Молитва на помощь бога

Детально: Молитва на помощь бога - святые тексты подобранные специальное для Вас.

Молитвы о Божественном покрове

Молитва Богу 1-я

Тебе́, Бо́гу и Творцу́ моему́, в Тро́ице Святе́й сла́вимому Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, поклоня́юся и вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, и молю́ся: Ты мя благослови́, Ты мя поми́луй, и от вся́каго мирска́го, диа́вольскаго и теле́снаго зла изба́ви. И даждь в ми́ре без греха́ прейти́ день сей, в сла́ву Твою́, и во спасе́ние души́ моея́. Аминь.

Молитва Богу 2-я

В ру́це Твоего́ превели́каго милосе́рдия, о Бо́же мо́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, чу́вства и глаго́лы моя́, сове́ты и помышле́ния моя́, дела́ моя́ и вся́ души́ и те́ла моего́ употребле́ния, вхо́д и исхо́д мо́й, ве́ру и жи́тельство мое́, тече́ние и кончи́ну живота́ моего́, де́нь же и ча́с издыха́ния моего́, преставле́ние мое́ и упокое́ние, и воскресе́ние души́ и те́ла моего́. Ты́ же, преблаги́й и человеколюби́вый Бо́же, приими́ в ру́це защище́ния Твоего́ и изба́ви мя́ от вся́каго зла́, прости́ премно́жество грехо́в мои́х, очи́сти оскверне́нную мою́ ду́шу и те́ло и сохрани́ мя́ в кро́ве ми́лости Твоея́ во вся́ дни́ живота́ моего́, я́ко да Твое́ю благода́тию укрепля́емый изба́влюся от ловя́щих мя́ сете́й вра́жиих, и Твое́ю благосты́нею в чу́вство приведе́н и на пу́ть и́стиннаго покая́ния наста́влен, сподо́блюся христиа́нския кончи́ны животу́ моему́ – безстра́стныя, непосты́дныя, ми́рныя, и немяте́жнаго от возду́шных духо́в преше́ствия, и до́браго отве́та на Стра́шном Твое́м суде́, и да сподо́блен бу́ду зре́ния неизрече́нныя Твоея́ сла́вы и слы́шания пресла́дкаго Твоего́ благослове́ннаго гла́са, и у Тебе́, Бо́га моего́, да получу́ жи́знь и спасе́ние. Ами́нь.

Молитва Богу 3-я

Сла́ва Тебе́, Царю́, Бо́же Вседержи́телю, Иже Боже́ственным Твои́м и человеколю́бным про́мыслом, сподо́бил мя еси́, гре́шнаго и недосто́йнаго, от сна вста́ти и получи́ти вход свята́го до́му Твоего́: прими́, Го́споди, и глас моле́ния моего́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и благоволи́ се́рдцем чи́стым, и ду́хом смире́нным приноси́ти Тебе́ хвалу́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою свещею души́ моея́, и сла́влю Тя во Отце́ и Ду́хе сла́вимаго Бо́га Сло́ва. Ами́нь.

Св. Архистратигу Божию Михаилу 1

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, раб Бо́жиих (имена), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Перевод: О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в твоем заступничестве, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, особенно же укрепи против страха смерти и смущения диавольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О, всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не пренебреги нами, грешными, молящимися тебе о помощи и заступничестве твоем в веке сем и в будущем, но сподоби нас там вместе с тобою славить Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.

Святому мученику Трифону 2

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (имена), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, святой мученик Христов Трифон, услышь ныне и на всякий час моление нас, рабов Божиих (имена), и ходатайствуй о нас пред Господом. Ты некогда царскую дочь, во граде Риме мучимую диаволом, исцелил: так и нас от лютых его козней сохрани во все дни жизни нашей, особенно же в день последнего нашего вздоха ходатайствуй о нас. Моли Господа, да сподобит и нас стать причастниками вечного веселия и радости, дабы мы с тобою вместе удостоились славить Отца и Сына и Святого Утешителя Духа во веки веков.

Святителю Никите Новгородскому

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то! Услы́ши на́с гре́шных (имена́), умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Нова́граде се́м, и еди́ною, належа́щу бездо́ждию, моли́твою до́ждь све́л еси́, и па́ки гра́ду сему́ о́гненным пла́менем обдержи́му, моли́твою изба́ву по́дал еси́, та́ко и ны́не мо́лим тя́, о святи́телю Христо́в Ники́то: моли́ся ко Го́споду, е́же изба́вити ны́ от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, я́ко да изря́дных ра́ди моли́тв твои́х спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, архиерей Божий, святитель Никита! Услышь нас грешных (имена), в печали вопием: потому что сидишь на престоле святителей в этом Великом Новгороде, и одной молитвой, которую следует читать при бездождье, дождь низвёл, и снова этому городу, когда он был объят огненным пламенем, молитву подал, которая избавила его, так и ныне молим тебя, о святитель Христов Никита: молись ко Господу, чтобы избавить нас от землетрясения, потопа, голода, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, поскольку из-за необыкновенных твоих молитв спасаемся, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, и твоё милостивное предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Ами́нь.

