Чтение Апостола и Евангелия в среду 2 седмицы по Пасхе

Детально: Чтение Апостола и Евангелия в среду 2 седмицы по Пасхе - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Чтение Апостола и Евангелия в среду 2 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 11.

Во дни о́ны, ви́дяще иуде́и Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново и разуме́вше, я́ко челове́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста. Ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща, ничто́же имя́ху проти́ву рещи́. Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти, стяза́хуся ко друг дру́гу, глаго́люще: что сотвори́м челове́кома си́ма? Я́ко у́бо наро́читое зна́мение бысть и́ма, всем живу́щым во Иерусали́ме я́ве, и не мо́жем отврещи́ся, но да не бо́лее простре́тся в лю́дех, преще́нием да запрети́м и́ма ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к. И призва́вше их, запове́даша и́ма отню́д не провещава́ти ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове. Петр же и Иоа́нн отвеща́вше к ним ре́ста: а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га, суди́те? Не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не глаго́лати. Они́ же призапре́щше и́ма, пусти́ша я́, ничто́же обре́тше ка́ко му́чити их, люде́й ра́ди, я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем. Лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к той, на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния.

Евангелие от Иоанна, зачало 15.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Оте́ц Мой досе́ле де́лает, и Аз де́лаю. И сего́ ра́ди па́че иска́ху Его́ иуде́е уби́ти, я́ко не то́кмо разоря́ше суббо́ту, но и Отца́ Своего́ глаго́лаше Бо́га, ра́вен Ся творя́ Бо́гу. Отвеща́в же Иису́с и рече́ им: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не мо́жет Сын твори́ти о Себе́ ничесо́же, а́ще не е́же ви́дит Отца́ творя́ща, я́же бо Он твори́т, сия́ и Сын та́кожде твори́т. Оте́ц бо лю́бит Сы́на и вся показу́ет Ему́, я́же Сам твори́т, и бо́льша сих пока́жет Ему́ дела́, да вы чудите́ся. Я́коже бо Оте́ц воскреша́ет ме́ртвыя и живи́т, та́ко и Сын, и́хже хо́щет, живи́т. Оте́ц бо не су́дит никому́же, но суд весь даст Сы́нови, да вси чтут Сы́на, я́коже чтут Отца́, а и́же не чтит Сы́на, не чтит Отца́ посла́вшаго Его́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т.

Чтение Апостола и Евангелия в понедельник 2 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 9.

Во дни о́ны, рече́ Петр к лю́дем: пока́йтеся и обрати́теся, да очи́ститеся от грех ва́ших, я́ко да прии́дут времена́ прохла́дна от лица́ Госпо́дня, и по́слет пронарече́ннаго вам Христа́ Иису́са, Его́же подоба́ет небеси́ у́бо прия́ти да́же до лет устрое́ния всех, я́же глаго́ла Бог усты́ всех святы́х Свои́х проро́к от ве́ка. Моисе́й у́бо ко отце́м рече́: я́ко Проро́ка вам воздви́гнет Госпо́дь Бог ваш от бра́тии ва́шея, я́ко мене́, Того́ послу́шайте по всему́, ели́ка а́ще рече́т к вам. Бу́дет же, вся́ка душа́, я́же а́ще не послу́шает Проро́ка о́наго, потреби́тся от люде́й. И вси же проро́цы от Саму́ила и и́же по сих, ели́цы глаго́лаша, та́кожде предвозвести́ша дни сия́. Вы есте́ сы́нове проро́к и заве́та, его́же завеща́ Бог ко отце́м ва́шим, глаго́ля ко Авраа́му: и о се́мени твое́м возблагословя́тся вся оте́чествия земна́я. Вам пе́рвее Бог, воздви́гий О́трока Своего́ Иису́са, посла́ Его́ благословя́ща вас, во е́же отврати́тися вам кому́ждо от злоб ва́ших.

Евангелие от Иоанна, зачало 6.

Во вре́мя о́но, брак бысть в Ка́не Галиле́йстей, и бе Ма́ти Иису́сова ту. Зван же бысть Иису́с и ученицы́ Его́ на брак. И недоста́вшу вину́, глаго́ла Ма́ти Иису́сова к Нему́: вина́ не и́мут. Глаго́ла Ей Иису́с: что есть Мне и Тебе́, Же́но? Не у прии́де час Мой. Глаго́ла Ма́ти Его́ слуга́м: е́же а́ще глаго́лет вам, сотвори́те. Бе́ху же ту водоно́сы ка́менни шесть, лежа́ще по очище́нию иуде́йску, вместя́щия по двема́ или́ трие́м ме́рам. Глаго́ла им Иису́с: напо́лните водоно́сы воды́. И напо́лниша их до верха́. И глаго́ла им: почерпи́те ны́не и принеси́те архитрикли́нови. И принесо́ша. Я́коже вкуси́ архитрикли́н вина́ бы́вшаго от воды́, и не ве́дяше, отку́ду есть, слуги́ же ве́дяху поче́рпшии во́ду, пригласи́ жениха́ архитрикли́н. И глаго́ла ему́: всяк челове́к пре́жде до́брое вино́ полага́ет, и егда́ упию́тся, тогда́ ху́ждшее, ты же соблю́л еси́ до́брое вино́ досе́ле. Се сотвори́ нача́ток зна́мением Иису́с в Ка́не Галиле́йстей и яви́ сла́ву Свою́, и ве́роваша в Него́ ученицы́ Его́.

Чтение Апостола и Евангелия в четверг 2 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 12.

Во дни о́ны, отпуще́на бы́вша апо́стола приидо́ста ко свои́м и возвести́ста, ели́ка к ни́ма архиере́и и ста́рцы ре́ша. Они́ же слы́шавше единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и реко́ша: Влады́ко, ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре и вся, я́же в них, и́же усты́ Дави́да о́трока Твоего́ рече́: вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Собра́шася бо вои́стинну во гра́де сем на Свята́го О́трока Твоего́ Иису́са, Его́же пома́зал еси́, И́род же и Понти́йский Пила́т с язы́ки и людьми́ изра́илевыми, сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ бы́ти. И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́, внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния, и зна́мением и чудесе́м быва́ти и́менем Святы́м О́трока Твоего́ Иису́са. И помоли́вшымся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху со́брани, и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та и глаго́лаху сло́во Бо́жие со дерзнове́нием.

Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Чтение Евангелия в Великий пост

Устав Православной церкви

О чтении Евангелия на часах Великим постом

Устав придает особое значение прочтению на часах в понедельник, вторник и среду Страстно́й седмицы всех четырех Евангелий. В этом сказывается глубокое отличие Страстно́й седмицы от других седмиц Великого поста, когда по Уставу в будние дни не полагается Евангельских чтений. Однако ввиду того, что положенное по Уставу чтение Евангелия всех четырех евангелистов на часах первых трех дней Страстно́й седмицы весьма увеличивает продолжительность и без того не кратких служб этих дней, с давних времен во многих храмах и обителях Русской Церкви установилась практика чтения Евангелия первых трех евангелистов на часах 6-й седмицы. Так было в XVI веке, например, в Сийском монастыре (ср.: Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Ч. 1. С. 205) и в первой половине XVII века в Московском Успенском соборе (ср.: Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского собора. С. 108). В современной практике существует также обычай начинать чтение Евангелия на великопостных часах со 2-й седмицы Великого поста, хотя это и придает будничным великопостным службам несвойственную им по Уставу торжественность.

Читайте так же:  Молитва как вернуть любимого мужчину

Учитывая сложившуюся практику, предлагаем возможные варианты распределения евангельских отрывков для чтения на великопостных часах в течение 2-й–6-й седмиц св. Четыредесятницы и для чтения на 6-й седмице Великого поста.

Порядок чтения Евангелия на великопостных часах в среду и пятницу в течение 2-й–6-й седмиц:

Порядок чтения Евангелия на великопостных часах ежедневно в течение 2-й–6-й седмиц:

Порядок чтения Евангелия на великопостных часах только на 6-й седмице:

Если на 6-й седмице случится праздник Благовещения или храмовый праздник, тогда Евангелия могут быть прочитаны за 4 дня:

По указанию Типикона, Евангелия от Матфея, Марка и Иоанна делятся каждое на две части, а Евангелие от Луки – на три (ср.: Типикон, гл. 49, «Во Святый и Великий Понедельник на утрени», 2-е «зри»). В соответствии с этим указанием они могут быть разделены, например, так:

Если Евангелия первых трех евангелистов прочитаны ранее, то Евангелие от Иоанна на Страстной седмице следует читать приблизительно в таком порядке:

Евангельские чтения начинаются на часах 3 и 9 после Богородична часа, а на часе 6 – после паримии и прокимна 2-го. Всего евангельских чтений 9.

Когда полагается чтение нового евангелиста, то после Богородична часа следует возглас «И о сподобитися нам. » Когда же следует второе или третье чтение того же евангелиста, то этот возглас не произносится, но только «Премудрость, прости. Услышим Святаго Евангелия. »

Антипасха , Неделя 2-я по Пасхе , апостола Фомы

Апо­столь­ское чте­ние на Ли­тур­гии

[Про­по­ведь апо­сто­лов и чу­де­са; но­вое го­не­ние]

[В те дни] ру­ка­ми апо­сто­лов со­вер­ша­лись в на­ро­де мно­гие зна­ме­ния и чу­де­са. Все они еди­но­душ­но пре­бы­ва­ли в [храмо­вом] при­тво­ре (пор­ти­ке, га­ле­рее) Со­ло­мо­на. Из по­сто­рон­них же ни­кто не осме­ли­вал­ся при­мы­кать к ним, а на­род их про­слав­лял. Ве­ру­ю­щих в Гос­по­да ста­но­ви­лось всё боль­ше, мно­же­ство муж­чин и жен­щин; так что вы­но­си­ли боль­ных на ули­цы и по­ла­га­ли на ло­жах и кро­ва­тях, чтобы хоть тень про­хо­дя­ще­го Пет­ра осе­ни­ла ко­го-ни­будь из них.

Схо­ди­лось и мно­же­ство на­ро­да из го­ро­дов во­круг Иеру­са­ли­ма, неся боль­ных и одер­жи­мых нечи­сты­ми ду­ха­ми; и все они ис­це­ля­лись.

То­гда пер­во­свя­щен­ник и все его сто­рон­ни­ки из пар­тии сад­ду­ке­ев ис­пол­ни­лись рев­но­сти, на­ло­жи­ли ру­ки на апо­сто­лов и за­клю­чи­ли их в об­ще­ствен­ную тюрь­му. Но ан­гел Гос­по­день но­чью от­во­рил две­ри тюрь­мы и, вы­ве­дя их, ска­зал: «Иди­те, стань­те в Хра­ме и го­во­ри­те на­ро­ду все сло­ва этой жиз­ни!»

Еван­гель­ское чте­ние на Ли­тур­гии

[Яв­ле­ние Гос­по­да в день Вос­кре­се­ния и через неде­лю. Уве­ре­ние Фо­мы]

В тот же пер­вый день неде­ли, ве­че­ром, ко­гда две­ри до­ма, где со­бра­лись уче­ни­ки Его, бы­ли за­пер­ты из стра­ха пе­ред иуде­я­ми, — при­шел Иисус, стал по­сре­дине, и го­во­рит им: «Мир вам!» Ска­зав это, Он по­ка­зал им и ру­ки и бок. Уче­ни­ки об­ра­до­ва­лись, уви­дев Гос­по­да.

Иисус же ска­зал им сно­ва: «Мир вам! как по­слал Ме­ня Отец, так и Я по­сы­лаю вас». Ска­зав это, ду­нул, и го­во­рит им: «При­ми­те Ду­ха Свя­то­го. Ко­му про­сти­те гре­хи, то­му про­стят­ся; на ком оста­ви­те, на том оста­нут­ся».

Фо­ма же, один из Две­на­дца­ти, на­зы­ва­е­мый Близ­нец (Дидим), не был с ни­ми, ко­гда при­хо­дил Иисус. Дру­гие уче­ни­ки го­во­ри­ли ему: «Мы ви­де­ли Гос­по­да». Но он от­ве­чал: «По­ка не уви­жу на Его ру­ках сле­ды от гвоз­дей и не вло­жу в эти ра­ны па­лец, а в ра­ну на бо­ку – ру­ку, ни­как не по­ве­рю!»

