верой в Тебя замени дела его и помести его среди святых Своих: ведь, нет же человека, который проживает жизнь без греха. Это, лишь Ты Один таков — Безгрешен и правда Твоя — абсолютна, Ты — Единый и Единственный Бог — милостивый, щедрый и действительно любящий нас, людей. И (мы) — славу Тебе воссылаем (из сердец наших) — как Отцу и Сыну и Святому Духу — и сейчас, как и раньше — и всегда, вовеки. Аминь (то есть, я говорю то, что до́лжно по закону Твоему).

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Читайте так же:  Молитва на примирения сильная

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. — М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 816 с.

Православные молитвы ☦

Молитвы об усопших

Молитва за единоумершего до 40 дней

(Читается со дня смерти 40 дней и перед годовщиной за 40 дней до дня смерти ежедневно)

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшагося* раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человек, иже поживет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

* До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреставленного», в дальнейшем — «преставльшагося».

Рекомендуется читать вместе с акафистом за единоумершего.

Молитва за упокой души усопшего на 9 дней

«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей святаго храма сего, православных праотец, отец, братий и сестер, зде и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных, убиенных е междоусобной брани, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в изступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили ны молитися, о коих несть кому молитися и верных, погребения христианскаго лишенных (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина.

Яко Ты еси Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Читайте так же:  Молитва сделай меня орудием мира твоего чтобы

Молитва за новопреставленного усопшего

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (или рабы Твоей), (имя), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, (имя), Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.»

Молитвы об усопшем супруге

Молитва вдовы об усопшем муже

Молитва об усопшей жене

(Молитва вдовца об усопшей супруге)

Молитвы детей об усопших родителях

Молитва об усопшей матери

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившей и воспитавшей мя материю моею, (имя) – , душу же ея, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъята бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от нея милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшую незабвенную для мене рабу Твою, матерь мою (имя), но отпусти ей вся согрешения ея вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная ею в житии ея зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй ю и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшей матери моея в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши ю в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоей (имя) теплую молитву мою сию и воздай ей воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившей мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение ея о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя ею о мне моления пред Тобою и за все дары, ею испрошенные мне от Тебе, воздай ей Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва об усопшем отце

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя родителем моим, (имя), душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитвы родителей о усопших детях

Молитва об усопшей дочери

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва о усопшем сыне

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва за некрещеных и мертворожденных младенцев

Молитва за некрещеных младенцев из синодика Высокопреосвященнейшего Григория, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского.

«Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих, младенцев, кои во утробе православных их матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некоей неосторожности; окрести их, Господи, в море щедрот Твоих, и спаси неизреченною Твоею благостию.»

Молитва матери за детей мертворожденных и некрещеных данная иеромонахом Арсением Афонским:

«Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей! За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего Божественного!»

Молитва о самоубиенных

(данная преподобным Львом Оптинским)

«Взыщи, Господи, погибшую душу (имярек); аще возможно есть, помилуй! Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя!»

Короткая молитва об усопших

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.»

Короткая поминальная молитва об усопших

«Упокой, Господи, душу раба Твоего (рабы Твоея, раб Твоих) новопреставленного (ой, ых) (имя), и прости ему (ей, им) вся согрешения его (её, их) вольная и невольная и даруй ему (ей, им) Царствие Небесное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Как правильно читать Псалтирь по усопшим дома до 40 дней: текст на русском

Псалтырь – книга хвалебных церковных песнопений, псалмы из которой читаются в разных ситуациях верующим человеком. Читаются выдержки из церковного сборника и при смерти.

Читайте так же:  Молитвы о заключенных » The prayer book

Рассмотрим, как правильно читать Псалтырь по усопшим дома до 40 дней.

Православное поминание усопших

В православии принято поминать умерших родственников на годовщину их смерти и в большие церковные праздники. Молитвы об усопших читаются в отведенные для этого дни и при соблюдении установленных правил.

О том, что загробный мир существует и душа новопреставленного в течение 40 дней самостоятельно добирается до пункта назначения, проходит разные испытания, узнали благодаря блаженной Феодоре. Святая после смерти отправилась в Рай и получила возможность сообщить живущим на Земле о том, какое время требуется душе после смерти, чтобы попасть в место назначения. Кроме Феодоры, пользу чтения псалом показали апостолы, которые 3 дня молились за душу Богородицы и пели возле ее гроба молитвы из Псалтыря.