Великомученику Георгию Победоносцу

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (имена́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Ушел муж как вернуть заговор

Святому великомученику Никите

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Самая сильная молитва Богу: поможет в любой ситуации каждому

Бог спасает и помогает нам благодаря молитвам к Нему. Издревле все верующие обращались к Господу, получая помощь, защиту, благоденствие. Существует ли самая сильная молитва Богу — сказать доподлинно и достоверно будет затруднительно. Однако наши православные и далекие (последнее по времени, но никак не по уму своему) предки обращались к Богу с одной молитвой, которая использовалась во всем, в том числе даже в самых, пожалуй, крайних случаях.

Почему мы называем молитву самой сильной и действенной, стоит заметить? Да потому что она помогла не одному человеку: а тысячам и миллионам. Это очень чудесная молитва Богу: наши предки, да и современники наши везде и всюду носят ее с собой , запоминая и читая ее. Рекомендуем это делать и вам ежедневно: каждому верующему человеку. Спасала она и от тюрьмы, и от плена, и от казни, и от бедствия неминуемого многих христиан. Пояски, амулеты и брошюры с этой молитвой можно приобрести и сейчас. Не случайно: она спасет и помогает многим людям. Вот ее сильный текст:

Эта молитва очень древняя, заместим вам. Ее написал еще за несколько тысяч лет до Рождества Христова сам незабвенный во все времена пророк Давид, которому Бог, как мы находим в Библии, помогал очень во многом, решая самые кажущиеся безвыходными ситуации. Помогает Бог этой молитвой — в экстренном и срочном порядке — и каждому обратившемуся с ней к Его покровительству и незримому заступлению человеку. » Живый в помощи Вышняго. » — знаменитые и вечные слова! Помогут они и тебе, дорогой читатель , даже в самом лютом и сложном бесовском обстоянии, беде и горе! Просто верь в Господа и читай эту молитву не только во время горя, а каждый Божий день. Сохраняй ее в своем сердце. Бог ответит!

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4-й 1

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Перевод: Благодарны будучи, Господи, за Твои великие благодеяния, нам оказанные, мы, недостойные рабы Твои, славим, восхваляем и благословляем Тебя, благодарим, воспеваем и славословим Твое милосердие и рабски, с любовию восклицаем Тебе: «Благодетель, Спаситель наш, слава Тебе!» *

Кондак, глас 3-й 1

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.

Перевод: Мы, как недостойные рабы, незаслуженно сподобившись Твоих благодеяний и даров, Владыка, с усердием к Тебе обращаемся и приносим посильное благодарение и, прославляя Тебя, как Благодетеля и Творца, восклицаем: «Слава Тебе, Боже Всемилостивый!» *

Богородичен 1

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Пречистая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Перевод: Богородица, Помощница христианам, мы, рабы Твои, получивши Твою помощь, с благодарностью восклицаем Тебе: Радуйся, Пречистая Богородица Дева, и от всех бед Твоими молитвами избавляй нас, Единая скорая Заступница. *

Песнь хвалебная святителя Амвросия Медиоланского 1

Молитва ко Господу 2

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Перевод: Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои, которые с самого детства до нынешнего дня над нами, недостойными, совершились: о тех, что мы знаем и не знаем, о явных и сокрытых, делом бывших и словом. Ты так возлюбил нас, что и Единородного Твоего Сына за нас отдать благоволил. Сподоби и нас быть достойными Твоей любви. Даруй нам словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, и если мы в чём вольно или невольно согрешили, прости и не вмени. И сохрани душу нашу в святости, и поставь её пред Твоим престолом имеющей чистую совесть, и дай ей конец, достойный человеколюбия Твоего. И вспомни, Господи, всех призывающих имя Твоё во истине: вспомни всех, желающих нам доброго или враждебного: ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Поэтому молимся Тебе, Господи: подай нам Твоего милосердия великую милость.

Молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского 3

Иная молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского 4

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Молитва ко Пресвятой Троице святого праведного Иоанна Кронштадтского 5

О, Троице, Боже наш, про́стое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забываешь и не забудешь нас; ибо Ты Сам сказал: если и женщина забудет чадо свое – Я не забуду тебя ( Ис.49:15 ), то есть не перестану питать, охранять, защищать и спасать тебя.