Через во­семь дней Его уче­ни­ки сно­ва бы­ли вме­сте, на этот раз с ни­ми был и Фо­ма. Дверь бы­ла за­пер­та. Иисус во­шел, стал в се­ре­ди­ну и ска­зал: «Мир вам!» За­тем го­во­рит Фо­ме: «Про­тя­ни сю­да па­лец и по­смот­ри на Мои ру­ки. Про­тя­ни ру­ку, вло­жи ее в ра­ну на бо­ку! И пе­ре­стань со­мне­вать­ся, но верь!» [1]

«Гос­подь мой и Бог мой!» – вос­клик­нул Фо­ма. «Ты по­ве­рил по­то­му, что Ме­ня уви­дел? – го­во­рит ему Иисус. – Бла­жен­ны не уви­дев­шие и по­ве­рив­шие!»

Мно­го и дру­гих зна­ме­ний со­тво­рил Иисус пе­ред Сво­и­ми уче­ни­ка­ми, о ко­то­рых не на­пи­са­но в этой кни­ге. А об этом же на­пи­са­но для то­го, чтобы вы уве­ро­ва­ли, что Иисус – это Хри­стос (Мес­сия), Сын Бо­жий, и, ве­руя, име­ли жизнь во имя Его.

«Бла­жен­ны не ви­дев­шие…»

Вче­ра за­вер­ши­лась Свет­лая сед­ми­ца, за­кры­лись вра­та ико­но­ста­са и нам раз­да­ва­ли арт­ос. Но празд­но­ва­ние Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва не за­кон­чи­лось: че­ство­ва­ние это­го ве­ли­чай­ше­го в ми­ро­вой ис­то­рии со­бы­тия про­дол­жа­ет­ся, хо­тя и с мень­шей тор­же­ствен­но­стью, еще 32 дня, т. е. до празд­ни­ка Воз­не­се­ния Гос­под­ня. Каж­дая неде­ля от Пас­хи до Пя­ти­де­сят­ни­цы (Дня Свя­той Тро­и­цы) по­свя­ще­на вос­по­ми­на­нию опре­де­лен­но­го со­бы­тия еван­гель­ской и древ­не­хри­сти­ан­ской ис­то­рии, – со­бы­тия, ко­то­рое и со­об­ща­ет этой неде­ле осо­бое на­име­но­ва­ние в цер­ков­ном ка­лен­да­ре. Раз­мыш­ляя над их со­дер­жа­ни­ем, мы глуб­же осо­зна­ем весь про­ти­во­ре­чи­вый и тра­ги­че­ский смысл тех да­ле­ких лет, дней и ча­сов, – вер­ность и со­мне­ние, лю­бовь и нена­висть, умуд­рен­ность и про­сто­ду­шие. Эти те­мы веч­ны, как ве­чен тра­гизм че­ло­ве­че­ско­го бы­тия, пре­одоле­ва­е­мый, – по сло­ву апо­сто­ла Пав­ла, – «толь­ко ве­рой».

Две бли­жай­шие от Пас­хи неде­ли по­свя­ще­ны вос­по­ми­на­нию со­бы­тий, непо­сред­ствен­но с ней свя­зан­ных; те­мы же трех по­сле­ду­ю­щих воз­вра­ща­ют нас к трём важ­ным эпи­зо­дам еван­гель­ской ис­то­рии, от­но­ся­щим­ся еще ко вре­ме­ни об­ще­ствен­но­го слу­же­ния Иису­са Хри­ста. В этих спа­си­тель­ных де­я­ни­ях – под­го­то­ви­тель­ных сту­пе­нях к бу­ду­ще­му Вос­кре­се­нию! – Он яв­ствен­но от­крыл Своё Бо­же­ствен­ное до­сто­ин­ство и си­лу, но лишь со­ше­ствие Свя­то­го Ду­ха в День Пя­ти­де­сят­ни­цы поз­во­ли­ло Его «невер­ным» уче­ни­кам уяс­нить их ис­тин­ный смысл. Этим и опре­де­ля­ет­ся их ме­сто в ка­лен­да­ре – меж­ду Пас­хой и Тро­и­цей.

Се­го­дняш­няя, вто­рая, «неде­ля» (вос­кре­се­нье) по Па­схе име­ну­ет­ся Неде­лей Фо­ми­ной [2] (пер­вой «неде­лей» счи­та­ет­ся сам День Пас­халь­но­го Вос­кре­се­ния). На Ли­тур­гии чи­та­ет­ся Еван­ге­лие от Иоан­на (20 гла­ва). Первую часть это­го чте­ния мы уже слы­ша­ли во вре­мя Пас­халь­ной ве­чер­ни [3] , и в нём про­зву­ча­ли сло­ва недо­ве­рия и со­мне­ния. Се­го­дня они ещё раз по­вто­ря­ют­ся, за­тем сле­ду­ет на них «от­вет» и уко­риз­нен­ные сло­ва Иису­са Хри­ста апо­сто­лу Фо­ме: «Ты по­ве­рил по­то­му, что Ме­ня уви­дел? Бла­жен­ны (счаст­ли­вы) не ви­дев­шие и по­ве­рив­шие!»