Читать молитвы за упокой нужно каждому человеку, потерявшему своего близкого. Считается, что таким образом мысли об утрате отступают на второй план, и молящийся успокаивается и настраивается на дальнейшую жизнь без умершего. Молитва – это особый язык, на котором человек говорит с Богом и с теми, кто находится на Небесах.

Необходимость произносить хвалебные песнопения об усопших до 40 дней считается помощью странствующей душе, и чем больше слов будет сказано в ее честь, тем больше вероятность попадания новопреставленного в Рай. Кроме этого, слова из Псалтыря, сказанные от сердца, помогают преодолеть те трудности, которые выпадают умершему по пути в пункт назначения.

Церковь рекомендует читать Псалтырь по усопшим непрерывно, начиная в момент смерти человека и заканчивая на 40 день после его ухода. В особых случаях святые слова читают 80 дней со дня смерти человека. Существует православный обычай прочитать полностью Псалтырь за 3 дня после ухода родственника в мир иной, и это рекомендуется сделать до его погребения.

Начинать произносить святые слова нужно возле гроба покойного стоя, а заканчивать уже без его физического присутствия дома или в храме. Если нет возможности читать святую книгу непосредственно над телом, то близкие усопшего делят главы Псалтыря между собой и в назначенное время каждый по очереди приступает к исполнению возложенной на него обязанности, соблюдая непрерывность молитвы.

Слово «Псалтырь» в переводе на русский с древнегреческого обозначает название музыкального инструмента. Состоит эта церковная книга из 150 , или песен, читать которые можно как в церкви, так и в домашних условиях. Псалмы разделены в книге по главам, которые называются «кафизмами», каждая из которых содержит почти равное количество песнопений.

Когда человек умирает, его близкие, кроме словесной помощи ушедшему, должны приготовить кутью из пшеницы и меда и освятить блюдо в церкви на утренней службе. После чего сладкой кашей кормят тех, кто пришел почтить память усопшего. Кроме этого, рекомендуется заказать в храме сорокоуст, чтобы за умершего 40 дней молились монахи.

Почему читают именно Псалтирь

Считается, что слова, которые содержит Псалтырь по усопшим до 40 дней, находят отзыв в душе скорбящего. Произнося песнопения на языке оригинала, человек настраивается на одну волну с Высшими силами и успокаивается.

Чтение Святой Книги требует соблюдения порядка, что организует скорбящего и не дает ему впасть в глубокую печаль. Кроме этого, человек понимает, что своими действиями он помогает душе новопреставленного пройти испытания и попасть на Небеса.

Схема чтения Псалтири

Изучение святых текстов является ежедневным ритуалом каждого, по-настоящему верующего христианина. Кром того, тексты Псалтыря используются в богослужениях, и если читать дома святые песни, то можно принимать непосредственное участие в службе, прославляя Силы небесные вместе со священником. Схема прочтения псалмов выглядит так:

  • в воскресенье – 23 псалом;
  • в понедельник – 47;
  • во вторник – 66;
  • в среду – 93;
  • в четверг – 49;
  • в пятницу – 92;
  • в субботу – 91.

Нужно помнить, что кафизмы не читаются в период от Великого Четверга Страстной недели до Фоминого воскресенья, называемого в народе «Антипасхой». В этот период на изучение Псалтыря накладывается запрет на 10 дней.

Для того чтобы помянуть родственника или другого близкого человека, нужно, кроме ежедневного прочтения хотя бы 1 кафизма, на протяжении 40 дней придерживаться духовного поста. Если обряд проводится дома, то читать молитвы, написанные после каждой главы, необязательно. При этом ритуал поминовения пройдет правильно.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Читая хвалебные песнопения в домашних условиях, нужно помнить, что после каждого произнесения славы Святой Троице нужно читать заупокойную молитву. Эти же слова произносятся по окончании каждой главы Псалтыря. Когда чтение святых псалмов подойдет к концу, нужно прочесть заупокойный Канон. Такой порядок в 1973 году установила Московская Патриархия.

Молитвенные чтения производятся при зажженной свече, когда мысли успокоены и настроены на духовный лад. Святые строки читаются спокойным голосом, медленно и без сбоев в словах и ударениях. Если же ударение поставить не туда, то молитва может быть истолкована неправильно, что нежелательно.

Порядок чтения псалмов

Первое правило псалмочтения – это непрерывность события. Если же нет возможности не отрываться при поминовении усопшего, то церковь выделяет 3, 9 и 40 суток, в течение которых Святое Слово должно быть произнесено обязательно.