Читайте так же:  Почему болит душа что делать в православии, советы священника, причины

Три самые короткие молитвы Господу Богу помогающие в различных ситуациях

Не устаем повторять: молитва великая сила и она помогает нам в бедах и напастях житейских, служит путеводным огоньком на пути повседневной жизни каждого верующего человека! Ведь сила Господа Нашего, к которому обращаемся мы молясь, воистину безгранична! Бог способен защитить нас грешных от беды, от всякого зла, сохранить Милостью Своей от напастей. Расскажем сегодня о коротких молитвах ко Господу, которые помогли многим людям. Помогут они и нам с вами!

Строго говоря в бедах наших и житейских обстояниях помогает в общем то не молитва, не какие то конкретные, определенные слова. А помогает Господь Бог, к которому мы, собственно говоря в наших молитвах сердечных и обращаемся! Ведь молитва — не есть заговор! Молитва — наша надежда и упование на Господа, которая выражена в абсолютно простых и кратеньких, подчас словах. Я думаю, что коротенькие, но сильные молитвы, о которых мы сегодня расскажем знает каждый христианин. И ведь многие употребляют их, вспоминая порой в самых безнадежных и экстренных ситуациях!

Итак, пожалуй, самая короткая молитва Богу о которой мы уже как то рассказывали вам состоит всего из двух слов. Но простота и краткость не отменяют силы Божией и Его Милосердия к нам. Это следующая молитва:

Повторяют иногда ее люди, к сожалению, в суйю, то есть совершенно напрасно призывая Бога. Так говоря эти слова между делом, в общем то и о Господе то не думая. Это, конечно грех. Но сказанная со вниманием ума и от всего сердца эта короткая молитва спасет человека и поможет ему в том или ином обстоянии, ситуации самого экстренного характера! По сути эта молитва самая краткая форма молитвы следующей:

Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешного!

Много сказано о силе Иисусовой молитвы (а это именно она и есть!) Святые отцы говорили, что в тяжелые времена сила этой молитвы будет спасать каждого читающего ее. Старец Серафим Саровский оставил нам свое молитвенное Серафимово правило . Оно известно в кругу многих верующих православных людей. Особое место в нем как раз и уделяется молитве Иисусовой . По словам святого старца стоит уделять внимание этой молитве до несколько сот раз в день. Конечно, это порой не представляется реалистичным и выполнимым. Однако не стоит забывать и о том, что молиться можно не только вслух, но и про себя. Господь слышит любые молитвы и помогает нам!

Приведем еще одну короткую молитву ко Господу которая помогла многим людям. Она может помочь и каждому из нас. Ведь главное — не количество, а так сказать, «качество» прочитанной молитвы любой, в том числе и этой. Под словам «качество» можно понимать степень участия ума и сердца при ее прочтении. Итак, вот еще одна короткая молитва ко Господу:

Святый Бoже, Святый Крeпкий, Святый Безсмeртный, помuлуй нас.

Этой молитвой мы призываем Бога Отца, Сына и Святаго Духа в нашу жизнь. Она читается в утреннем и вечернем нашем правиле, перед началом молитв. Как и другие вышеприведенные ее можем услышать мы и за каждым православным богослужением. Молитва » Святый Боже » особенно сильна. В ней мы прославляем Триединого Бога, молясь Ему и прося заступления в различных ситуациях, в том числе и самых тяжелых и кажущихся безысходными!

Итак, любая, пусть и очень коротенькая молитва — универсальный диалог с Богом. Помогает Бог нам тогда, когда мы обращаемся к Нему от всего сердца, от всей души и с участием нашего разумного ума, а не только устами! Да поможет нам Господь во всяком деле состоянии и непростой ситуации житейской, тогда когда нам это будет просто необходимо! Но и благодарить и славить Бога за все забывать просто недопустимо!

Просим Вас поставить лайк ,
подписывайтесь на канал ВОПРОСЫ ПРАВОСЛАВИЯ
Спаси и сохрани Вас Милосердный и Всеведущий Господь!

Молитва Господу Богу о помощи

Оцените статью!

Молитвы о помощи господу богу: комментарии

48 комментариев

Да помогите мне боженька во всем плохом дай мне побольше денег и друзей врагов убери смоих Гласс дай мне больше знания

Прошу молитв о болящей рабе Божией Ангелине.находится в реанимации на грани жизни и смерти

Господи, прошу тебя, помилуй меня, рабу Божью Юлию. Пожалуйста помоги расплатиться с долгами. И никогда не влазить в долги. Умоляю, Боже, услышь меня. Мне очень нужна твоя помощь. Я не справляюсь. Помоги стать на путь истинный

Господи, помоги, рабе Божьей Юлии.