Ра­зу­ме­ет­ся, эти сло­ва об­ра­ще­ны не толь­ко к апо­сто­лу, но и ко всем нам. Они на­по­ми­на­ют, что на­сто­я­щая ве­ра об­ла­да­ет ду­хов­ным зре­ни­ем, про­ни­ка­ю­щим через за­ве­су ви­ди­мо­го и ося­за­е­мо­го. Ка­жет­ся неве­ро­ят­ным, чтобы Фо­ма и его то­ва­ри­щи мог­ли про­яв­лять та­кую невер­ность Сво­е­му Учи­те­лю: ведь Он не толь­ко опре­де­лен­но го­во­рил им (и не раз!) о том, что долж­но про­изой­ти, но да­же при­звал к Се­бе в «сви­де­те­ли» двух са­мых ав­то­ри­тет­ных пра­вед­ни­ков – Мо­и­сея и Илию – во вре­мя зна­ме­на­тель­но­го пре­об­ра­же­ния на го­ре Фа­вор. (Не бу­дем за­бы­вать, что это со­бы­тие, в ко­то­ром Сын Бо­жий явил Се­бя Вла­ды­кой жиз­ни и смер­ти, за­ра­нее уве­ряя апо­сто­лов в том, что близ­кие стра­да­ния – не по­ра­же­ние и по­зор, но по­бе­да и сла­ва, увен­чан­ная Вос­кре­се­ни­ем, – про­изо­шло вес­ной, неза­дол­го до стра­да­ний, а со­всем не в ав­гу­сте!) Но это так: апо­сто­лы в стра­хе бе­жа­ли из Геф­си­ман­ско­го са­да, Петр ма­ло­душ­но от­рек­ся от Учи­те­ля, а разо­ча­ро­ван­ные Лу­ка и Клео­па ухо­ди­ли из Иеру­са­ли­ма, хо­тя уже слы­ша­ли (!) об опу­стев­шем гро­бе (Лк.24:21-24)… Они бы­ли обык­но­вен­ны­ми людь­ми, вос­пи­тан­ны­ми в тра­ди­ции, счи­тав­шей Мес­сию преж­де все­го зем­ным ца­рем-во­и­те­лем, и под­лин­ный смысл Его при­ше­ствия дал­ся им не сра­зу.

С Фо­ми­ным вос­кре­се­ньем свя­за­на ещё од­на тра­ди­ция. В Древ­ней Церк­ви бы­ло при­ня­то, чтобы лю­ди [4] , кре­стив­ши­е­ся в Ве­ли­кую Суб­бо­ту, в Фо­ми­но вос­кре­се­нье сни­ма­ли с се­бя все­на­род­но ту бе­лую одеж­ду (сим­вол ду­хов­но­го рож­де­ния и чи­сто­ты), ко­то­рую они но­си­ли всю Свет­лую сед­ми­цу, и от­да­ва­ли на хра­не­ние в цер­ков­ную риз­ни­цу. По­это­му и сам этот день на­зы­вал­ся на За­па­де «Вос­кре­се­ньем в бе­лых (одеж­дах)», Dominica in albis; а на Во­сто­ке «Но­вым Вос­кре­се­ньем», – в знак то­го, что празд­ник но­во­кре­щён­ных за­вер­ша­ет­ся, и на­чи­на­ет­ся их но­вая и мно­го­труд­ная жизнь в хри­сти­ан­ском зва­нии.

Читайте так же:  Иоанн милостивый молитва о денежной помощи

Во втор­ник Фо­ми­ной сед­ми­цы (де­вя­тый день по Па­схе) со­вер­ша­ет­ся пас­халь­ное по­ми­но­ве­ние усоп­ших, ко­то­рым Пра­во­слав­ная Цер­ковь воз­гла­ша­ет ра­дост­ную весть о Вос­кре­се­нии Гос­по­да, по­бе­див­ше­го смерть и тле­ние. Ис­тин­ный Бог – «Бог не мёрт­вых, а жи­вых. Для Него все жи­вы», – на­по­ми­на­ет Хри­стос не толь­ко Сво­им совре­мен­ни­кам, но и всем нам (Лк.20:38). По­то­му и день этот име­ну­ет­ся в цер­ков­ном ка­лен­да­ре Ра­до­ни­цей.

Юрий Ру­бан,
канд. ист. на­ук, канд. бо­го­сло­вия

При­ме­ча­ния

[1] Рус­ский Си­но­даль­ный пе­ре­вод это­го ме­ста неуда­чен: «И не будь неве­ру­ю­щим, но ве­ру­ю­щим», а цер­ков­но­сла­вян­ский го­раз­до точ­нее: «И не буди неве­рен, но ве­рен» (Ин.20:27). Биб­лей­ско­му по­ня­тию «ве­ра» со­от­вет­ству­ют в первую оче­редь на­ши по­ня­тия «твер­дость», «до­ве­рие», «вер­ность». Это не от­вле­чен­ная «фило­соф­ская» ве­ра в Бо­га (при­зна­ние Его су­ще­ство­ва­ния), а вер­ность Бо­гу. Ве­рить и быть в со­ю­зе мож­но толь­ко с лич­ным, Жи­вым Бо­гом, но не с аб­страк­ци­ей «Аб­со­лю­та» или «Кос­ми­че­ско­го ра­зу­ма». Ис­тин­ный Бог – это «Бог Ав­ра­ама, Иса­а­ка и Иа­ко­ва, а не Бог фило­со­фов и учё­ных» (Блез Пас­каль). См.: Сло­варь биб­лей­ско­го бо­го­сло­вия / Под ред. Кса­вье Леон-Дю­фу­ра и др. Брюс­сель, 1974, кол. 115–128 (ста­тьи «Ве­ра» и «Вер­ность»).От­ри­цать су­ще­ство­ва­ние Бо­га (или бо­гов) древ­ний че­ло­век мог лишь в од­ном слу­чае (см.: Пс.13:1), а так­же Иак.2:19 (но та­кая ве­ра не спа­са­ет!).

[2] Гре­че­ское на­зва­ние это­го вос­кре­се­нья в цер­ков­ном ка­лен­да­ре – Ан­ти­пас­ха – бук­валь­но озна­ча­ет «вме­сто Пас­хи»), «по­то­му что этот день – пер­вый из вос­крес­ных дней все­го го­да, в ко­то­рый со­бы­тие Вос­кре­се­ния по­вто­ря­ет­ся» (Ни­коль­ский К., прот. По­со­бие к изу­че­нию Уста­ва бо­го­слу­же­ния Пра­во­слав­ной Церк­ви. М., 1995. С. 639–640). Дей­стви­тель­но, мы по­чти­тель­но на­зы­ва­ем каж­дый вос­крес­ный день «ма­лой Пас­хой». При­хо­дит­ся стал­ки­вать­ся с невер­ным по­ни­ма­ни­ем тер­ми­на Ан­ти­пас­ха да­же в свя­щен­ни­че­ской сре­де (греч. анти име­ет несколь­ко зна­че­ний, глав­ное – ‘вме­сто’, ‘за’).