Вступительный текст для поминания новопреставленного находится перед первой главой Псалтыря. Перед каждой из 20 глав книги нужно произносить 3 раза молитву, начинающуюся со слов «Придите, поклонимся…», и после каждой «Славы» читается молитва «Помяни, Господи Боже наш…», текст которой помещен в конце «Последования по исходе души от тела», где покойного называют по имени. Когда любая из кафизм заканчивается, нужно читать «Отче наш» и тропари для покойника. Название святых песен можно не произносить – это не будет ошибкой.

Если в издании по какой-либо причине нет вступительного текста, то можно перед чтением кафизм произнести на память «Молитвами святых отец наших». На следующем этапе читают «Славу», а после – «Царю Небесный». Затем действуют по описанной схеме.

Кафизмы читаются сидя, вставать нужно во время прославления Господа. Если здоровье позволяет, то Псалтири изучают стоя, что дополнительно зачтется как молящемуся, так и покойному. Запрещается произнесение святых песен лежа на кровати, потому что такая поза является неуважительной по отношению к Высшим силам и покойному. Считается, что душа умершего до 3 дней находится рядом с телом, поэтому может слушать молитвы и псалмы.

Кроме этого, Псалтырь долгое время считался священной книгой, творящей удивительные вещи. До Нового Завета при помощи псалмов из одержимых изгоняли бесов и лечили душу.

Варианты молитвы по Псалтыре за упокой

В Святой Книге есть молитва, которая считается самой сильной и действенной. Подходит кафизма 17 как для разового поминовения, так и для ритуального чтения на протяжении 1,5 месяца. Церковнослужители отмечают, что такое одноразовое поминовение души ушедшего может заменить прочтение всего Псалтыря.

17 кафизма, по мнению многих, является красивейшей песней, которая благотворно влияет не только на душу поминаемого, но и на самого чтеца. В 17 главу входят начинающие и заканчивающие молитвы и псалом 118.

Молитва об усопших и появление традиции

Появление традиции поминать умерших уходит корнями в древние времена. Люди, пережившие потерю родственников или близких людей, при любом удобном случае вспоминали их и мысленно обращались к божествам и другим объектам верований, чтобы те помогли покойным и облегчили их нахождение в месте последнего пристанища.

В христианстве считается, что, произнося заупокойные слова, человек получает утешение и отпускает душу умершего в мир иной. Верующие знают, что тот, кто любит, способен смириться, но не способен забыть, а чтение псалмов помогает общаться с Небесами и помнить об утрате.

Первым человеком, который поверил в силу поминовения умерших, считается полководец Иуда. За то, что он и его подчиненные верили в Бога, Создатель наградил их армию непобедимостью. Но как-то войско потерпело поражение, и много воинов погибло при сражении. При захоронении Иуда увидел, что многие из умерших носили с собой фигурки идолов, не связанных с христианством.

Читайте так же:  Молитва для запоминания информации

Чтобы направить хотя бы их души в Царство Божье, полководец начал молиться, прося простить Господа невежество воинов. Вседержителю пришлась по душе такая искренность Иуды, и он простил умерших, отправив их души в Рай. Считается, что с этого момента и появилась традиция поминовения усопших.

Молитва об усопшем 40 дней

О важности молитвы по умершему сообщают разные христианские источники. Первым человеком, сообщившим живым о том, что на прохождение пути до ворот Рая после смерти нужно 40 дней, стала Феодора. При этом женщина отмечала, что как только на Земле о ней вспоминали живые, преодолевать загробный путь становилось легче.

О том, что душа существует, сообщает и современная наука, а ученые даже определили вес этого неотъемлемого компонента человеческого существа – 21 год. Кроме этого, нередко после кончины люди снились родственникам и просили помолиться за них или выполнить просьбы, что в очередной раз доказывает факт существования души и то, что она нуждается в помощи живущих.

Священнослужители отмечают, что на протяжении 1,5 месяца невидимая субстанция ходит по земле в сопровождении Ангела-хранителя, который показывает умершему его деяния. Если при жизни человек много грешил, то активное поминовение его людьми склонит чашу весов Высшего суда в сторону Рая.

Понимание псалмов

Текст псалмов, который читает начинающий, изначально может быть ему не понятен, если изучение святых песен происходит на латинском языке. Некоторые священники уверены, что читать Псалтырь можно, и не понимая его смысла, который откроется позже.

Другие специалисты по святым текстам рекомендуют изучить ритуальные песнопения на русском и только потом приступать к чтению святой книги на языке оригинала. В каждом случае попытки изучить кафизмы уже считаются благим делом и станут плюсом в шкале праведных поступков любого человека.