Господи Боже! Молю помоги Ирине! Исцели ее от болезни тяжелой! молю.

Прошу бога чтобы помог, из-за оценки которая у меня, мне не простят. Помогите пожалуйста очень прошу чтобы оценка за 1-ую четверть по информатике исправить тетя у меня строгая тетя ,и если узнает об тройке меня не устроит учиться в колледж , учительница по информатике уехала , а оценку я не могла исправить из-за того,что я лежала в больнице помогите пожалуйста я читаю учебник , доганяю материал ,но из-за этой тройки вся жизнь угробиться потому,что никуда меня не приймут и тетя(крестная)не поможет, потому что узнает об тройке.Помогите пожалуйста.

Прошу пожалуйста помолиться за исцеление Николая.

0тец наш всевышний помоги моему сыну обрести друзей в школе ему очень сложно на новом месте многие издеваются .прошу Господи помоги пжайлуста.

Прошу даруй здравие моим родным и близким. СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ.

Господи Боже помоги моей дочке Тамаре чтоб её не уволиои с работы!!Я благодарю Отче чтоты услышал меня Язнала что ты услышишь меня.

Помолитесь пожалуйста за рабу Божю Дарью. Спасти от збиений и угроз отца. Что бы не осталась на улице.

Господи милинький низкий поклон всю жизнь Благодарен тебя моё радость услыш ты нас сверху услыш по скорей исполнил желанья я знаю весь мир на колени стойт перед тобой ! Стаю на колени с лезами прашу прими обращения моё !пришли сверху помощь свою всемогущию я знаю ты скорый помощник гов всем помочь на земле ! Пусть мой дети дочь Ангелина и сын Георгий помлемся о их мы здоровья скорее придёт ! Господи господи господи я верю в тебя помоги у нас двое маленьких детей инвалидов у дочери эпелепсия головного мозга у сына одна почка и вторая не рабочая полностью перенес операцию едем обратно хирургическую клинику урологий помоги помоги я верю в чудо я верю вам сильно служу только вам ! Господи господи господи обращаюсь всевышний к тебя пусть за двадцать лет мучения и издевательства мне паспорт дадут гражданина России пусть президент услышит нас Аминь ! Благодарю тебя за все благадарю благадарю!низкий ещё раз поклон!

Читайте так же:  Молитва о нерожденных чадах

Госпди господи господи милый исцели наших детей инвалидов граждан России ! Дочь Ангелину сына Георгий маму сара! Стою на колени спаси жизнь детей наших исцели исцели исцели помоги помоги помоги благодарен тебя ! Пусть президент услышит нас кремле срочно ! Патриарх верил помолимся за детей наших у сына одна почка организме левая единственная почка не рабочая ребёнку два годика перенёс две операции г Москвы детской клинически больницы РДКБ ! У дочери эпелепсия головного мозга ребёнку шесть лет! Помолимся помолимся помолимся вместе святыни наши ! И пусть мне срочно дадут паспорт гражданина России уже не дают паспорт двадцать семь лет! Мучиют меня заставь госпдь выдать паспорт рабу Александру ! Низкий поклон Аминь!Аминь! Аминь!

Молитва о помощи

У человека в жизни иногда наступают очень трудные времена, когда душа мечется и просто невозможно принять правильное решения. Именно в такие минуты обязательно нужно обращаться с молитвами о помощи к Высшим силам. С их помощью можно будет получить душевное успокоение, а значит сориентироваться в сложившейся обстановке.

Очень важно правильно молиться о помощи. Для этого следует правильно сформулировать мысленно то, о чем вы хотите попросить словами. Допускается во время молитвы просто рассказать о том, то накопилось у вас на сердце и попросить совета. Через некоторое время после искренней молитвы ответ к вам придет сам по себе. Очень важно в молитве о помощи, предварительно поблагодарить Бога за все блага, которые дарованы вам в жизни. Также обязательно нужно раскаяться в своих вольных и невольных прегрешениях и попросить прощения за них.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах

Если не ладятся дела на работе, то обратиться за помощью можно к Николаю Чудотворцу. Это один их самых почитаемых святых в православной церкви. Искренняя молитва о помощи никогда не останется без ответа.

Когда случается так, что работа становится не в радость и покидают силы, не позволяя сосредоточится и качественно выполнять поставленные задачи, нужно прочитать перед иконой Николая Чудотворца следующую молитву.