[4] В древ­но­сти кре­сти­ли пре­иму­ще­ствен­но взрос­лых и под­рос­ших де­тей, спо­соб­ных со­зна­тель­но участ­во­вать в та­ин­стве кре­ще­ния. Так бы­ло сна­ча­ла и в Древ­ней Ру­си.

Апостол и Евангелие дня – понедельник 2-ой седмицы по Пасхе

Вниманию читателей предлагается Апостольское и Евангельское чтение дня с последующим объяснением архиепископа Аверкия (Таушева) из его труда «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета», состоящего из двух частей: «Четвероевангелия» и «Апостола».

Речь апостола Петра по поводу исцеления хромого

Деяния святых Апостол (3, 19-26)

19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши,

20 да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа,

21 Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века.

22 Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам;

23 и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа.

24 И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии.

25 Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные.

26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.

Воспользовавшись громадным стечением народа и его изумлением перед совершившимся чудом (исцеление хромого от рождения человека), св. Ап. Петр обратился к нему с речью. Эта речь распадается на две части: в первой части св. Ап. Петр указывает народу истинного Виновника совершения этого чуда и цель его совершения, поясняя, что не они, Апостолы, совершили это чудо, но Бог для прославления Господа Иисуса, отвергнутого и умерщвленного Израилем; во второй части увещевает народ покаяться и обратиться ко Христу, чтобы получить оставление грехов и стать участником в обетованных пророками мессианских благословениях.

Представив слушателям их вину в отношении к Мессии, Апостол, желая склонить их к покаянию, смягчает тяжесть их вины, представляя дело убиения Иисуса, как дело неведения – «сделали это по неведению». С другой стороны, Апостол указывает, что дело это было предопределено в совете Божием. «Если бы он обратил речь в обвинение», говорит св. Златоуст, «он сделал бы их более упорными», а так он внушает им возможность получить прощение соделанного ими греха через покаяние: «Итак покайтесь и обратитесь»,… «да придут времена отрады» … то есть наступит то царство Мессии, о котором предсказывали ветхозаветные пророки.

«И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа» – здесь речь о втором пришествии Христовом при кончине мира.

«Которого небо должно было принять» – выражение это означает пребывание Господа Иисуса Христа с прославленной плотью на небесах со времени вознесения до дня второго пришествия, которое названо по-русски «временем совершения всего», а по гречески: «апокатастасис», что, собственно, значит: восстановление, в смысле восстановления правильных, истинных отношений, нарушенных чем-либо. Здесь имеется в виду то, что иудеи отвергли своего Мессию и тем разорвали завет свой с Богом, но, по пророческому созерцанию св. ап. Павла (Рим. 11), в конце времен обратятся к вере во Христа, и «Бог помилует народ свой», как предсказывали об этом ветхозаветные пророки. Побуждая иудеев к покаянию, св. Петр приводит им особенно сильное пророчество Моисея: «Господь Бог ваш воздвигнет вам Пророка, – «слушайтесь Его во всем» … Это пророчество Моисея (Второзак. 18, 18-19) вся древность, как иудейская, так и христианская, всегда относила к Мессии.

«Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог…», вам, следовательно, принадлежат все эти обетования относительно царства Мессии и исполнение пророчеств о Нем. В этом св. Апостол поставляет последнее и сильнейшее побуждение к покаянию.

«И в семени твоем благословятся все племена земные» – это обетование Божие праотцу Иудеев Аврааму (Быт. 12,3; 18,18) должно исполниться: Мессия дарован не одним евреям, но всем народам земли. Однако, к евреям Бог «первее» послал «Отрока Своего Иисуса», и в этом новое побуждение к покаянию. Во всей этой речи св. Ап. Петра, как и в первой его речи, мы видим старание св. Апостола показать своим слушателям, что христианство, проповедуемое им, отнюдь не находится в противоречии с ветхозаветным законом, а есть его продолжение и достойное завершение. Примечательна здесь осторожность и любовь Апостола к врагам Иисусовым: он говорит им правду, но спокойно, без раздражения, без горечи, стремясь расположить их к сожалению о соделанном преступлении и покаянию.

Первое чудо Христа на браке в Кане Галилейской

Евангелие от Иоанна (2, 1-12)

1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там.

2 Был также зван Иисус и ученики Его на брак.

3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.

4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Же́но? еще не пришел час Мой.

5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.

6 Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.

7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

8 И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.

Читайте так же:  Как заговорить грыжу у младенца самостоятельно в домашних условиях

9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, – а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха

10 и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе.

11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.

О первом чуде, которое совершил Иисус Христос (превращении воды в вино на свадьбе, или «браке», в Кане Галилейской), повествует только один Евангелист – Иоанн. Это произошло на третий день после выхода Его в Галилею с Филиппом и Нафанаилом. Кана, маленький городок, находившийся в 2-3 часах ходьбы к северу от Назарета, называлась Галилейской в отличии от другой – располагавшейся близ города Тира. Кана Галилейская была родиной Нафанаила.

Иисус был приглашен как обычный человек, как знакомый, по обычаю гостеприимства. Мать Его тоже была там, то есть, по-видимому, прибыла туда раньше. Семья, справлявшая свадьбу, была, вероятно, не из богатых, поэтому во время пира и обнаружился недостаток вина. Пресвятая Дева приняла живое участие в этом обстоятельстве, которое могло испортить чистое удовольствие семейного торжества. Ее душа, полная благости, явила здесь первый пример ходатайства и заступничества за людей перед Своим Божественным Сыном. «Вина нет у них», – говорит Она Ему, несомненно, рассчитывая на то, что Он окажет этим бедным людям Свою чудесную помощь.