Служители Бога рекомендуют общаться с Создателем посредством молитв каждый день. Они отмечают, что прийти в веру никогда не поздно, а внутреннее стремление способно на многое. Молитва, произнесенная от сердца, будет услышана теми, кому она предназначалась.

Молитва за упокой души усопшего

Православное христианство, как и любая религия строится на общении с Богом через молитву. Молитва может быть прошением о даровании здоровья, успехов, спокойного путешествия, а также молитва за упокой души усопшего. В целом, в православии принято постоянно, если не сказать ежедневно, молиться об усопших. Считается, что Господь прощает грехи тем, кто молится о душах умерших, так как сами они уже не могут изменить того положения, в котором оказались в загробной жизни. Поминальная молитва — это возможность замолить совершенные при жизни грехи.

Молитвы для поминовения

Молитва за всякого усопшего

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о упокоении скончавшихся после тяжкой и продолжительной болезни

Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных

Молитва за усопших внезапною (скоропостижною) смертию

Молитва о новопреставленном

Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному(-ной) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени от движимой страхом души его (ея) страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов. Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо. Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего (рабу Твою) Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему (ей), имущему (-щей) судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго(-ую) в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.

Когда совершают молитву об упокоении?

Православная религия определяет смерть как начало новой, вечной жизни. Вся земная жизнь строится на том, чтобы своими поступками, добрыми делами и молитвами подготовить душу к райской жизни. Однако, никто на земле не может знать где находится, душа родного или близкого человека. Поэтому, молитва за упокой, родственниками начинается совершаться сразу после смерти, чтобы Господь простил ему грехи и даровал умершему спасение от ада.

Молитвы начинают читать, когда человек находиться при смерти, которые называются «Проследование по исходе души от тела». Они нацелены на прошении об освобождении от мук при отделении души от тела. После смерти и до похорон, день и ночь родственники усопшего читают псалтырь, который, как считается, приносит облегчение душе и родственникам усопшего. Кроме того, в день смерти по покойному заказывают в церкви специальное молитвенное правило – сорокоуст. Непосредственно перед самым погребением тело умершего отпевают в храме, где всеми совершается молитва за упокой души.

На первых поминках, сразу после кладбища, ещё неоднократно совершают молитву об упокоении новопреставленного. Церковь не разрешает православным пить спиртные напитки на кладбище или во время поминок, это оскверняет души усопших. В поминальные дни рекомендуется приходить в храм, подавать в лавке записки об упокоении, молиться и ставить свечи к распятию. Из первых дней наиболее важным считается сороковой день после смерти. Считается, что в этот день душа предстает на суд пред Богом, поэтому рекомендуется собрать большой поминальный стол и пригласить всех знакомых, чтобы общими молитвами об упокоении помочь душе умершего.

Молитва об упокоении читается во время прочтения утренних и вечерних молитв. В субботу, в каждом православном храме совершается общая молитва о прощении грехов умершим – панихида или лития. Конечно, священник может совершать моления о душах усопших каждый день, подробное расписание можно узнать в храме. Церковь не молится только о душах самоубийц. Совершивших этот страшный грех людей Бог не прощает. Однако, в связи с запретом на постоянное поминовение душ людей, покончивших жизнь самоубийством, церковь все же делает оговорку, в виде одного дня в году, в который все же совершается молитва об упокоении души умершего, тем самым облегчая его страдания.

Читайте так же:  Молитва на 40 дней после смерти

Итак, молитва о упокоении усопших совершается ежедневно. Молитва за упокой души умершего нацелена на облегчения участи души, прощения совершенных при жизни грехов. Православная церковь учит о том, как важно молится о наших умерших. Вспоминая ушедших из жизни родных и близких, прочитайте короткую молитву, она дарует покой их душам.

Короткие поминальные молитвы

Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и в причте церковнем, и монашестем чине Тебе послужившия, и в вечных Твоих селениих со святыми упокой. (Поклон.)

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих(имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение (Поклон)

Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. (Поклон)

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память. (Трижды)

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, угатованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Гл Ты Един еси кроме всякого греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. (Поклон)

Поминальная молитва

Уход из жизни человека — это очень тяжелая утрата. В такие минуты может поддержать специальная поминальная молитва. Именно с ее помощью мы поддерживаем усопшего в потустороннем мире и даем ему надежду на то, что он получит прощение грехов и будет принят в Царствие Небесное, где найдет успокоение его душа.