Очень сильная молитва живые помощи («Живый в помощи Вышняго»)

Молитва «Живый в помощи» — это великое достояние христианской веры. Она способна творить чудеса и не единожды помогала людям в трудных ситуациях. Данная молитва универсальная, ее читают не только христиане, но и приверженцы народных верований. Это связано с тем, что история обретения молитвы уходит корнями в глубокое прошлое. Считается, что она была написана еще до прихода христианства на Русь. Но после принятия православия ее текст был несколько видоизменен, но он по-прежнему соединяет в себе два начала.

Молитву можно читать в любых трудных жизненных ситуациях. С ее помощью обращаются за помощью в исцелении от страшных болезней. Она способна наладить жизнь и привлечь в нее удачу.

Текст молитвы на русском языке

Текст молитвы в переводе на русский язык звучит следующим образом:

Слушать молитву псалом 90 «Живый в помощи Вышняго»:

Молитва Матроне Московской о помощи в работе

При возникновении первых неудач в работе, не следует ждать, пока черная полоса обострится и возникнет чувство неуверенности в себе. Необходимо сразу обращаться за помощью к Святой Матроне Московской. Святая Старица при своей земной жизни сама усердно трудилась, поэтому обязательно услышит мольбу о помощи в работе. Она обязательно посодействует и привлечет силу Божью для решения конкретных рабочих проблем.

Обращение к Блаженной Старице должно исходить из глубины души и быть искренним.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Серафиму Саровскому о помощи в деньгах

Когда случается так, что человек усердно работает, но от этого его благосостояние не улучшается, то следует обратиться с молитвой к Святому Серафиму Саровскому о помощи в деньгах. Этот Святой является известным покровителем и защитником честных людей.

Очень важно возносить молитву правильно и пребывать в позитивном настроении. Необходимо просить о материальных благах, думая о духовном.

Молитвенный текст может звучать следующим образом:

Ежедневная краткая молитва Ангелу-Хранителю о помощи в любых делах

Ангел-Хранитель назначается Богом в момент рождения человека. И это есть та главная Высшая сила, которая сопровождает каждого верующего всю жизнь и защищает его. Но, чтобы напомнить Ангелу-Хранителю о себе и усилить его защиту нужно каждый день возносить специальную короткую молитву.

Молитвенное обращение, обычно, читается по утрам и звучит так:

Благодарственная молитва Господу Богу и Пресвятой Богородице за помощь

Благодарственные молитвы имеют огромное значение в православной вере. Их главная цель донести благодарность к Высшим силам за счастье и спокойствие. Любой верующий человек знает, что нужно со смирением принимать волю Божью. Милость Божья проявляется счастливыми жизненными периодами, а расплатой за свершенные прегрешения являются проблемы и неприятности. В любом случае верующий будет возносить молитву благодарности.

Чаще всего благодарят за помощь Господа Бога. Одна из сильных молитв звучит следующим образом:

Благодарят очень часто за помощь и Святую Богородицу. Для этого можно использовать следующую молитву:

Молитвы о помощи в трудной жизненной ситуации

К различным Святым верующие люди обращаются с мольбой о помощи в самых различных жизненных ситуациях. И такие молитвы, произнесенные искренне, обязательно будут услышаны.

Молитва Ксении Петербуржской при родах и помощи в родах

Молиться о помощи в родах нужно обязательно. Высшие силы защитят женщину и ее ребенка от недобрых людей и злых сил. Наиболее сильной покровительницей беременных женщин считается Святая Ксения Петербургская. Ее иконку рекомендуется беременной женщине носить постоянно с собой. Периодически, когда в этом будет возникать душевная необходимость образ святой нужно доставить и молиться.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Молитва Святому Трифону о помощи при болезни

Святой Трифон при жизни занимался исцелением больных людей. Кроме того он изгонял из человека злых духов. Сегодня очень часто этому Святому молятся для того, чтобы исцелиться от страшных недугов.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Илье пророку о помощи любому человеку

Святого Илью в православной вере почитают как великого чудотворца. К нему обращаются часто о помощи любому человеку. До этого предварительно нужно посетить храм и поставить свечу возле иконы Святого пророка.

Молитвенное обращение о помощи звучит следующим образом:

Как просить о помощи в молитвах

Молитва о помощи не будет услышана Высшими Силами, если молящийся просит о чем-то недостойном или в том случае, если у человека, который возносит мольбу накопилось много зла на душе. Именно поэтому нужно обязательно молится с чистой душой и позитивном настрое. Следует быть готовым принять любую волю Божью. Просить о помощи Господа нужно с искренними намерениями. То есть, когда вы обещаете что-то сделать, но знаете, что ваши обещания не осуществимы, то, вряд ли следует рассчитывать на помощь Высших Сил.