«Что Мне и Тебе, Жено – не нужно видеть здесь в слове Жено даже и тень непочтительности, – это обычное обращение, принятое на Востоке. В самые тяжелые минуты Своих страданий на кресте Господь так же обращается к Своей Матери, поручая заботу о Ней Своему возлюбленному ученику (Иоан. 19:26). «Еще не пришел час Мой», – говорит Господь. Вероятнее всего, Иисус имел в виду, что еще не все вино, припасенное на свадьбу, вышло полностью. Во всяком случае, из дальнейших слов Его Матери можно видеть, что Она никак не приняла ответ Своего Сына за отказ. «Что скажет Он вам, то и сделайте», – обращается Она к слугам.

Там находилось шесть каменных водоносов, служивших для частых омовений, установленных иудейскими законами, например, для омовения рук перед принятием пищи. Вместимость этих водоносов была огромна, поскольку «мера», или «бат» равнялся, по нашим мерам, полутора ведрам; так что там могло быть от 18 до 27 ведер по общей вместимости, и тем разительнее чудо, совершенное Господом.

Иисус велел слугам наполнить водоносы водой, «и наполнили их до верха». Далее Иисус приказывает зачерпнуть из сосудов и поднести распорядителю пира, чтобы тот убедился в истине совершенного чуда. Чудо это, как видим, совершено Господом даже без прикосновения, на расстоянии, что особенно ярко свидетельствует о всемогуществе Его Божественной силы. «Дабы показать, – говорит св. Златоуст, – что Он Сам Тот, Кто превращает воду в виноград и обращает дождь в вино через корень винограда; и то, что в растении происходит в течение долгого времени, Он совершает в одно мгновение на браке». Не знавший, откуда появилось вино, распорядитель зовет жениха, свидетельствуя своими словами истинность совершенного чуда и даже подчеркивая, что чудесное вино много лучшего качества, чем то, что было у них.

Из слов «Когда напьются» не нужно делать вывод, будто на этой свадьбе все были пьяны, речь здесь идет об общем обычае, а не в применении к данному случаю. Известно, что евреи отличались умеренностью в употреблении вина, которое в Палестине считалось обычным напитком, и разбавлялось водой. Напиваться допьяна считалось крайне непристойным. Конечно же, Господь Иисус Христос не принял бы участия в пиршестве, где многие могли быть пьяны. Цель чуда – доставить радость бедным людям, справлявшим свое семейное торжество. В этом и сказалась благость Господа. По свидетельству Евангелиста, то было первое чудо, которое сотворил Господь, вступив на путь Своего общественного служения, и которое было совершено так же с целью явить славу Свою как Сына Божья, и утвердить в вере в Себя Своих учеников.

После этого чуда все святое семейство, побыв некоторое время в Назарете, направилось в Капернаум для того, чтобы оттуда предпринять путешествие в Иерусалим на праздник Пасхи.

Неделя вторая Великого поста: О чем повествует Апостольское и Евангельское чтение?

Предлагаем вашему вниманию русский перевод и толкование чтений Недели 2 Великого поста.

Каждый день на Божественной литургии Церковь напоминает нам те или иные отрывки из Евангелия и Апостольских посланий, чтобы мы задумались об их смысле, сравнили свою жизнь с тем, чего хочет от нас Бог.

Самые важные отрывки — зачала — читаются по воскресеньям. О чём шла речь сегодня? Не расслышали? Не поняли по-церковнославянски? Забыли? Упущенное можно наверстать. Предлагаем вашему вниманию русский перевод и толкование чтений Недели 2 Великого поста.

Послание святого апостола Павла ко Евреем, зачало 304, глава I, стихи 10 – II, 3.

И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него.

протоиерей Вячеслав Резников

Евангельское чтение

Евангелие от Марка II глава, стихи 1-12.

Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,- говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.

Вот и Святой, которому посвящается эта неделя Великого Поста, Григорий Палама так ярко показывает нам всей своей жизнью, что христианская жизнь, православная жизнь всегда начинается в нашем сердце, и только тогда проявляется в подвигах нашей внешней жизни.

Неделя седьмая по Пасхе: О чем повествует Апостольское и Евангельское чтение?

Каждый день на Божественной литургии Церковь напоминает нам те или иные отрывки из Евангелия и Апостольских посланий, чтобы мы задумались об их смысле, сравнили свою жизнь с тем, чего хочет от нас Бог. Самые важные отрывки — зачала — читаются по воскресеньям. О чем пойдет речь?

Предлагаем вашему вниманию русский перевод и толкование чтений в Неделю 7-ую по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора.

Апостольское послание: Деян., 44 зач., XX, 16–18, 28–36 (русский перевод и толкование архимандрита Ианнуария)

Толкование

Читайте так же:  Молитва оберег от проверяющих

Мы читаем о завершающем этапе третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Церкви–матери, теперь он направляет свой путь в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было в обрез, а он хотел прибыть в Святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Ефесе, большом городе римской провинции Асия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, в котором прошли три года его жизни, он не хотел. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Ефесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Ефеса и преподать им прощальные наставления. Не забудем, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс и, в конце концов, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к ефесским пресвитерам оказалась как бы его духовным завещанием. Эта речь, сообщенная нам евангелистом Лукой, — единственная в его книге Деяний святых Апостолов, которая адресована апостолом Павлом христианской аудитории. Ведь все прочие многочисленные речи его были адресованы либо иудеям, либо язычникам, либо произнесены перед властями.

Свою речь к пастырям Церкви апостол Павел начинает словами: «Вы знаете, как я все это время жил среди вас…». И далее он снова пишет: «Вы и сами знаете…». Да и во многих посланиях апостола снова и снова повторяется это напоминающее «Вы знаете…». Дело в том, что апостола Павла постоянно сопровождало непримиримое к нему отношение со стороны враждебно настроенных иудеев, и эта враждебность часто принимала характер злобной клеветы. Поэтому апостол вынужден постоянно защищаться, убеждая верующих в чистоте и искренности своих намерений. Поэтому и его речи, и его послания иногда несут на себе оттенок апологии, самозащиты перед несправедливым судом человеческим. В данном случае он напоминает ефесянам о своей жизни среди них, жизни, полной преданного служения, испытаний и бескорыстия.