Молитва за упокой – это специальный текст, с помощью которого можно успокоить душу умершего. С ее помощью живые сохраняют светлую память об умерших близких людях, одновременно с этим приходят к собственному успокоению и пониманию того, что жизнь продолжается. Молитва об упокоении имеет важное значение, так как в Святом писании сказано, что молясь за умершего близкого человека, молящийся сам получает прощение Господом собственных грехов.

Что такое поминальная молитва и как ее читать

Значение молитвы за упокой души трудно переоценить. Все дело в том, что сразу после смерти душа отошедшего человека продолжает находиться на земле до 40 дней. Затем будет Страшный суд, который и решит участь души упокоившегося, она будет оправлена в рай или в ад. Все это время нужно читать поминальную молитву об упокоении новопреставленного. Если родственники усопшего относят себя к неверующим или просто не знают, как правильно молиться, то следует заказывать поминальную молитву в церкви. В таком случае она должна обязательно звучать, как минимум три раза: после похорон, на 9 дней, на 40 дней. В храме нужно обязательно ставить свечи за упокой усопшего, допускается приглашать священника домой для чтения молитвы за упокой в кругу родственников и близких людей.

Молитва об упокоении представляет собой определенный посыл Господу Богу. Молящийся человек обращается к Всевышнему о защите души умершего. Он просит поддержать в потустороннем мире душу усопшего и указать ей новый правильный путь. В молитве содержится просьба о прощении прегрешений человека, свершенных при жизни. Чтобы поминальная молитва была услышана, нужно произносить ее максимально искренне. Нельзя молиться об упокоении мимоходом, все слова должны исходить из глубины сердца, при этом у молящегося человека не должно быть злых помыслов. Такие требования связаны с тем, что молясь, человек соприкасается собственной душой с Господом, а Всевышний видит любую неискренность.

К молитве об упокоении души нужно относиться, как к долгу, который нужно отдать умершему человеку. После разговора с богом успокаивается и душа молящегося человека, утихает острая боль потери и наступает облегчение. Чем чаще будет возноситься поминальная молитва в период до 40 дней, тем быстрее можно будет исцелиться и восстановиться от необратимой потери, что снова позволит почувствовать вкус жизни.

Текст поминальной молитвы об усопшем

О новопреставленном принято молится не только Иисусу Христу, но также и Пресвятой Богородице.

Текст поминальной молитвы Пречистой Деве Марии о новопреставленном звучит следующим образом:

Данную молитву можно читать как на поминках на 9 и 40 дней, так и на кладбище. Во втором случае после молитвы следует немного помолчать, а потом убраться на могиле и уйти домой. В православии не принято оставлять на могиле рюмку водки и кусочек хлеба, так как такое ритуальное действо относится языческим традициям.

Кадиш — еврейская поминальная молитва на русском языке

Молитва «Кадиш» в переводе означает «освящение». Главное предназначение этого молитвенного обращения- использование в качестве молитвы человека, находящегося в трауре об усопшем. Чтение «Кадиша» является последним добром живущего в адрес своего умершего близкого человека.

Именно с этим связан обычай читать «Кадиш сирот» в Считается, что поминальная молитва «Кадиш» облегчает страдания души усопшего человека, которое первое время мается и не находит себе места в незнакомом мире. С помощь этого молитвенного обращения можно отвести от новопреставленного суровые испытания за его, свершенные при жизни, прегрешения. Молитва помогает душе усопшего подняться выше, а значит, приблизится к всевышнему, что увеличивает шансы душе упокоиться в Царствие Небесном.

Древнее еврейское предание, которое передается из уст рабби Акивы, объясняет, что поминальная молитва «Кадиш» способна мистически изменять к лучшему решение, принятое на Страшном Суде, если она будет часто читаться в период до 11 месяцев после смерти. Этот срок связан с тем, что в иудаизме считается, что только души отъявленных злодеев остаются в геенне после 11 месяцев. Все другие усопшие также проходят испытание в геенне, но направлены они только на очищение души. После этого все чистые души усопших переходят рай, который называется в иудейской религии «Сад Эдемский».

Поминальная молитва «Кадиш» читается только в миньяне, то есть когда в собрании имеются не менее 10 человек старше 13 лет. Люди должны стоять прямо с сомкнутыми годами и произносить молитвенный текст громко.

В переводе поминальная молитва «Кадиш» звучит следующим образом:

Смотреть видео онлайн поминальный Кадиш

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Простая поминальная молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here