Чтобы правильно просить о помощи в молитвах, следует помнить о следующем:

  • Просить можно только о достойном. Можно просить блага для себя и других хороших людей в вашем окружении. А вот тем людям, которые вас обидели, необходимо желать не зла, а справедливости.
  • Помыслы во время молитвы должны быть чистыми. Честно ответьте себе на вопрос о том, бескорыстны ли ваши намерения.
  • Просить о помощи следует только со смиреной душой. Подготовьтесь к тому, что любой отклик Господа Бога или других Святых необходимо принять с благодарностью. Ведь очень часто, к примеру, в ответ на просьбу об обретении сил, Бог посылает жизненные испытания, которые закаляют волю человека, а в ответ на просьбу об обретении мудрости в жизни возникают проблемы, над которыми нужно поломать голову.
  • Нельзя сидеть, сложа руки и ожидать помощи Господа. Помните, что Всевышний помогает тем, кто активно действует. Важно сначала победить свою лень, а потом, просить помощи у Высших Сил.
Читайте так же:  Молитва благодарности Богу за все

Для того чтобы молитва была эффективной, необходимо ее повторять многократно. Рекомендуется останавливать моление после того, как в душе возникнет уверенность в том, что мольба была услышана Высшими силами. Как правило, наряду с таким чувством в душе возникает спокойствие и уверенность в собственных силах.

Смотреть видео «Факты помощи молитвы по соглашению»[/h2]

Молитвы на призывание помощи Святаго Духа, читаемые прежде начала всякого доброго дела

Наши предки не начинали ни одного сколько-нибудь важного дела без молитвы. В некоторых случаях заказывались специальные молебны. Делалось это, чтобы получить благословение Божие и уберечь себя и сподвижников от оплошностей, промахов, неудач и защититься от противодействия сил ада, которые всегда встают на пути Богоугодных дел.

Иногда после молебна спрашивали священника, исполнявшего требу: как шёл молебен? Если молитва шла легко и споро, то верили, что дело будет спориться и есть на него благословение Божие.

Молитвы на призывание помощи Святаго Духа ёмкие, краткие и по силам любому молитвеннику, желающему заручиться Божественной поддержкой в своих начинаниях.

Молитвами Святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. (поклон)

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Если день ваших молитв на призывание небесной помощи приходится на период, начиная со дня Святой Пасхи и заканчивая днём Святой Троицы (всего 50 дней), то вместо молитвы «Царю Небесный . » читается тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ. «

Далее трижды читаем Трисвятое, осеняя себя крестным знаменем и кланяясь в пояс (то есть кланяемся, касаясь правой рукой пола):

Далее читается тропарь, кондак, и заключительная молитва.

Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякого зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.

Скорый в заступлении и крепкий в помощь, предстани благодатию силы Твоея ныне, и благословив укрепи, и в совершении намерения благаго дела рабов Твоих произведи: всябо, елика хощеши, яко всесильный Бог творити можеши.

Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершати, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Совершив молитвы (их, кстати, нетрудно выучить наизусть) смело преступайте к делу, но не думайте, что если вы помолились, то всё сделается за вас.

Нет. Всё делание за вами, а за Небесами помощь, предохранение от ошибок и защита от духов злобы поднебесной.

Завершив дело не забудьте прочитать благодарственные молитвы или заказать благодарственный молебен в храме Божием.

Уважаемые читатели, если статья была вам полезна, прошу:

поделиться статьёй с теми, кому данная публикация пойдёт на пользу! Спаси и сохрани вас Господь Бог!

Молитва на обретение взаимной любви

Каждый стремится найти свою любовь, однако сделать это довольно сложно. Нельзя отчаиваться в такой ситуации, ведь исправить положение может молитва на взаимную любовь.

Посредством молитвы происходит общение человека с Богом или Святыми, при этом текст содержит просьбу о чем-то. Чтобы найти свою вторую половинку, обращаются к Всевышнему.

Божественная помощь и магические заговоры — абсолютно разные вещи. Молитва лишь передает Богу просьбу о получении взаимной любви, тогда как магический обряд привораживает понравившегося человека. Заговоры порабощают чувства привороженного.

Девушки намного эмоциональнее молодых людей, они чаще, сильнее страдают от неразделенной любви, потому ищут помощи в магических ритуалах, молитвах. Искренние мольбы о появлении второй половинки могут растрогать Господа, тогда он подарит взаимную, безгреховную любовь.

Как вступать в контакт с Небесами?