Итак, оглядываясь на свое апостольское служение, о котором ефесские пресвитеры «знают», и предвидя впереди его возможные страдания и разлуку со своей паствой, — об этом знает только он сам, — апостол преподает пастырям Церкви последние наставления. Он настаивает на двух моментах их служения: «будьте внимательными к себе и ко всему стаду» и «будьте бдительными», бодрствуйте, будьте на страже. Ведь они поставлены «пасти Церковь Божию», то есть то пасти стадо, владельцем которого является Бог. Это налагает на пастырей великую ответственность. Апостол Павел произносит слова, которые показывают, насколько Богу дорога Его Церковь, ибо «Он приобрел ее Себе ценою собственной крови». — Удивительные слова, которые нас могут озадачить. Разве на Кресте была пролита кровь Бога Отца? Нет, конечно! Но как же объяснить слова апостола Павла о собственной крови Бога, искупившей грехи человечества? Не надо смущаться. Все дело в свойствах древнего греческого языка, на котором и написаны книги Нового Завета. Выражение «собственная кровь» употребляется как ласковое обозначение близкого родства. В русском языке сохраняется похожее выражение: «родная кровь» или более простонародное и интимное «родная кровинушка». Речь идет, разумеется, о цене крови Сына Божия, Господа и Спасителя Иисуса Христа.

«Будьте внимательны, будьте бдительны», — предостерегает апостол. Он знает, что после его ухода в Церковь придут хищники, волки, которые будут опустошать стадо. Так характеризуются лжеучителя. Некоторые из них появятся и из самой Церкви. Извращая Евангелие Христово, они будут вносить разделения в Церковь и привлекать к себе учеников, стараясь уловить их в свои сети. Сам Иисус Христос предупреждал об этих врагах, говоря: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15). Апостол Павел на протяжение всей своей миссионерской деятельности придавал исключительное значение чистоте Евангелия Христова. Вот и теперь он напоминает ефесянам, что именно истине Евангелия веры и благодати он их «вразумлял целых три года, и днем и ночью». Теперь же, покидая их, он вверяет их Богу и Его благодатному Слову, которое, — как в этом убежден апостол, — «есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16).

Завершая свою речь, апостол Павел вновь напоминает пресвитерам о том примере, какой он сам явил в своей апостольской деятельности. Как он написал в одном из своих посланий, он мог бы, пользуясь правом Апостола Христова «въ тяготL бы1ти», то есть отягощать, обременять свою паству (1 Фесс 2,7), но он ни у кого не брал ни денег, ни одежды, но, трудясь своими руками, обеспечивал не только свои материальные нужды, но и нужды своих спутников. Более того, — хотя он и не упоминает об этом, чтобы не трубить перед собою, как делают лицемеры, — несомненно, что он занимался благотворительностью, к которой он призывает и свою паству — «помогать слабым и помнить слова, сказанные Самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать»». Замечательно, что эти слова Господа нам остались бы неизвестными, если бы их не привел евангелист Лука, вложив их в уста святого Павла, который являет нам образ великого Апостола, великого богослова и великого пастыря.

Евангельское чтение: Ин., 56 зач., XVII, 1–13

Толкование протоиерея Сергий Кузнецова

Недели по Пасхе – с Фоминой до Пятидесятницы (Троицы)

Недели по Пасхе названы так не только по времени следования их за Пасхой, но и по священным воспоминаниям в них, относящимся к Божественному прославлению Христа – Воскресшего, Вознесшегося и Ниспославшего Святого Духа на Своих учеников и апостолов. В соответствии с этими воспоминаниями каждая из недель имеет свое название.

Церковный Устав называет неделей и целую седмицу, и, преимущественно, ее первый день – воскресный. В последующем изложении под неделей имеется в виду один день – воскресение.

Неделя 2-я – апостола Фомы. Антипасха

Название «Антипасха» (что значит – «вместо Пасхи») связано с тем, что этот день – первый из воскресных дней всего года, в которые воспоминается событие Воскресения Христова.

Богослужение этого дня связано с воспоминанием двух явлений Воскресшего Господа Иисуса Христа апостолам — собственно вечером Светлого Воскресения (десяти апостолам, апостол Фома отсутствовал) и после восьми дней одиннадцати апостолам, в числе которых был и апостол Фома, сказавший прежде: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин. 20, 25). Это явление Христа апостолам и осязание ран его апостолом Фомой утверждает веру в истинность Воскресения Христова и напоминает завет Самого Спасителя: блаженны не видевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29). А также свидетельствует о могуществе Того, для Которого нет преград ни в затворенных дверях и ни в какой силе человеческой.

В неделю Антипасхи за богослужением мы слышим тропарь: Запечатану гробу, Живот от гроба возсиял еси, Христе Боже, и дверем заключенным, учеником предстал еси, всех Воскресение, Дух Правый теми обновляя нам, по велицей Твоей милости.

Неделя 3-я – святых жен-мироносиц

В это воскресение Церковь воспоминает святых жен-мироносиц: Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу и Марию, Сусанну и иных, а также праведных Иосифа Аримафейского и Никодима — тайных учеников Христовых. Богослужением этого дня Церковь вновь поставляет нас на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа и где затем мироносицы, пришедшие помазать Тело благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть Воскресшего Господа (Мк. 15, 43–46; 16, 1–8). Евангелие показывает нам, что вера и усердие не остаются без вознаграждения – благодать Божия предваряет ищущих Бога.

Читайте так же:  Молитва матроне московской о любви мужчины к женщине

По примеру святых жен-мироносиц, и мы должны возгревать в сердце своем истинную самоотверженную любовь к Спасителю нашему, чтобы, как говорит апостол (Рим. 8,38–39), ничто не могло отлучить нас от Него — ни настоящее, ни грядущее, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни человеки. Кроме того, как святые жены, уязвленные лютою скорбию при виде распятого Господа, искали и обрели утешение в Его же гробе, так и каждая христианская душа должна искать утешение в скорбях и печалях у гроба и креста Спасителя своего.

Прославляя жен-мироносиц, Церковь воспевает их словами тропаря: Мироносицам женам при гробе представ Ангел, вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чужд. Но возопийте: воскресе Господь, подаяй мирови велию милость.