Чтобы контактировать с Небесами, просить у Господа Бога чистой любви, посещают церковь, ставят возле иконы три свечи. Молятся искренне, взирая на пламя свечей. Перед произнесением текста трижды перекрещиваются, после моления повторяют крещение. Наиболее часто обретение любви дарует Николай Чудотворец.

Молиться на обретение любимого можно в домашних условиях. Для этого приобретаются икона, изображающая Святого, кому будет адресовано послание, и 12 церковных свечей. Лучшее время для моления — около полуночи. Молиться следует возле иконы, горящих свечей, при этом необходимо представлять чистую любовь мужчины и женщины. Все телесные сплетения в мечтах запрещены — подобные мысли греховны.

Способы создания отношений

Наиболее популярные молитвы о любви обращены к Святому Николаю Чудотворцу. Произносить текст допускается как в храме, так и дома, главное, чтобы перед молящимся находилось изображение Святого. Востребованы две молитвы к Святому Николаю Угоднику, чтобы девушка любила парня.

В православном мире пользуются популярностью различные обращения к Небесам с просьбами о сохранении брака, возвращении прежних отношений между супругами, чтобы любил любимый или женщина любила парня. Женщины и мужчины одинаково ищут любовь. Известно обращение к Господу Богу с просьбой даровать любовь и соединить с любимым.

Господь способен пробудить угасшие или разжечь не разгоревшиеся чувства.

Обращаются с такой просьбой к Небесам каждое утро в течение недели. Ежедневно семь дней подряд начинаются с утреннего моления. Обращаются за помощью к Иисусу Христу и Богородице. Чтобы добиться взаимности в отношениях молятся на образы Наталии и Адриана, тогда любовь не будет безответной — любящие перестанут страдать.

Молитвы не привораживают человека: они привлекают внимание Господа

Нельзя рассчитывать, что после произнесения текста любимый человек сразу же примчится к избраннице/избраннику. Если люди созданы друг для друга — они притянутся. С божественной помощью соприкоснутся сердца, предназначенные друг для друга, — Небеса подтолкнут их. Отсутствие результата будет символизировать, что данные половинки не являются целым, и стоит продолжать искать свою любовь.

Молитва Господу Богу

Молитва Господу Богу способна творить настоящие чудеса в земной жизни. Молитвенное обращение способно исцелять, с его помощью можно встать на правильный жизненный путь в жизни, молитва помогает стать счастливым, она является надежной защитой от негативного влияния недобрых людей.

Читайте так же:  Сколько длится утренняя служба в субботу

Самые сильные молитвы к Господу Богу на всякую потребу

Существует очень много сильных молитв к Господу Богу. Они бывают универсальными, но при этом некоторые из них можно использовать только в конкретных случаях.

Молитва о здравии, об исцелении болящего

Молитва к Господу Богу о здравии болеющего человека обладает великой силой. Молиться в этом случае можно не только в храме, но и дома. Возносить молитву о здравии и исцелении можно не только за себя, но и за другого человека.

Главное делать это искренне и с верой в то, что бог обязательно вас услышит:

Молитва перед операцией

Перед любой операцией молитва Господу Богу является обязательной для каждого верующего человека. Прежде всего, она позволит успокоиться и вселит надежду на благополучный исход. Одной из самых сильных является ниже представленная короткая молитва. Ее можно начинать в течение нескольких дней перед оперативным вмешательством, а также непосредственно перед операцией.

Молитвенный текст в силу простоты очень легко запомнить, он звучит следующим образом:

Молитва матери о детях

Всем известно, что молитва матери отличается особой силой. Она способна защитить ребенка, независимо от его возраста, от любых напастей и болезней. Важно молится о детях каждый день, но делать это можно в любое время. Искренняя молитва матери Господу Богу обязательно будет услышана и помощь чаду придет в нужное время.

Для ежедневного моления о детях можно использовать такую молитву:

Молитва о работе

Хорошая работа — важное условие благополучия и успешности человека в современном обществе. Поэтому вполне объяснимо то, что каждый из нас мечтает получить выгодное предложение, но, к сожалению, это не всегда удается. Выгодные вакансии расходятся очень быстро. Кроме того реалии нашей жизни таковы, что легче потерять работу, чем ее найти.

Помочь найти хорошую работу может сильная молитва к Господу Богу. Но следует помнить, что она будет услышана только в том случае, если в душе молящегося человека присутствует искренняя вера, и он уверен в том, что его мольба будет услышана.

Необходимо уединится в отдельной комнате, зажечь церковную свечу и сесть напротив иконы Иисуса Христа. Вначале следует прочитать молитву «Отче наш».