Неделя 4-я – о расслабленном

В этот день в храмах читается евангельский отрывок о чудесном исцелении Господом расслабленного. Он был в недуге 38 лет и ждал избавления от него около купальни, в которой раз в году исцелялся первый в нее входивший (Ин. 5, 1–14).

Эта купальня была прообразом дарованной Христом купели Крещения, в которой уже не раз в году, а в любой час каждый уверовавший может исцелиться, очистив себя от скверны греховной, и родиться для новой жизни. Пять крытых ходов, ведущих к купальне, символизируют пять Книг Моисеевых, ведущих ко спасению, то есть иудейское Писание, которое, по слову Самого Спасителя, свидетельствует о Нем (Ин. 5, 39). Соответственно, множество больных, лежавших вокруг купальни, являют образ пораженного грехом падшего человечества, ожидавшего пришествия Мессии и спасения.

Евангелие о расслабленном иносказательно повествует нам о болезни расслабления духовного. Таковое расслабление обыкновенно наступает от отчаяния или лености и уныния, но важно помнить, что и малейшее усилие и терпение, предпринимаемые верующим в такой ситуации, не пропадут даром, поскольку Господь всевидящ, и в известный Ему момент обязательно прострет свою десницу и речет: «Встань и ходи»! Важно помнить, что спасение человеков невозможно без какого-либо усилия со стороны самих челове-ков, ибо Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Матф. 11, 12).

Кондак праздника: Душу мою, Господи, во гресех всяческих и безместными деяньми люте разслаблену, воздвигни Божественным Твоим предстательством, якоже и разслабленнаго воздвигл еси древле, да зову Ти спасаем: Щедрый, слава, Христе, державе Твоей.

В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы, т. е. половина времени от Пасхи до Пятидесятницы. Преполовение соединяет два величайших христианских праздника – Пасху и Сошествие Святого Духа. В этот день воспоминается событие из жизни Христа Спасителя, когда Он в Преполовение ветхозаветного праздника Кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и о таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и благодатные дары Святого Духа. Об этой воде говорится в тропаре Преполовения: Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами, яко всем, Спасе, возопил еси: жаждай да грядет ко Мне и да пиет. Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе.

Неделя 5-я – о самаряныне

В эту неделю Церковь предлагает нам беседу Иисуса Христа с самарянкой, в которой Он ясно исповедал Себя Мессией (Ин. 4, 5–42). Своим благодатным словом Господь, подающий «воду живую, иссушающую источники грехов» (канон недели), приводит самарянку, а через нее и многих самарян, к исповеданию Своего Божественного величия и возвращает их на ис-тинный путь.

Согласно преданию, женщина, которую Господь встретил у колодца, носила имя Фотина (Светлана). Она стала христианкой и приняла мученическую смерть за Христа в Риме в 66 г. Кондак праздника: Верою пришедшая на кладязь самаряныня, виде Тя премудрости воду, еюже напоившися обильно, Царствие вышнее наследова вечно, яко приснославная.

Неделя 6-я – о слепом

Этот праздник напоминает нам об исцелении Господом слепорожден-ного, описанном в Евангелии (Ин. 9, 1–38).

На примере слепорожденного, исцеленного Иисусом Христом, Святая Церковь представляет образ всякого грешника, который есть слепец от рождения, потому что все согрешили и лишены славы Божией (Рим. 3, 23), а дарованием прозрения очам слепца поучает, что просветитель истинный – один Господь, «Света податель, от Света сый Свет» (Синаксарь недели), и только в этом Свете можно узреть истину и спасение. Кондак праздника: Душевныма очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, якоже слепый от рождения, покаянием зову Ти: Ты сущих во тьме Свет Пресветлый.

Неделя 7-я – святых отцов I Вселенского Собора

В эту неделю празднуется память 318-ти Отцов I Вселенского Собора, проходившего в 325 г. в г. Никее при императоре Константине Великом.

Основной его задачей было разоблачение лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение от Бо-га Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение. Ересь Ария касалась главного христианского догмата, на котором зиждется вся вера и вся Церковь Христова и который является единственным основанием упования нашего спасения.

По приглашению святого Константина в Никею собрались представители Христианских Церквей из разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками Собора были также великие светильники Церкви – святители: Николай, архиепископ Мир Ликийских; Спиридон, епископ Тримифунтский; Афанасий Великий, ревностный борец за чистоту Православия, бывший тогда диаконом, и другие почитаемые Церковью святые отцы.

Собор, как сказано в Синаксаре недели, проповедал Сына Божия «Единосущна и Единочестна Отцу» и исповедал, что Он – воистину Сын Божий и совершенный Человек. Результатом трудов Собора стали семь первых членов исповедуемого православными Символа Веры, дополненного позже на II Вселенском Соборе.

Тропарь святым отцам: Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наша основавый, и теми ко истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, слава Тебе.

Череда недель по Пасхе завершается величайшим торжеством Христианства – праздником Пятидесятницы (Троицы), ознаменованным сошествием обетованного Утешителя Святого Духа на учеников и апостолов Господних и рождением Христовой Церкви. Той Церкви, о которой Господь сказал: Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ея (Мф. 16, 18).

Подготовил Иерей Александр Степовик

Новости

22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, в Свято-Троицком кафедральном соборе были совершены две Божественные Литургии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

21 марта, в канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, дня памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, всенощное бдение с чином выноса Креста в Свято-Троицком кафедральном соборе совершил ключарь собора иерей Николай Генсицкий.

В музей истории Свято-Троицкого кафедрального собора передан фотоальбом, одной из старейших прихожанок собора, Софии Афанасьевны Петровой.

21 марта, в день поминовения усопших и день памяти преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Николай Генсицкий в сослужении духовенства собора совершил заупокойную Божественную литургию.

19 марта в 19.00 в духовно-просветительском центре при Свято-Троицком соборе состоится очередная беседа в рамках лектория: Учение о душе у шумеров, египтян, иранцев и древних евреев.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

15 марта, в седмицу 3-ю Великого поста, Вечерню с Акафистом Страстям Господним (Пассию) в Свято-Троицком кафедральном соборе совершил Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Чтение Апостола и Евангелия в среду 2 седмицы по Пасхе
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here