А затем нужно помолиться, используя следующее молитвенное обращение:

Очень важно после прочтения такой молитвы покаяться в своих ведомых грехах, а также попросить прощение у Бога за то, что вы могли совершить неведомые греховные деяния по неведению своему. Сделать это можно в произвольной форме. Главное, чтобы все слова мольбы были искренними и исходили из глубины души.

Молитва о замужестве

Молитва о замужестве — очень важное молитвенное обращение. Это связано, что оно направлено не только на устройство отдельно взятой судьбы, а на общее благополучие рода и о его продлении.

Сильная молитва звучит следующим образом:

Молитва от зла и врагов

Современный мир невероятно жесток. В нем очень часто можно столкнуться с завистью и ненавистью. Такой негатив может нанести большой вред. Поэтому вопрос о том, как защитится с помощью молитвы, интересует многих.

Сильная молитва звучит следующим образом:

Слушать молитву «Благослови, душе моя, Господа»:

Благодарственные молитвы во славу Господа за помощь и заступничество

Нужно обязательно молитвами благодарить Бога за помощь и заступничество. Для этого используются специальные благодарственные молитвы.

Текст благодарственной молитвы

Благодарить Господа в любое время можно такими простыми молитвенными словами:

В чем суть молитвы благодарности

Благодарность, выраженная Всевышнему в молитвенном тексте, подобна лучику свету, который изгоняет из души тьму. Можно не только молиться самому, но и заказать благодарственный молебен в храме.

Благодарственная молитва всегда носит очистительный характер. После нее человек избавляется от злобы и ненависти. Благодарственной молитвой верующий всегда утверждает, что он усвоил Господом ниспосланные уроки и сделал правильные выводы. В молитвенном тексте благодарственной направленности всегда акцентируется внимание, на том, что человек благодарит Бога за дарованную жизнь и тот окружающий мир, который создал Бог.

Благодарственные молитвенные тексты возносятся не только за полученную в жизни щедрость, здоровье и благополучие. Обязательно следует благодарить за Божий гнев и возможное наказание за свершенные прегрешения. Следует понимать, что ниспосланные Богом жизненные скорби – это испытание для человека, но оно всегда открывает путь к спасению души.

К каким святым произносят хвалу

Благодарственные молитвы читаются разным святым. В этом случае нужно прислушиваться к своей интуиции, чтобы выбрать правильную молитву. Особенно популярными являются молитвы Ангелу Хранителю.

Одна из таких молитв звучит следующим образом:

Очень часто благодарственные молитвы читаются в адрес Пресвятой Богородицы и святого Николая Чудотворца. Следует понимать, что перед тем как, обращаться с просьбой и мольбой к кому-либо из Святых, обязательно нужно вознести благодарственную молитву.

Покаянная молитва Господу нашему Иисусу Христу

Ни один человек на земле не может считать себя абсолютно безгрешным. В Библии говорится, что все люди на земле грешники, и каждый из нас должен это признать. Поэтому обязательно нужно прощения у Бога свои ведомые и неведомые прегрешения. Очень важно помнить о том, что покаянная молитва должна исходить из глубины души.

Любая молитва покаяния, направленная к Господу по своей сути является смиренным раскаянием в содеянном. Жизнь наша поневоле заполнена грехом и именно из-за этого мы заслуживаем вечного наказания. Но Бог Милостив, поэтому мы можем попросить покаяния, после чего он отпустить наши грехи и даст надежду на Царствие Небесное.

В любой покаянной молитве всегда содержится подтверждение того, что мы осознаем, что Бог любит людей, ведь он является их Создателем. Как доказательство — Он прислал на землю Сына Своего Иисуса Христа, который раскрыл человечеству истину. Прожив безгрешную жизнь, Иисус пережил страшные мучения и умер, распятым на кресте, понеся наказания за все грехи людей.

Молитва о прощении грехов своих

Лучшая покаянная молитва покаяния – это та, которая наполнена искренностью и исходит из глубины души. В момент покаяния человек должен обязательно осознавать свою греховность и иметь душевную надежду, что все грехи будут прощены Всемилостивым Господом. Можно обращаться к Богу с покаянием своими словами, особенные слова не обязательны. Просто нужно просить Господа отпустить вам грехи. Если это будет искренним пожеланием, то Всевышний вас обязательно услышит.

Но, тем не менее, некоторые священники рекомендуют выучить хотя бы одну покаянную молитву в церковном варианте. Такие молитвенные тексты отличаются тем, что были написаны в соответствии с наставлениями святых, поэтому обладают большим действием.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Одной из самых сильных молитв считается следующая:

Молитва на помощь бога
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here